Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр

 

Офицер бүрэлдэхүүний “АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС” хичээлийн хөтөлбөр

д/д

Хичээл

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Бүх цаг

Сэдэв 1. Хууль, эрх зүй

1

Хичээл 1

Монгол Улсын Үндсэн хууль

1

 

 

1

2

Хичээл 2

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолоос урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, ХАСХОМ мэдүүлэх тухай

2

 

 

2

3

Хичээл 3

Батлан хамгаалах бодлогын үндэс, Батлан хамгаалах салбарын багц хууль

2

 

 

2

4

Хичээл 4

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

1

 

 

1

5

Хичээл 5

Төрийн албаны тухай хууль

1

 

 

1

6

Хичээл 6

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль

1

 

 

1

7

Хичээл 7

Хөдөлмөрийн тухай хууль

1

 

 

1

8

Хичээл 8

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагад алба хаах журам

2

 

 

2

Бүгд

11

 

 

11

 

 

Офицер бүрэлдэхүүний ГАМШГИЙН МЕНЕЖМЕНТ хичээлийн хөтөлбөр

д/д

хичээл

Сэдэв

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Бүх цаг

Сэдэв 1. Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоо

1

Хичээл 1

Гамшгаас хамгаалах менежментийн онол, үзэл баримтлал, түүхэн хөгжил

1

 

 

1

2

Хичээл 2

Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоо

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Сэдэв 2. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа

3

Хичээл 1

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт

1

 

 

1

4

Хичээл 2

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэг, түүнд шилжүүлэх журам, бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед гүйцэтгэх арга хэмжээ

1

 

 

1

5

Хичээл 3

Онцгой байдлын албаны томьёолсон тэмдэг

1

 

 

1

Бүгд

3

 

 

3

Сэдэв 3. Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

6

Хичээл 1

Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, албан даалгавар хөтлөлт

1

 

 

1

7

Хичээл 2

Усанд живсэн хүнийг аврах, уснаас гаргах,   амилуулах тусламж үзүүлэх

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Сэдэв 4. Гал түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагаа

8

Хичээл 1

Ой, хээрийн түймрийн тухай ойлголт

1

 

 

1

9

Хичээл 2

Ой, хээрийн түймэр унтраах арга зүй

1

 

 

1

 

2

 

 

2

Сэдэв 5. Холбооны бэлтгэл

10

Хичээл 1

Байршил тогтоогч /GPS/-ын ажиллагаа

1

 

 

1

11

Хичээл 2

Сансарын /Иридиум/ утасны ажиллагаа

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Сэдэв 6. Малын гоц халдварт өвчний үед хэрэгжүүлэх арга зам

12

Хичээл 1

Шувууны томуу өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх үйл ажиллагааны заавар

1

 

 

1

13

Хичээл 2

Тарваган тахал, галзуу өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээ

1

 

 

1

14

Хичээл 3

Мал, амьтныг зориуд устгах, булшлах үйл ажиллагааны заавар

1

 

 

1

15

Хичээл 4

Хамгаалах хувцас  өмсөх, тайлах заавар

1

 

 

1

Бүгд

4

 

 

4

Сэдэв 7. Баримт бичиг боловсруулалт, албан хэрэг хөтлөлт

16

Хичээл 1

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар

1

 

 

1

17

Хичээл 2

Баримт бичгийг зохион бүрдүүлэх түүнд тавигдах шаардлага

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Сэдэв 8. Сэтгэл зүй

18

Хичээл 1

Харилцааны сэтгэл зүй

1

 

 

1

19

Хичээл 2

Бүлэг, хамт олны сэтгэл зүй

1

 

 

1

20

Хичээл 3

Стресс, депресс тухай

2

 

 

2

21

Хичээл 4

Гэр бүлийн сэтгэл зүй

2

 

 

2

Бүгд

6

 

 

6

Нийт цаг

27

 

 

27

 

АХЛАГЧ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Хичээл

Сэдэв

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Бүх цаг

Сэдэв 1. Хууль

1

Хичээл 1

Монгол Улсын үндсэн хууль

2

 

 

2

 

Хичээл 2

Батлан хамгаалах бодлогын үндэс, Батлан хамгаалах багц хууль

2

 

 

2

2

Хичээл 3

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

2

 

 

2

3

Хичээл 4

Цэргийн албаны тухай хууль, Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль,

2

 

 

2

4

Хичээл 5

Хөдөлмөрийн тухай хууль

2

 

 

2

5

Хичээл 6

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хууль

2

 

 

2

Бүгд

12

 

 

12

Сэдэв 2. Дүрэм, журам

1

Хичээл 1

Алба хаах журам

2

 

 

2

Бүгд

2

 

 

2

Нийт

14

 

 

14

 

ТУСГАЙ БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Хичээл

Сэдэв

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Бүх цаг

Сэдэв 1. Ой, хээрийн түймэр унтраах ажиллагаа

1

Хичээл 1

Ой, хээрийн түймрийн гарах шалтгаан, нөлөөлөх хүчин зүйлс

2

 

 

2

2

Хичээл 2

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа

2

 

 

2

3

Хичээл 3

Ой, хээрийн түймэр унтраах арга зүй

2

 

 

2

Бүгд

6

 

 

6

Сэдэв 2. Холбооны бэлтгэл

4

Хичээл 1

Харилцаа, холбооны тухай ойлголт

1

 

 

1

5

Хичээл 2

Гамшгийн аюулын тухай дохио дамжуулах журам

1

 

 

1

6

Хичээл 3

Сансрын холбооны тухай ойлголт

1

 

 

1

7

Хичээл 4

Байршил тогтоох систем /GPS/ -ын ажиллагаа

1

 

 

