Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр

          

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЪЯА ҮНДЭСНИЙ АВРАХ БРИГАДЫН

2021 ОНЫ СУРГУУЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

Нэг. 2021 оны сургуулийн жилийн зорилго

Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг эзэмшсэн онолын мэдлэгт тулгуурлан дадлага олгох хэлбэрт шилжүүлж, бие бүрэлдэхүүний мэргэшсэн байдлыг хангаж, үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг дээшлүүлнэ.

Хоёр. Сургалт бэлтгэлийн зохион байгуулалт

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны  А/308 дугаар, Үндэсний аврах бригадын захирагчийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/13 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд:

 • Бие бүрэлдэхүүний мэдлэг болон мэргэжлийн ур чадвар дээшлүүлэх танхимын сургалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-наас 12 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл зохион байгуулана.
 • Ахлагч бүрэлдэхүүгий сургалтыг Мягмар гарагт өдрийн 7 цагаар зохион байгуулна. Хөгжмийн салбарын сургалтыг тусгай хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулна.
 • Офицер бүрэлдэхүүний сургалтыг Штаб болон Сургалт, соёл хүмүүжлийн алба хамтран сар бүрийн 1, 3 дугаар долоо хоногийн Лхагва гарагт зохион байгуулна.
 • Энгийн алба хаагчдын сургалтыг сар бүрийн 2 дугаар долоо хоногийн Пүрэв гарагт зохион байгуулна.
 • Салбар, бүлгийн сургалтыг өдөр тутмын дадлагыг Даваа,  Пүрэв, гарагт үдээс хойш зохион байгуулна.
 • Сургуулийн жилийн шалгалтыг эхний хагас, сүүлийн хагас жилд авч 2021 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор зохион байгуулна.
 • Эхний хагас-1 дүгээр үе нь 01 дүгээр сарын 15-аас 05 дугаар сарын 15-ныг хүртэл
 • Сүүлийн хагас-2 дугаар үе нь 09 дүгээр сарын 05-аас 12 дугаар сарын 05-ыг хүртэлх хугацааг тус тус хамарна.

Бригадын бэлэн байдлын жигдрэлтийн  үйл ажиллагааг хангах зорилгоор штаб, салбар, бүлгийн бие бүрэлдэхүүнийг дадлагажуулах дадлага сургуулийг бригадын штаб болон штабын даргын орлогч, дайчилгаа, төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн хичээлийн жилд 2, 10 дугаар сард төлөвлөж, удирдан зохион байгуулна.

Бие бүрэлдэхүүний сургалтыг дараах хэлбэрээр зохион байгуулна.

Сургалтыг  онол болон дадлагын хэлбэрээр зохион байгуулна.

Салбар, бүлгүүдийн  хээрийн гаралт, дадлагыг сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу аврах багаж, техник хэрэгсэлтэйгээр  Төв, орон нутгийн онцгой байдлын газар, аж ахуйн нэгжтэй хамтран сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулна.

Үндэсний аврах бригадын  сургалтын ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хичээлийн төрөл

Хичээл зохион байгуулах хуваарилалт

Онол

Бие

даалт

Дадлага

Нийт

1.     

Офицер бүрэлдэхүүний албаны бэлтгэл хичээл

21

28

 

49

2.     

 Офицер бүрэлдэхүүний мэргэжлийн бэлтгэл  хичээл

70

58

 

128

3.     

 Ахлагч бүрэлдэхүүний албаны бэлтгэл

31

18

10

59

4.     

 Эрэн хайх, аврах салбарын аврагч нарын мэргэжлийн  бэлтгэл

47

 

66

113

5.     

 Агаарын ажиллагааны салбарын аврагч нарын мэргэжлийн бэлтгэл

60

 

177

237

6.     

 Химичин аврагчдын мэргэжлийн бэлтгэл хичээл

44

 

62

106

7.     

 Аврагч тэсэлгээчний мэргэжлийн бэлтгэл хичээл

22

 

44

66

8.     

 Холбоочин аврагчдын мэргэжлийн бэлтгэл хичээл

26

 

8

34

9.     

 Жолооч нарын мэргэжлийн бэлтгэл хичээл

39

16

62

95

10.   

 Англи хэл

34

27

36

107

11.   

 Жагсаалын бэлтгэл

 

 

33

33

12.   

 Бие бялдрын бэлтгэл

 

 

42

42

13.   

 Сэтгэл зүйн бэлтгэл

21

 

28

49

14.   

 Хүн эмнэлгийн бэлтгэл

29

 

44

73

15.   

 Эрүүл мэндийн бэлтгэл

13

 

7

20

16.   

 Ёс зүй

5

 

 

5

17.   

 Эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал

7

 

 

7

18.   

 Байр зүй

6

 

6

12

19.   

 Гэрээт ажилтны хичээл

13

13

 

26

20.   

 Эрэн хайх, аврах нохойн алба

325

 

2472

2797

Нийт цаг

488

160

625

1.273

Сургалт, бэлтгэл

1.374

Бүх цаг

813

160

3.097

5.432

 

ОФИЦЕР БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ АЛБАНЫ БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хуваарилалт

Лекц

Бие

даалт

Бүх

цаг

 

 

Хичээл 1. Хууль, эрх зүй

 

 

 

1.

Сэдэв 1

 Монгол Улсын Үндсэн хууль

1

1

2

2.

Сэдэв 2

 Төрийн албаны тухай хууль

1

1

2

3.

Сэдэв 3

 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

1

1

2

4.

Сэдэв 4

 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

1

1

2

5.

Сэдэв 5

 Улсын нөөцийн тухай хууль

1

1

2

6.

Сэдэв 6

 Цэргийн албаны тухай хууль

1

1

2

7.

Сэдэв 7

 Авлигын эсрэг хууль

 

2

2

8.

Сэдэв 8

 Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

1

1

2

9.

Сэдэв 9

 Зөрчлийн тухай хууль

1

1

2

10.

Сэдэв 10

 Төсвийн тухай хууль

1

1

2

11.

Сэдэв 11

 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах  

 ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан  сэргийлэх тухай хууль

1

1

2

12.

Сэдэв 12

 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

1

1

2

13.

Сэдэв 13

 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль

1

1

 

Бүгд

12

14

26

 

 

Хичээл 2. Дүрэм журам бусад эрх зүйн баримт бичиг

1.

Сэдэв 1

 Төрийн үйлчилгээний алба хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох  

  нийтлэг журам

 /Монгол Улсын Засгийн газрын 2018оны 382 дугаар тогтоол/

1

1

2

2.

