Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр

 

Офицер бүрэлдэхүүний “АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС” хичээлийн хөтөлбөр

д/д

Хичээл

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Бүх цаг

Сэдэв 1. Хууль, эрх зүй

1

Хичээл 1

Монгол Улсын Үндсэн хууль

1

 

 

1

2

Хичээл 2

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолоос урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, ХАСХОМ мэдүүлэх тухай

2

 

 

2

3

Хичээл 3

Батлан хамгаалах бодлогын үндэс, Батлан хамгаалах салбарын багц хууль

2

 

 

2

4

Хичээл 4

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

1

 

 

1

5

Хичээл 5

Төрийн албаны тухай хууль

1

 

 

1

6

Хичээл 6

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль

1

 

 

1

7

Хичээл 7

Хөдөлмөрийн тухай хууль

1

 

 

1

8

Хичээл 8

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагад алба хаах журам

2

 

 

2

Бүгд

11

 

 

11

 

 

Офицер бүрэлдэхүүний ГАМШГИЙН МЕНЕЖМЕНТ хичээлийн хөтөлбөр

д/д

хичээл

Сэдэв

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Бүх цаг

Сэдэв 1. Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоо

1

Хичээл 1

Гамшгаас хамгаалах менежментийн онол, үзэл баримтлал, түүхэн хөгжил

1

 

 

1

2

Хичээл 2

Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоо

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Сэдэв 2. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа

3

Хичээл 1

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт

1

 

 

1

4

Хичээл 2

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэг, түүнд шилжүүлэх журам, бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед гүйцэтгэх арга хэмжээ

1

 

 

1

5

Хичээл 3

Онцгой байдлын албаны томьёолсон тэмдэг

1

 

 

1

Бүгд

3

 

 

3

Сэдэв 3. Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

6

Хичээл 1

Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, албан даалгавар хөтлөлт

1

 

 

1

7

Хичээл 2

Усанд живсэн хүнийг аврах, уснаас гаргах,   амилуулах тусламж үзүүлэх

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Сэдэв 4. Гал түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагаа

8

Хичээл 1

Ой, хээрийн түймрийн тухай ойлголт

1

 

 

1

9

Хичээл 2

Ой, хээрийн түймэр унтраах арга зүй

1

 

 

1

 

2

 

 

2

Сэдэв 5. Холбооны бэлтгэл

10

Хичээл 1

Байршил тогтоогч /GPS/-ын ажиллагаа

1

 

 

1

11

Хичээл 2

Сансарын /Иридиум/ утасны ажиллагаа

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Сэдэв 6. Малын гоц халдварт өвчний үед хэрэгжүүлэх арга зам

12

Хичээл 1

Шувууны томуу өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх үйл ажиллагааны заавар

1

 

 

1

13

Хичээл 2

Тарваган тахал, галзуу өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээ

1

 

 

1

14

Хичээл 3

Мал, амьтныг зориуд устгах, булшлах үйл ажиллагааны заавар

1

 

 

1

15

Хичээл 4

Хамгаалах хувцас  өмсөх, тайлах заавар

1

 

 

1

Бүгд

4

 

 

4

Сэдэв 7. Баримт бичиг боловсруулалт, албан хэрэг хөтлөлт

16

Хичээл 1

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар

1

 

 

1

17

Хичээл 2

Баримт бичгийг зохион бүрдүүлэх түүнд тавигдах шаардлага

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Сэдэв 8. Сэтгэл зүй

18

Хичээл 1

Харилцааны сэтгэл зүй

1

 

 

1

19

Хичээл 2

Бүлэг, хамт олны сэтгэл зүй

1

 

 

1

20

Хичээл 3

Стресс, депресс тухай

2

 

 

2

21

Хичээл 4

Гэр бүлийн сэтгэл зүй

2

 

 

2

Бүгд

6

 

 

6

Нийт цаг

27

 

 

27

 

АХЛАГЧ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Хичээл

Сэдэв

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Бүх цаг

Сэдэв 1. Хууль

1

Хичээл 1

Монгол Улсын үндсэн хууль

2

 

 

2

 

Хичээл 2

Батлан хамгаалах бодлогын үндэс, Батлан хамгаалах багц хууль

2

 

 

2

2

Хичээл 3

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

2

 

 

2

3

Хичээл 4

Цэргийн албаны тухай хууль, Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль,

2

 

 

2

4

Хичээл 5

Хөдөлмөрийн тухай хууль

2

 

 

2

5

Хичээл 6

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хууль

2

 

 

2

Бүгд

12

 

 

12

Сэдэв 2. Дүрэм, журам

1

Хичээл 1

Алба хаах журам

2

 

 

2

Бүгд

2

 

 

2

Нийт

14

 

 

14

 

ТУСГАЙ БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Хичээл

Сэдэв

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Бүх цаг

Сэдэв 1. Ой, хээрийн түймэр унтраах ажиллагаа

1

Хичээл 1

Ой, хээрийн түймрийн гарах шалтгаан, нөлөөлөх хүчин зүйлс

2

 

 

2

2

Хичээл 2

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа

2

 

 

2

3

Хичээл 3

Ой, хээрийн түймэр унтраах арга зүй

2

 

 

2

Бүгд

6

 

 

6

Сэдэв 2. Холбооны бэлтгэл

4

Хичээл 1

Харилцаа, холбооны тухай ойлголт

1

 

 

1

5

Хичээл 2

Гамшгийн аюулын тухай дохио дамжуулах журам

1

 