1

Бүгд

4

 

 

4

Сэдэв 3. Эрэн хайх, аврах ажиллагаа

8

Хичээл 1

Цацраг идэвхт бодис алдагдах үеийн ажиллагаа

1

 

 

1

9

Хичээл 2

Химийн хорт бодис алдагдах үеийн ажиллагаа

1

 

 

1

10

Хичээл 3

Уулнаас  эрэн хайх,  аврах ажиллагаа

1

 

 

1

11

Хичээл 4

Уснаас  эрэн хайх,  аврах ажиллагаа

1

 

 

1

12

Хичээл 5

Нурангинаас  эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

 

 

1

13

Хичээл 6

Техникийн холбогдолтой ослоос аврах ажиллагаа

1

 

 

1

14

Хичээл 7

Байгалийн аюулт үзэгдлийн үед эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

 

 

1

Бүгд

7

 

 

7

Сэдэв 4.  Тэсэлгээний бэлтгэл  

15

Хичээл 1

Тэсэрч дэлбэрэх бодисын талаарх хууль тогтоомж, бүлгийн ажиллах заавар

2

 

 

2

16

Хичээл 2

Тэсрэх бодисын тухай үндсэн ойлголт, төрөл ангилал, цэнэг, илрүүлэх багаж хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл, тэсэлгээ хийх арга

2

 

 

2

17

Хичээл 3

Зэвсэгт Хүчин болон Аж ахуйн нэгж байгууллагад ашиглагдаж буй тэсрэх бодисын төрөл ангилал, аюулгүй болгох ажиллагаа

2

 

 

2

Бүх цаг

6

 

 

6

Нийт цаг

23

 

 

23

                   

 

ШҮХЭРЧИН-АВРАГЧ МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Хичээл

Сэдэв

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Бүх цаг

Сэдэв 1. Агаарын ажиллагааны зааврын бэлтгэл

1

Хичээл 1

Агаарын ажиллагааны албан тушаалтан, тэдгээрийн эрх үүрэг

2

 

 

2

2

Хичээл 2

Агаарын ажиллагааны ангилал, техник хэрэгсэл

2

 

 

2

3

Хичээл 3

Аюулт үзэгдэл, ослыг үед нисдэг тэрэг, бага оврын нисэх төхөөрөмж ашиглах

2

 

 

2

4

Хичээл 4

Дүүжин нислэг хийх, онгоцноос аврах ажиллагаа зохион байгуулах

2

 

 

2

5

Хичээл 5

Агаарын ажиллагааны дадлага, сургууль, үйлдвэрлэлийн нислэг буулт хийх

2

 

 

2

6

Хичээл 6

Ачааг агаарын хөлгөөс болон төхөөрөмжөөр буулгах

2

 

 

2

7

Хичээл 7

Бага оврын нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжөөр нислэг үйлдэх тухай

2

 

 

2

8

Хичээл 8

Аюулгүй ажиллагаа, хориглох зүйл

2

 

 

2

                                                                           Бүгд

16

 

 

16

Сэдэв 2. Шүхрийн бэлтгэл

9

Хичээл 1

Онгоц, нисдэг тэрэгнээс шүхэр болон буулгах төхөөрөмжөөр буух тухай

2

 

 

2

10

Хичээл 2

Чөлөөт уналтын тухай

2

 

 

2

11

Хичээл 3

Шүхэр задлах арга ажиллагаа

2

 

 

2

12

Хичээл 4

Шүхэрчин агаарт болон газардах үеийн аюулгүй ажиллагаа

2

 

 

2

13

Хичээл 5

Нөөц шүхэр ашиглах тохиолдол

2

 

 

2

14

Хичээл 6

Шүхрийн удирдлага

2

 

 

2

                                                                           Бүгд

12

 

 

12

Сэдэв 3. Агаараас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

15

Хичээл 1

Нисдэг тэргийг эрэн хайх, аврах ажиллагаанд ашиглах

2

 

 

2

16

Хичээл 2

Нисдэг тэргийг буух үед газраас удирдах дохио

2

 

 

2

17

Хичээл 3

Нисдэг тэрэгний өргөгч /лебедки/ ашиглан сандал болон дамнуургаар нэрвэгдэгчийг нисдэг тэргэнд оруулах

2

 

 

2

                                                                            Бүгд

6

 

 

6

Сэдэв 4. Ой, хээрийн түймэр

18

Хичээл 1

Ой, хээрийн түймрийн тухай ойлголт

2

 

 

2

19

Хичээл 2

Ой, хээрийн түймэр гарах шалтгаан нөхцөл

2

 

 

2

20

Хичээл 3

Ой, хээрийн түймэр гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга

2

 

 

2

21

Хичээл 4

Ой, хээрийн түймрийн тархалтад нөлөөлөх хүчин зүйл

2

 

 

2

22

Хичээл 5

Ой, хээрийн түймэр унтраах арга

2

 

 

2

23

Хичээл 6

Ой, хээрийн түймэр унтраах үеийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа

2

 

 

2

24

Хичээл 7

Ой, хээрийн түймэр унтраах багаж хэрэгсэл ашиглах

2

 

 

2

                                                                            Бүгд

14

 

 

14

                                                                            Нийт

48

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 


Манай хаяг

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ХУРАНДАА ГЕНЕРАЛ С.РАВДАНГИЙН НЭРЭМЖИТ 

ЦЭРГИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОНТ ҮНДЭСНИЙ АВРАХ БРИГАД

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг,

Хилчин гудамж 22 дугаар хороо

МОНГОЛ УЛС

Утас: 80248101
Факс: 976-11-70182919
Имэйл: undesniiavrahbrigad0702@gmail.com

Цаг агаарын мэдээ