Сэдэв 2

 Төрийн албан хаагчид шагнал олгох журам

  /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоол/

1

1

2

3.

Сэдэв 3

 Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгохжурам

 /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 6 дугаар тогтоол/

1

1

2

4.

Сэдэв 4

 Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон  

 тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох  журам

  /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 8 дугаар тогтоол/

1

1

2

5.

Сэдэв 5

 Онцгой байдлын байгууллагад алба хаах журам

 /Монгол Улсын Шадар сайдын 2017оны 105 дугаар тушаал/

1

1

2

6.

Сэдэв 6

 Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд   

  гомдол гаргах журам

  /Монгол Улсын зайд, ЗГХЭГ-ын дарга,Төрийн албаны зөвлөлийн 

  Даргын 2019 оны 36/32 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралт/

1

1

2

7.

Сэдэв 7

 Цэргийн нийтлэг дүрмүүд

1

5

6

8.

Сэдэв 8

 Цэргийн дүрэмт хувцас өмсөх дүрэм

1

1

2

9.

Сэдэв 9

 “Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын бүртгэлийн маягт” бөглөх заавар

1

3

4

Бүгд

9

15

24

Нийт цаг

21

28

49

 

ОФИЦЕР БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах

хуваарилалт

Лекц

Бие

даалт

Бүх

цаг

Хичээл 1. Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоо

1.

Сэдэв 1

 Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоо

2

2

4

2.

Сэдэв 2

 Гамшгаас хамгаалах удирдлага, зохион байгуулалт, менежмент

1

2

3

3.

Сэдэв 3

 Штабын бэлтгэл

2

4

6

Бүгд

5

6

13

Хичээл 2. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа

4.

Сэдэв 1

 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт

1

1

2

5.

Сэдэв 2

 Гамшгийн голомтод эрэн хайх аврах ажиллагааны зохион  

 байгуулалт

1

1

2

6.

Сэдэв 3

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэг, түүнд шилжүүлэх журам

1

1

2

7.

Сэдэв 4

 Гамшиг, ослын үед тандалтын ажиллагааг зохион байгуулах

1

1

2

8.

Сэдэв 5

 Эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах  /шийдвэр гаргалт/

2

1

3

9.

Сэдэв 6

 Шадар сайдын 2017 оны 75-р тушаал мэргэжлийн ангийн дүрэм

1

1

2

10.

Сэдэв 7

 Гамшгийн үед хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах журам /Монгол Улсын

 Засгийн газрын 2011 оны 340 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт/

1

1

2

11.

Сэдэв 8

 Гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам

 /Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 340 дүгээр тогтоолын

 2 дугаар хавсралт/

1

1

2

12.

Сэдэв 9

 Эрсдэлийн менежментийн тухай ойлголт

 /Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний заавар/

1

1

2

Бүгд

10

9

19

 

Хичээл 3. Эрэн хайх, аврах ажиллагаа

13.

Сэдэв 1

Онцгой байдлын байгууллагын эрэн хайх, аврах нэгжид

 тавих шаардлага

1

1

2

14.

Сэдэв 2

 Уснаас эрэн хайх аврах ажиллагааны журам

1

1

2

15.

Сэдэв 3

 Эрэн хайх аврах ажиллагааны стандарт

1

1

2

16.

Сэдэв 4

 Нурангиас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

1

2

17.

Сэдэв 5

 Уулнаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

1

2

18.

Сэдэв 6

Онцгой байдлын байгууллагын уурхайн аврах ажиллагааны хувцас,  

 хэрэглэлийн техникийн шаардлага

 /холбогдох албан тушаалтан судлах/

2

1

3

19.

Сэдэв 7

 Аюулт үзэгдэл, ослын тухай ойлголт

2

1

3

20.

Сэдэв 8

 Эрэн хайх, аврах ажиллагаанд нисдэг тэрэг ашиглах нь

2

2

4

Бүгд

11

9

20

Хичээл 4. Гал түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагаа

21.

Сэдэв 1

 Гал түймрийн тухай ойлголт, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

1

1

2

22.

Сэдэв 2

 Галын аюулгүй байдлын шаардлагыг тодорхойлсон норм, дүрэм

1

1

2

23.

Сэдэв 3

 Гал түймрийн Улсын хяналтын дүрэм, Гамшгаас хамгаалах Улсын

 хяналтын дүрэм

1

1

2

24.

Сэдэв 4

 Гал түймэр унтраах дүрэм

 /холбогдох албан тушаалтан судлах/

2

1

3

25.

Сэдэв 5

 Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа

2

1

3

26.

Сэдэв 6

 Хорт хий утаанаас хамгаалах дүрэм

 /холбогдох албан тушаалтан судлах/

2

1

3

Бүгд

9

6

15

 

Хичээл  5. Ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагаа

27.

Сэдэв 1

 Ой, хээрийн түймрийн гарах шалтгаан, нөлөөлөх хүчин зүйлс

1

1

2

28.

Сэдэв 2

 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа

1

1

2

Бүгд

2

2

4

Хичээл  6. Холбооны бэлтгэл

29.

Сэдэв 1

 Байршил тогтоогч GРS -ын ажиллах журам

1

2

3

30.

Сэдэв 2

 Радио холбоо зохион байгуулах арга

1

1

2

31.

Сэдэв 3

 Радио станцын ашиглалт

1

1

2

Бүгд

3

4

7

Хичээл 7. Цацраг, хими, биологийн өвчний үед хэрэгжүүлэх арга зам
/Мэргэжлийн байгууллагаас оруулах хичээл/

32.

Сэдэв 1

 Цацрагийн ослын үеийн үед авах хариу арга хэмжээ, удирдлага 

 зохицуулалт /холбогдох албан тушаалтан судлах/

2

2

4

33.

Сэдэв 2

 Химийн хортой болон аюултай бодисын осол, ослын үед авах хариу арга   хэмжээ,удирдлагазохионбайгуулалт

 /холбогдох албан тушаалтан судлах/

2

2

4

34.

Сэдэв 3

 Хүн, малын гоц халдварт өвчин дэгдсэн үед авах хариу арга хэмжээ, 

 удирдлага зохицуулалт

2

2

4

Бүгд

6

6

12

Хичээл  8. Баримт бичиг боловсруулалт, албан хэрэг хөтлөлт

35.

Сэдэв 1

 Монгол бичиг

10

10

20

36.

Сэдэв 2

 Албан бичгийн стандарт, ангилал, баримт бичигт тавигдах  

 Шаардлагыг хангах

 хангах

1

 

1

37.

Сэдэв 3

 Албанд хөтлөгдөх баримт бичгүүд, түүний бүрдлийг хангах

1

 

1

38.