 

1

6

Хичээл 3

Сансрын холбооны тухай ойлголт

1

 

 

1

7

Хичээл 4

Байршил тогтоох систем /GPS/ -ын ажиллагаа

1

 

 

1

Бүгд

4

 

 

4

Сэдэв 3. Эрэн хайх, аврах ажиллагаа

8

Хичээл 1

Цацраг идэвхт бодис алдагдах үеийн ажиллагаа

1

 

 

1

9

Хичээл 2

Химийн хорт бодис алдагдах үеийн ажиллагаа

1

 

 

1

10

Хичээл 3

Уулнаас  эрэн хайх,  аврах ажиллагаа

1

 

 

1

11

Хичээл 4

Уснаас  эрэн хайх,  аврах ажиллагаа

1

 

 

1

12

Хичээл 5

Нурангинаас  эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

 

 

1

13

Хичээл 6

Техникийн холбогдолтой ослоос аврах ажиллагаа

1

 

 

1

14

Хичээл 7

Байгалийн аюулт үзэгдлийн үед эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

 

 

1

Бүгд

7

 

 

7

Сэдэв 4.  Тэсэлгээний бэлтгэл  

15

Хичээл 1

Тэсэрч дэлбэрэх бодисын талаарх хууль тогтоомж, бүлгийн ажиллах заавар

2

 

 

2

16

Хичээл 2

Тэсрэх бодисын тухай үндсэн ойлголт, төрөл ангилал, цэнэг, илрүүлэх багаж хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл, тэсэлгээ хийх арга

2

 

 

2

17

Хичээл 3

Зэвсэгт Хүчин болон Аж ахуйн нэгж байгууллагад ашиглагдаж буй тэсрэх бодисын төрөл ангилал, аюулгүй болгох ажиллагаа

2

 

 

2

Бүх цаг

6

 

 

6

Нийт цаг

23

 

 

23

                   

 

ШҮХЭРЧИН-АВРАГЧ МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Хичээл

Сэдэв

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Бүх цаг

Сэдэв 1. Агаарын ажиллагааны зааврын бэлтгэл

1

Хичээл 1

Агаарын ажиллагааны албан тушаалтан, тэдгээрийн эрх үүрэг

2

 

 

2

2

Хичээл 2

Агаарын ажиллагааны ангилал, техник хэрэгсэл

2

 

 

2

3

Хичээл 3

Аюулт үзэгдэл, ослыг үед нисдэг тэрэг, бага оврын нисэх төхөөрөмж ашиглах

2

 

 

2

4

Хичээл 4

Дүүжин нислэг хийх, онгоцноос аврах ажиллагаа зохион байгуулах

2

 

 

2

5

Хичээл 5

Агаарын ажиллагааны дадлага, сургууль, үйлдвэрлэлийн нислэг буулт хийх

2

 

 

2

6

Хичээл 6

Ачааг агаарын хөлгөөс болон төхөөрөмжөөр буулгах

2

 

 

2

7

Хичээл 7

Бага оврын нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжөөр нислэг үйлдэх тухай

2

 

 

2

8

Хичээл 8

Аюулгүй ажиллагаа, хориглох зүйл

2

 

 

2

                                                                           Бүгд

16

 

 

16

Сэдэв 2. Шүхрийн бэлтгэл

9

Хичээл 1

Онгоц, нисдэг тэрэгнээс шүхэр болон буулгах төхөөрөмжөөр буух тухай

2

 

 

2

10

Хичээл 2

Чөлөөт уналтын тухай

2

 

 

2

11

Хичээл 3

Шүхэр задлах арга ажиллагаа

2

 

 

2

12

Хичээл 4

Шүхэрчин агаарт болон газардах үеийн аюулгүй ажиллагаа

2

 

 

2

13

Хичээл 5

Нөөц шүхэр ашиглах тохиолдол

2

 

 

2

14

Хичээл 6

Шүхрийн удирдлага

2

 

 

2

                                                                           Бүгд

12

 

 

12

Сэдэв 3. Агаараас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

15

Хичээл 1

Нисдэг тэргийг эрэн хайх, аврах ажиллагаанд ашиглах

2

 

 

2

16

Хичээл 2

Нисдэг тэргийг буух үед газраас удирдах дохио

2

 

 

2

17

Хичээл 3

Нисдэг тэрэгний өргөгч /лебедки/ ашиглан сандал болон дамнуургаар нэрвэгдэгчийг нисдэг тэргэнд оруулах

2

 

 

2

                                                                            Бүгд

6

 

 

6

Сэдэв 4. Ой, хээрийн түймэр

18

Хичээл 1

Ой, хээрийн түймрийн тухай ойлголт

2

 

 

2

19

Хичээл 2

Ой, хээрийн түймэр гарах шалтгаан нөхцөл

2

 

 

2

20

Хичээл 3

Ой, хээрийн түймэр гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга

2

 

 

2

21

Хичээл 4

Ой, хээрийн түймрийн тархалтад нөлөөлөх хүчин зүйл

2

 

 

2

22

Хичээл 5

Ой, хээрийн түймэр унтраах арга

2

 

 

2

23

Хичээл 6

Ой, хээрийн түймэр унтраах үеийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа

2

 

 

2

24

Хичээл 7

Ой, хээрийн түймэр унтраах багаж хэрэгсэл ашиглах

2

 

 

2

                                                                            Бүгд

14

 

 

14

                                                                            Нийт

48

 

 

48