 

 

 

 

 

Сэдэв 4

 Удирдлагын баримт бичгийн ангилал

 

 

 

 

 

1

 

1

Бүгд

 

 

13

10

23

             


 

 

 

 

 

 

Хичээл 9. Тусгай бэлтгэл

39.

Сэдэв 1

 Байр зүйн зураг түүний тухай ойлголт

4

1

5

40.

Сэдэв 2

 Зураггүйгээр газар орон дээр зүг чиг олох

1

1

2

41.

Сэдэв 3

 Тактикийн тэмдэглэгээ

1

1

2

42.

Сэдэв 4

 Стрессээс гарах арга зам замууд, стресст орохгүй байх аргууд

2

1

3

43.

Сэдэв 5

 Гамшгийн голомтод ажиллаж буй бүрэлдэхүүний сэтгэл зүйн онцлог

2

1

3

44.

Сэдэв 6

 Цэргийн биеийн тамирын бэлтгэлийн норматив

1

1

2

Бүгд

11

6

17

Нийт

70

58

128

Бүх цаг

90

78

168

 

АХЛАГЧ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ АЛБАНЫ БЭЛТГЭЛ  ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хуваарилалт

Лекц

Бие

даалт

Дадлага

Бүх

цаг

Хичээл 1. Хууль

1.

Сэдэв 1

 Монгол Улсын Үндсэн хууль

2

1

 

3

2.

Сэдэв 2

 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

2

1

 

3

3.

Сэдэв 3

 Төрийн албаны тухай хууль

2

1

 

3

4.

Сэдэв 4

 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

2

1

 

3

Бүгд

8

4

 

12

Хичээл 2. Дүрэм журам

8.

Сэдэв 1

 Цэргийн нийтлэг дүрэм

2

 

 

2

9.

Сэдэв 2

 Онцгой байдлын байгууллагад алба хаах журам

  /Монгол Улсын Шадар сайдын 2017 оны 105 дугаар  

  тушаал/

1

 

 

1

10

Сэдэв 3

 Цэргийн дүрэмт хувцас өмсөх дүрэм

1

 

 

1

11.

Сэдэв 4

 Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн  

 амь  нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн 

 буцалтгүй тусламж олгох журам

 /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 8 дугаар

 тогтоол/

1

 

 

1

12.

Сэдэв 5

 Уснаас       эрэн        хайх,        аврах ажиллагааны журам

1

 

 

1

13.

Сэдэв 6

 Гал түймэр унтраах дүрэм

 

 

 

 

14.

Сэдэв 7

 Уулнаас      эрэн       хайх,       аврах ажиллагааны журам

1

 

 

1

15.

Сэдэв 8

 Хорт хий утаанаас хамгаалах дүрэм

1

 

 

1

16.

Сэдэв 9

 Эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах нийтлэг  

 журам

1

 

 

1

Бүгд

9

 

 

9

Хичээл 3. Ой, хээрийн түймэр унтраах онцлог

21.

Сэдэв 1

 Ой, хээрийн түймрийн гарах шалтгаан, нөлөөлөх хүчин  

 зүйлс

1

1

 

2

Бүгд

1

1

 

2

 

 

Хичээл 4. Холбооны бэлтгэл

22.

Сэдэв 1

 Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэх дохиогоор 

 ажиллах дадлага сургуулийн үед авч хэрэгжүүлэх арга  

 хэмжээ

1

1

 

1

26.

Сэдэв 2

 Радио холбооны тухай ерөнхий ойлголт

1

1

1

1

27.

Сэдэв 3

 Байршил тогтоох систем, GPS –ын ажиллах журам

1

1

1

1

Бүгд

3

3

2

6

Хичээл 5. Гал түймэр

28.

Сэдэв 1

 Гал түймрийн тухай ойлголт
  /Хүндрэл бэрхшээл/

1

1

 

2

29.

Сэдэв 2

 Гал түймэр унтраах хэрэгсэл түүнийг ашиглах

1

1

1

2

Бүгд

2

2

1

4

Хичээл 6. Эрэн хайх, аврах ажиллагаа

30.

Сэдэв 1

 Цацраг идэвхт бодис алдагдах үеийн ажиллагаа

1

1

1

3

31.

Сэдэв 2

 Химийн хорт бодис алдагдах үеийн ажиллагаа

1

1

1

3

32.

Сэдэв 3

 Уулнаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

1

1

3

33.

Сэдэв 4

 Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

1

1

3

34.

Сэдэв 5

 Нурангиас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

1

1

3

35.

Сэдэв 6

 Техникийн холбогдолтой ослоос аврах ажиллагаа

1

1

1

3

36.

Сэдэв 7

 Байгалийн гаралтай гамшгаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

1

1

3

Бүгд

7

7

7

21

Нийт цаг

30

17

10

57

                     

 

 

 

 

 

 

ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ САЛБАРЫН МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах

хуваарилалт

Лекц

Дадлага

Нийт

цаг

Хичээл 1. Байгалийн аюулт үзэгдлээс үүсэх гамшгийн нөхцөл байдал,
шинж чанар, үзүүлэх хор нөлөө

1.

Сэдэв1

Газар хөдлөлт,  Аюулт үзэгдэл түүний төрлүүд

1

2

3

2.

Сэдэв2

Үер

1

2

3

3.

Сэдэв3

Ой хээрийн түймэр

1

2

3

 

Бүгд

3

 

 

 

 

6

9

Хичээл 2. Техникийн холбоотой ослоос үүсэх шинж чанар

5.

Сэдэв1

Гал түймэр

1

1

2

6.

Сэдэв2

Барилга байгууламжийн нуралт, Үйлдвэрлэлийн ослоос эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

1

2

Бүгд

2

2

4

Хичээл 3. Тээврийн хэрэгслийн осол

8.

Сэдэв1

Авто тээврийн осол

1

2

3

9.

Сэдэв2

Агаарын тээврийн осол

1

-

-

10.

Сэдэв3

Төмөр замын тээврийн осол

1

4

7

Бүгд

3

6

10

Хичээл 4. Цацраг идэвхт ба химийн хорт болон аюултай бодис алдагдах
үеийн шинж чанар, хор нөлөө

11.

Сэдэв1

Химийн хортой болон аюултай бодис алдагдсан үеийн осол

1

2

3

12.

Сэдэв2

Цацраг идэвхт бодис алдагдсан үеийн осол

1

2

3

Бүгд

2

4

6

 

 

 

 

 

Хичээл 5. Эрэн хайх, аврах ажиллагаа явуулах бүс рүү аврагч нар
хөдөлгөөн үйлдэх аргачлал

13.

Сэдэв 1

 Байгалийн бартаат газар хөдөлгөөнүйлдэх, Аврагчид намга дээр  

 хөдөлгөөн үйлдэх арга

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

14.

Сэдэв 2

 Аврагч нар нурангийн нөхцөлд хөдөлгөөн үйлдэх, Аврагч нарын   

 амьдрах чадвар

1

2

3

15.

Сэдэв 3

 Хязгаарлагдмал орчинд хөдөлгөөн үйлдэх

1

2

3

16.

Сэдэв 4

 Аврагч нар цасан бүрхүүлтэй болон цасан нуранги үүсэж болох газар

 орон дээр хөдөлгөөн үйлдэх арга, Аврагчид мөсөн дээр хөдөлгөөн  

 үйлдэх арга

1

2

3

Бүгд

4

6

12

Хичээл 6. Гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах ажиллагааны үеийн тандалт зохион
байгуулах

17.

Сэдэв 1

 Газрын болон газар доорх тандалт

1

1

2

18.

Сэдэв 2

 Агаарын тандалт

1

1

2

19.

Сэдэв 3

 Усны тандалт

1

2

3

Бүгд

3

4

7

Хичээл 7. Нэрвэгдэгчийг эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах

20.

Сэдэв 1

 Эрэн хайх, аврах ажиллагааны зорилго,үүрэг, аргачлал

1

2

3

21.

Сэдэв 2

 Хэсэг газар орныг үзэх, шалгах ажиллагаа, Чагнах арга Гэрчийн   

 мэдүүлгээр нэрвэгдэгсдийг эрэн хайх ажиллагаа, Нэрвэгдэгсдийг  

 нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаа

 

1

2

3

22.

Сэдэв 3

 Тусгай зориулалтын багаж ашиглан нэрвэгдэгсдийг эрэн хайх

 ажиллагаа, Гамшгийн голомтод хүнд механизмын гүйцэтгэх ажил

 

1

2

3

23.

Сэдэв 4

 Газар орныг самнах аргачлал, Албаны үнэрч нохойгоор нэрвэгдэгсдийг эрэн хайх аргачлал

1

2

3

24.

Сэдэв 5

 Цасан нурангиас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

2

3

Бүгд

5

10

15

Хичээл 8. Нурсан барилга, байгууламжаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

25.

Сэдэв 1

 Нурангийн төрөл, тэдгээрийн шинж чанар, Тагнуулыг зохион байгуулах, ажлындараалал, тэмдэг, тэмдэглэгээ

 тавихзарчим

2

2

4

26.

Сэдэв 2

 Удаан хугацаагаар нурангид дарагдсан нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн

 анхны тусламж үзүүлэх аргууд

2

2

4

Бүгд

4

4

8

Сургалт, бэлтгэл

Хот дотор нурангинаас эрэн хайх аврах ажиллаггаа

16

 

 

 

 

Хичээл 9. Тээврийн хэрэгслийн ослын үед эрэн хайх, аврах ажиллагаа

 

27.

Сэдэв1

 Агаарын хөлгийн ослын үед эрэн хайх,аврах ажиллагаа

2

1

3

 

Бүгд

1

1

2

1

3

Хичээл 10. Зам тээврийн ослын үед эрэн хайх, аврах ажиллагаа

 

28.

Сэдэв 1

 Автомашин гол, нуурын усанд унасан буюу мөсөнд цөмөрсөн

 үед нэрвэгдэгсдийг аврах ажиллагаа

1

2

3

 

Бүгд

1

2

3

 

 Сургалт, бэлтгэл

Хүйтний улиралд усны гүнд эрэн хайх, аврах ажиллагааны сургалт, бэлтгэл

32

 

Зам тээврийн ослын үед аврах ажиллагаа явуулах сургалт, бэлтгэл

16

 

                         

Хичээл 11. Уулнаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

29.

Сэдэв 1

 Уулын шинж чанар нэрвэгдэгсдийг эрэн хайх, аврах ажиллагаа, Ууланд  

 тохиолдсон аюулын үед ашиглах дохио

 

 

 

1

2

3

30.

Сэдэв 2

 Эрэн хайх, аврах ажиллагаа явуулахадашиглах аврах олс

 тэдгээрийн үндсэнзангилгаанууд

1

2

3

31.

Сэдэв 3

 Эгц хаднаас аврагч нэрвэгдэгсдийн хамт хаднаас буух ажиллагаа

1

2

3

32.

Сэдэв 4

 Уулын ангал, хавцлын гүнийг тодорхойлох  нэрвэгдэгсдийг  өндрөөс  

 буулгах, татан гаргах

1

2

3

Бүгд

4

6

12

Сургалт, бэлтгэл

Уул, хаднаас эрэн хайх, аврах ажиллагааны сургалт, бэлтгэл

24

Хичээл12. Нэрвэгдэгсдийг зөөж тээвэрлэх ажиллагаа

33.

Сэдэв 1

 Нэрвэгдэгсдийг зөөж тээвэрлэх ажиллагааны үндэс, ажиллагаа

1

2

3

34.

Сэдэв 2

 Нэрвэгдэгсдийг гар дээр болон гарын доорх хэрэгслийг ашиглан  зөөвөрлөх

1

2

3

Бүгд

2

2

6

Хичээл 13. Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

35.

Сэдэв 1

 Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах журам

1

2

3

36.

Сэдэв 2

 Урсгал уснаас нэрвэгдэгсдийг эрэн хайх,аврах ажиллагаа

1

2

3

37.

Сэдэв 3

 Тогтмол уснаас нэрвэгдэгсдийг эрэн хайх,аврах ажиллагаа

1

2

3

38.

Сэдэв 4

 Усны гүний өвчлөл /барокамера/

1

1

3

39.

Сэдэв 5

 Усны гүний багаж хэрэгслийн үүрэг зориулалт, ашиглах заавар,

 хадгалах горим

2

-

2

Бүгд

6

7

14

               

 

Хичээл14. Аврах ажлын үед дагаж мөрдөх аюулгүй ажиллагаа

 

40.

Сэдэв 1

 Эрэл хайгуулын үеийн аюулгүй арга хэмжээ, Нурангийг зайлуулан  

  нэрвэгдэгсдийг аварч суллах үеийн аюулгүй арга хэмжээ

2

2

4

 

41.

Сэдэв 2

 Нурангид хонгил гаргах аргаар нэрвэгдэгсдийг чөлөөлөх  үеийн аюулгүй арга  

 хэмжээ

2

2

4

 

42.

Сэдэв 3

Түгжигдэж, дарагдсан байрнаас нэрвэгдэгсдийг гаргах, тэдгээрт гарц, нүх  

 гаргах үеийн аюулгүй арга хэмжээ, Эвдэрсэн барилга  байгууламжийн дээд  

 давхраас нэрвэгдэгсдийг аврах аюулгүй арга хэмжээ

2

2

4

 

Бүгд

6

6

8

 

Нийт

47

66

157

 

 

Сургалт, бэлтгэл

 

“Урсгал уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа”-ны сургалт, бэлтгэлийг зохион байгуулах

 

64

“Усны гүнд эрэн хайх, аврах ажиллагаа”-ны сургалт бэлтгэлийг Хойд бүсийн төвтэй

хамтаран зохион байгуулах

 

 

 

 

 

 

64

 

“Сэлэлт, шумбалтын анхан, дунд шатны сургалт”-ыг зохион байгуулах

72

               

 

ШҮХЭРЧИН-АВРАГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах

хуваарилалт

Лекц

Дадлага

Нийт цаг

Хичээл 1. Агаарын ажиллагааны зааврын бэлтгэл

1.

Сэдэв 1

 Агаарын ажиллагааны албан тушаалтан, тэдгээрийн эрх, үүрэг

2

 

2

2.

Сэдэв 2

 Агаарын ажиллагааны ангилал, техник хэрэгсэл

2

2

4

3.

Сэдэв 3

 Гамшгаас хамгаалах ажиллагаанд нисдэг тэрэг, бага оврын нисэх
 төхөөрөмж ашиглах

2

 

2

4.

Сэдэв 4

 Агаарын ажиллагааны дадлага, сургууль, үйлдвэрлэлийн  

 нислэг буулт хийх

2

 

2

5.

Сэдэв 5

 Ачааг агаарын хөлгөөс болон төхөөрөмжөөр буулгах

2

2

4

6.

Сэдэв 6

 Хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагаа, хориглох зүйл

2

 

2

Бүгд

12

4

16

Хичээл 2. Шүхрийн бэлтгэл

7.

Сэдэв 1

  Онгоц, нисдэг тэрэгнээс шүхэр болон буулгах төхөөрөмжөөр буух  

  тухай

2

 

2

8.

Сэдэв 2

 Чөлөөт уналтын тухай

2

 

2

9.

Сэдэв 3

 Шүхэр задлах арга ажиллагаа

 

2

2

10.

Сэдэв 4

 Шүхэрчин агаарт болон газардах үеийн аюулгүй ажиллагаа

2

2

4

11.

Сэдэв 5

 Нөөц шүхэр ашиглах тохиолдол

1

2

3

12.

Сэдэв 6

 Шүхрийн удирдлага

2

4

6

Бүгд

9

10

19

 

 

Хичээл 3. Агаараас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

13.

Сэдэв 1

 Нисдэг тэргийг эрэн хайх, аврах ажиллагаанд ашиглах

2

 

2

14.

Сэдэв 2

 Дүүжин нислэг хийх, онгоцноос аврах ажиллагаа зохион байгуулах

2

 

2

15.

Сэдэв 3

 Нисдэг тэргийг буух үед газраас удирдах дохио

2

2

4

16.

Сэдэв 4

 Нисдэг тэрэгний өргөгч /лебедки/ ашиглан сандал болон  

 дамнуургаар нэрвэгдэгсдийг нисдэг тэргэнд оруулах

2

2

4

Бүгд

8

4

12

Нийт

29

18

47

Шүхэр эвхэлт, тусгай бэлтгэл, газардалтын бэлтгэлийн дадлага

128

 

Сургалт, бэлтгэл

Агаарын ажиллагааны шүхрийн буулт, нисдэг тэргээр агаараас эрэн
хайх, аврах ажиллагааны хээрийн дадлага, сургалт / 4-н улиралд /

294

             

 

Хичээл 4: Хөдөлгүүрт шүхрийн бэлтгэл

 

 

Сэдэв 4: Хөдөлгүүрт шүхрийн бэлтгэл

17.

Сэдэв 1

 Хөдөлгүүрт шүхрийн тухай ойлголт /SOLO-209/, /JPX-320/

/SOLO-209/, /JPX-320/

 

2

 

2

18.

Сэдэв 2

 Аэродинамикийн тухай

2

 

2

19.

Сэдэв 3

 Далавчийг агаарын урсгалд тогтоох, хөөрөх, нислэг хийх

 

2

2

Бүгд

4

2

6

Хичээл 5. Нисэгчгүй нисэх төхөөрөмжийн бэлтгэл

20.

Сэдэв 1

 Нисэх загвар, нисэгчгүй нисэх төхөөрөмжийн үүсэл хөгжил, төрөл

2

 

2

21.

Сэдэв 2

 Нисэх төхөөрөмжийн ТТӨ ажиллагааны зарчим

2

 

2

22.

Сэдэв 3

 Нислэгийн үеийн аюулгүй ажиллагаа

2

 

2

23.

Сэдэв 4

 Нисэгчгүй нисэх төхөөрөмжийг хөөргөх, буулгах, ажиллагаа,  

 удирдах зарчим

2

 

2

Бүгд

8

 

8

Сургалт, бэлтгэл

 

Агаарын ажиллагааны хөдөлгүүрт шүхэр, нисэгчгүй нисэх төхөөрөмжийн нислэг буултын хээрийн дадлага, сургалт

96

 

104

 

Хичээл 6: Ой хээрийн түймэр

24.

Сэдэв 1

 Ой, хээрийн түймрийн тухай ойлголт

2

 

2

25.

Сэдэв 2

 Ой, хээрийн түймэр гарах шалтгаан нөхцөл

2

 

2

26.

Сэдэв 3

 Ой, хээрийн түймэр гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга

2

 

2

27.

Сэдэв 4

 Ой, хээрийн түймрийн тархалтад нөлөөлөх хүчин зүйл

2

 

2

28.

Сэдэв 5

 Ой, хээрийн түймэр унтраах арга

2

8

10

29.

Сэдэв 6

 Ой, хээрийн түймэр унтраах үеийн хөдөлмөр хамгаалал, 

 аюулгүй ажиллагаа

2

 

2

30.

Сэдэв 7

 Ой, хээрийн түймэр унтраах багаж хэрэгсэл ашиглах

2

8

10

Бүгд

14

16

30

Хичээл 7. Шүхэр, шүхрийн дагалдах хэрэгслийн тактик техникийн өгөгдөхүүн,
ажиллагааны зарчим

 

31.

Сэдэв 1

 Агаарын ажиллагааны техник хэрэгслийн ашиглалт, хадгалалт

 

2

 

2

 

32.

Сэдэв 2

 Үндсэн шүхэр /RL-16/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

 

2

2

 

33.

Сэдэв 3

Үндсэн шүхэр /RL-18/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

 

2

2

 

34.

Сэдэв 4

 Нөөц шүхэр /SPEED-2000/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн 

 дадлага

 

 

2

2

 

35.

Сэдэв 5

Шүхэр задлагч /CYPRES-2/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, тохиргоо хийх

 

 

 

1

1

2

 

36.

Сэдэв 6

Үндсэн шүхэр /Segma/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

2

2

 

37.

Сэдэв 7

 Нөөц шүхэр /Vector/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

 

2

2

 

38.

Сэдэв 8

 2 хүний шүхэр /Tandem/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим

2

 

2

 

39.

Сэдэв 9

 Нөөц шүхэр /RUSH/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

 

2

2

 

Бүгд

5

13

18

 

Нийт

60

177

237

 

 

АВРАГЧ-ХИМИЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 Д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах

хуваарилалт

Лекц

Дадлага

Нийт

цаг

Хичээл 1. Хими, биологи, цацраг, цөмийн аюулаас хамгаалах үндэс

1

Сэдэв 1

 Үй олноор хөнөөх зэвсгийн төрөл, хөнөөлийн хүчин зүйл, хамгаалах  

 арга зам

2

 

2

2

Сэдэв 2

 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, түүнийг ашиглах

2

8

10

3

Сэдэв 3

 Химийн хортой болон аюултай бодисын шошго,                       анхааруулах тэмдэг,

 тэмдэглэгээ  /Монгол Улсын стандарт/

2

 

2

4

Сэдэв 4

 Цэвэрлэгээ, ариутгалын бодис уусмалыг найруулах

2

4

6

5

Сэдэв 5

 Бохирдсон газар орныг тодорхойлох, хөрс, агаар, уснаас дээж авах  

 арга

2

4

6

Бүгд

10

16

26

Хичээл 2. Цацраг идэвхт бодисын түхай ойлголт, ослын үе дэх эрэн хайх, аврах
ажиллагаа

6

Сэдэв 1

 Цацраг идэвхт бодисын тухай ойлголт, биологийн үйлчлэл,  

 хамгаалалтын зарчим

2

 

2

7

Сэдэв 2

 Цацрагийн ослын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ

2

4

6

8

Сэдэв 3

 Цацрагийн тандалт явуулах

2

2

4

9

Сэдэв 4

 Цацрагийн ослын голомтод идэвхжилт сулруулалт хийх

2

2

4

Бүгд

8

8

16

 

Сургалт, бэлтгэл

 

 

“Цацрагийн ослын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ” сэдэвт хамтарсан

сургалт, бэлтгэл

 

 

16

             

 

Хичээл 3. Химийн хортой болон аюүлтай бодисын түхай ойлголт, гамшиг, ослын үе
дэх эрэн хайх аврах ажиллагаа

10

Сэдэв 1

 Химийн хортой болон аюултай бодисын  осол, ослын үед авах хариу

 арга хэмжээ.

2

4

6

11

Сэдэв 2

 Химийн ослын үед ажиллах заавар /ОБЕГ-ын даргын 2016 оны 06

 сарын 22- ны өдөр/

1

 

1

12

Сэдэв 3

 Тусгай цэвэрлэгээний бүлгийн ажиллах журам /ОБЕГ-ын даргын

 2013 оны 06 сарын 18/

1

 

1

13

Сэдэв 4

 Химийн хортой болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, устгах

 журам
 /БОАЖС, ЭМС, ОБЕГ-ын даргын 2009.2.03-ны    өдрийн 28/40/29  

 дугаар хамтарсан тушаалын/

1

 

1

14

Сэдэв 5

 Химийн бодисын алдагдлыг таслан зогсоох, хяналтдаа авах арга  

 замууд

2

4

6

Бүгд

7

8

15

Сургалт, бэлтгэл

Химийн хортой болон аюултай бодис үйлдвэрлэл, үйлчилгээндээ ашигладаг аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтарсан сургалт, бэлтгэл зохион байгуулах

 

16

“Хилийн боомтод гарч болзошгүй химийн ослын үед авах хариу арга хэмжээ” сэдэвт сургалт, бэлтгэл зохион байгуулах

40

Хичээл 4. Био аюулгүй байдал

15

Сэдэв 1

 Хүн, малын гоц халдварт өвчин дэгдсэн үед авах хариу арга хэмжээ,  

 удирдлага зохицуулалт

1

 

1

16

Сэдэв 2

 Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэмийн үед хэрэгжүүлэх үйл  

 ажиллагааны журам /МУЗГ-ын 2018 оны 266 тогтоол/

1

 

1

17

Сэдэв 3

 Био аюулгүй байдал ба био хамгаалалт

1

2

3

18

Сэдэв 4

 Малын гоц халдварт өвчний шинж чанар, ангилал халдварын  

 голомтод авах арга хэмжээ /шүлхий хонины цэцэг, боом, мялзан,  

 шувууны томуу өвчний
тухай ойлголт

2

 

2

Бүгд

5

2

7

Сургалт, бэлтгэл

Хүн, мал, амьтны гоц халдварт өвчин дэгдсэн үеийн ариутгалын цэгт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ сэдэвт сургалт, бэлтгэл

16

             

 

 

Хичээл 5. Цацраг, хими, биологийн холбогдолтой гамшиг, ослын үед ашиглах багаж,
техник хэрэгсэл

19

Сэдэв 1

 Химийн хорт бодис хэмжигч багажууд, тэдгээрийг ашиглах

4

8

12

20

Сэдэв 2

 Цацрагийн хэмжилтийн багажууд, тэдгээрийг ашиглах зарчим

4

8

12

21

Сэдэв 3

 Цаг уурын иж багажуудын үүрэг зориулалт, иж бүрдэл, ажилд

 бэлтгэх ашиглах.

2

4

6

22

Сэдэв 4

 Тусгай ариутгал, цэвэрлэгээ, идэвхжилт сулруулалт хийх техник

 хэрэгслүүд тэдгээрийг ашиглах

4

8

12

Бүгд

14

28

42

Сургалт, бэлтгэл

Цацраг, хими, биологийн ослын үед ашиглагдах техник хэрэгсэл дээр ажиллах дадлага /техник/ АРС-14У, ДДА-3Б, АСА-РХА63-17

АСА-РХА 63-17

16

Нийт

44

62

106

             

 

 

 

АВРАГЧ-ТЭСЭЛГЭЭЧИН МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах

хуваарилалт

Лекц

Дадлага

Нийт

цаг

Хичээл 1.Тэсэрч дэлбэрэх бодистой холбоотой хууль, тогтоомж

1

Сэдэв 1

 Галт зэвсгийн тухай хууль

1

 

1

2

Сэдэв 2

 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт  

 тавих тухай хууль

1

 

1

3

Сэдэв 3

 Тэсэрч дэлбэрэх бодисоос хамгаалах бүлгийн ажиллах заавар

1

 

1

4

Сэдэв 4

 Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэлтэй харьцах, ослын үед

 баримтлах хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа

1

 

1

Бүгд

4

 

4

 

Хичээл 2. Тэсэрч дэлбэрэх бодис болон тэсэлгээ хийх арга

5

Сэдэв 1

 Тэсрэх бөмбөгтэй саадыг тагнах ба туулах,                    тандалтын

 бүрэлдэхүүн, ашиглагдах багаж хэрэгсэл

1

4

5

6

Сэдэв 2

 Тэсрэх бодисын тухай үндсэн ойлголт, төрөл ангилал, цэнэгүүд,

 тэдгээрийн төрөл,хэлбэр

2

 

2

7

Сэдэв 3

 Энгийн тэсэлгээний ажлууд /мод, ган элементүүд ба хөрсөнд /

 

4

4

8

Сэдэв 4

 Галын болон цахилгааны аргаар тэсэлгээ хийх, багаж хэрэгсэл,

 аюулгүй арга хэмжээ

 

6

6

Бүгд

3

14

17

Хичээл 3. Тэсэрч дэлбэрэх бодисыг аюулгүй болгох ажиллагаа

9

Сэдэв 1

 Бүх төрлийн сум, гар бөмбөгийн зориулалт, таних арга, бүтэц,   

 зохион байгуулалт, ажиллагааны зарчим, аюулгүй болгох арга

 ажиллагаа

1

3

4

10

Сэдэв 2

 Артиллерийн сум, галт хэрэгсэл, таних арга, бүтэц зохион  

 байгуулалт, ажиллагааны зарчим, аюулгүй болгох
 арга ажиллагаа

1

3

4

11

Сэдэв 3

 Нисэх онгоцны бөмбөгний зориулалт, таних арга, бүтэц зохион  

 байгуулалт, ажиллагааны зарчим, аюулгүй болгох арга  

 ажиллагаа

1

3

4

12

Сэдэв 4

 Удирдлагатай , удирдлагагүй пуужин болон тэсрэх бөмбөгийн  

 төрөл, бүтэц зохион байгуулалт, таних арга,
 ажиллагааны зарчим, аюулгүй болгох
арга ажиллагаа

2

3

5

13

Сэдэв 5

 Зэвсэгт хүчинд хэрэглэгдэж байгаа танк эсэргүүцэгч, явган цэрэг

 эсэргүүцэгч тэсрэх бодисын үүрэг зориулалт, бүтэц,
 зохион байгуулалт, аюулгүй болгох
ажиллагаа

1

6

7

14

Сэдэв 6

 Аж       ахуйн        нэгж       байгууллагад ашиглагдаж байгаа

 тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, төрөл, бүтэц, зохион  

 байгуулалт, аюулгүй болгох
ажиллагаа

1

2

3

 Бүгд

7

20

27

 

 

Сэдэв4.Тэсрэх дэлбэрэх бодисыг хайн илрүүлэх, аюулгүй болгох,
устгахад ашиглах багаж хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл

15

Сэдэв 1

 Метал илрүүлэгч /ИМП/, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг зайнаас

 харьцах, зөөвөрлөх /МК-4/ багажуудын үүрэг зориулалт, бүтэц,

 зохион байгуулалт, ажиллагааны зарчим, ТТӨ

1

4

5

16

Сэдэв 2

 Тэсрэх бөмбөг илрүүлэгч /КР-1/ үүрэг,зориулалт,ажиллагааны

 зарчим, хэрэглэх арга, иж бүрдэл

2

2

4

17

Сэдэв 3

 Тэсэлгээний         машин           /КПМ-2/, цахилгааны утас /СПП/,  

 /СПП-2/, хэлхээшалгах багаж Омметр, тэсэлгээчний
 цүнх, тэдгээрийн үүрэг, зориулалт, иж бүрдэл

2

 

2

18

Сэдэв 4

 Хүн нэг бүрийн хамгаалах хүнд, дунд, хөнгөн хувцас, дуулга

  малгайны үүрэг зориулалт, иж бүрдэл

1

4

5

Бүгд

6

10

14

Хичээл 5. Инженерийн саад

19

Сэдэв 1

 Инженерийн саадын тухай ерөнхий ойлголт, Инженерийн 

 саадын зорилго, шинж байдал,      саадын            төрөл, саадыг

 байгуулах, туулж гарах

1

 

1

20

Сэдэв 2

 Хээрийн бэхлэлт /окоп, траншей, харилцах шуудуу,байлдааны техникийн окоп, өнгөлөн                далдлалт,   бие бүрэлдэхүүнийг хамгаалах байгууламж бэлтгэх/

1

 

1

Бүгд

2

 

2

Нийт

22

44

66

Сургалт, бэлтгэл

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, сум, галт хэрэгсэлтэй ажиллах аюулгүй байдлыг хангах хамтарсан сургалт, бэлтгэлд хамруулах

 

80

             

ХОЛБООЧИН АВРАГЧДЫН МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах

хуваарилалт

Лекц

Дадлага

Нийт

цаг

Хичээл 1. Холбооны үндэс

 

1.

Сэдэв 1

 Холбоо зохион байгуулалтын үндэс

2

 

2

2.

Сэдэв 2

 Радио холбооны үндэс

1

 

1

3.

Сэдэв 3

 Радио холбоо зохион байгуулах арга

2

 

2

4.

Сэдэв 4

 Радио долгионы тархалт

3

 

3

5.

Сэдэв 5

 Тоон холбооны тухай ойлголт

1

 

1

6.

Сэдэв 6

 Утсан холбооны тухай ойлголт

1

 

1

7.

Сэдэв 7

 Үүрэн холбооны тухай ойлголт

1

 

1

8.

Сэдэв 8

 Сансрын холбооны тухай ойлголт

1

 

1

9.

Сэдэв 9

 Зарлан мэдээллийн системийн тухай ойлголт

1

 

1

Бүгд

13

 

13

Хичээл 2. Холбооны ашиглалт үйлчилгээ

 

10.

Сэдэв 1

 Радио станцын ашиглалт

2

2

4

11.

Сэдэв 2

 Техникийн үйлчилгээ

2

2

4

12.

Сэдэв 3

 Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа

3

 

3

13.

Сэдэв 4

 Иридиум 9505 утасны ашиглалт

1

2

3

14.

Сэдэв 5

 Байршил тодорхойлогчийн тухай

1

2

3

Бүгд

9

8

17

Хичээл 3. Журам, заавар

 

15.

Сэдэв 1

 Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам

1

 

1

16.

Сэдэв 2

 Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх заавар

1

 

1

17.

Сэдэв 3

 Онцгой байдлын байгууллагын радио холбоо зохион байгуулах  

 журам

1

 

1

18.

Сэдэв 4

 Онцгой       байдлын        байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг  

 хангах журам

1

 

1

Бүгд

4

 

4

Нийт

26

8

34

Сургалт, сэлтгэл

Уулархаг, ой модонд холбоо зохион байгуулах, удирдлага, салбар, бүлгүүдийн харилцан ажиллагааг зохион байгуулах холбоонд орох сургалт бэлтгэлийг хамтран зохион байгуулах

 

48

             

 

ЖОЛООЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах

хуваарилалт

Лекц

Бие

даалт

Дадлага

Нийт цаг

Хичээл 1. Дүрэм журам

1.

Сэдэв 1

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

4

1

 

5

2.

Сэдэв 2

 Онцгой байдлын байгууллагын гал түймэр унтраах тусгай тоноглол

 бүхий автомашинд тавигдах. Ерөнхий шаардлага /2019.10.23   

  А/317/

1

1

 

2

Бүгд

5

2

 

7

Хичээл 2. Аврах зориулалтын автомашин техник хэрэгсэл

3.

Сэдэв 1

 Аврах ажлын зориулалтын автомашины төрөл, ангилал, үүрэг зориулалт, ТТӨ

2

2

10

6

4.

Сэдэв 2

 Тусгай зориулалтын автомашины төрөл, ангилал, үүрэг

 зориулалт, ТТӨ

4

2

10

8

5.

Сэдэв 3

 Туслах зориулалтын автомашины төрөл, ангилал, үүрэг  

 зориулалт, ТТӨ

2

2

10

6

 Бүгд

8

6

30

22

Хичээл 3. Тусгай зориулалтын автомашин

6.

Сэдэв 1

 АРС 14У, ДДА 3Б, АСА-РХА 63-17  авто машинуудын  төрөл, зориулалт бүтэц,

 ажиллах
зарчим, хүчин чадал

4

2

10

16

7.

Сэдэв 2

 Тээврийн хэрэгслийн ашиглалт

4

2

 

6

8.

Сэдэв 3

 Хүнд машин механизмын зориулалт ажиллах хүчин чадал, тактик
 техникийн өгөгдөхүүн

6

2

10

1010

8

9.

Сэдэв 4

 Тусгай зориулалтын авто машинд хийгдэх техник үйлчилгээ

6

2

10

18

Бүгд

20

8

30

58

 

 

Хичээл 4. Хөдөлгүүрийн систем

10.

Сэдэв 1

 Тоормосны систем, хүч дамжуулах механизм, жолооны механизм

1

 

 

1

11.

Сэдэв 2

 Дотоод шаталтын хөдөлгүүр, хөргөлтийн систем,  гэрэлтүүлэх  

 хэрэгсэл

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Хичээл 5. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй
ажиллагаа

12.

Сэдэв 1

 ЗХТХ, ЭХ, ЗХАБТХ зэрэг хуулийн холбогдох зүйл заалт

1

 

 

1

13.

Сэдэв 2

 Замын хөдөлгөөний дүрэм

1

 

2

3

14.

Сэдэв 3

 Гал түймэр унтраах, эрэн хайх аврах ажиллагааны дуудлагын үед

 ирж буцах аюулгүй ажиллагаа

1

 

 

1

15.

Сэдэв 4

 Тавиулан      түүнд      авто       машин байрлуулах, гарах, засвар  

 үйлчилгээ хийх журам

1

 

 

1

Бүгд

4

 

2

6

Нийт

39

16

62

95

Сургалт, бэлтгэл

Тусгай зориулалтын  механизмын оператор бэлтгэх сургалтад хамруулах

448

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр, явах эд ангийн жигдрүүлэх сургалт, бэлтгэл зохион байгуулах

 

8

Хүнд механизмын 2 нэгж ПТС-М загварын хөвөгч тээвэрлэгчийн сургалт, бэлтгэл

8

               

 

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

 

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хуваарилалт

Уншлага

Бичих

Сонсох-
 Ярих ур
чадвар

Нийт

танхим

танхим

бие

даах

Хичээл 1. Анхан шат

1.

Сэдэв 1

 Цагаан толгойн дуудлага, хялбар
 яриа / Зөв бичгийн чадвар/

30

минут

15

15

1

2

2.

Сэдэв 2

 Хуанли, Тооны нэр, Өнгө, Улс үндэстэн

/Дуудлага, тоолох чадвар, утасны дугаар/

1

30

30

1

3

3.

Сэдэв 3

 Мэндчилгээ ба Танилцуулга: "Сайн байна уу"  

 зэрэг үндсэн харилцан яриа

 /Үгийн дэс дараа. Англи хэлний үгийн аймаг/

1

30

30

1

3

4.

Сэдэв 4

 Ялгац гишүүн /Тодорхой ба тодорхойгүй ялгац  

 гишүүний үндсэн дүрмүүд, а, аn, thе/

1

30

30

1

3

5.

Сэдэв 5

 Биеийн төлөөний үг. Дайвар үг ба тэмдэг нэр  

 /Төлөөний үг: 'тэр, энд' 'энэ,           энд'              зэргийн

 ялгаа, холбоосыг таних, Эзэн биеийн төлөөний үг:  

 Би,  Чи, Тэр /эр/, Тэр /эм/, Энэ, Бид, Чи, Тэд /

1

30

30

1

3

6.

Сэдэв 6

 Асуух үгийн байр. Цаг заах үг /Асуултын үгс: "wh"  

 асуултын үг, "хэчнээн", "хэдэн" гэсэн үгсийг
 ашиглах /

1

30

30

1

3

7.

Сэдэв 7

 Үгсийн аймаг. 1- үйл үг, Үйл үгэнд нөхцөл, дагавар  

 залгах дүрэм

30

1 цаг

30

1

3

8.

Сэдэв 8

 Үгсийн аймаг. 2 Тэмдэг нэр

30

1 цаг

30

1

3

9.

Сэдэв 9

 Үгсийн аймаг. 3 Нэр үг

30

1 цаг

30

1

3

10.

Дүрэм 1

 Одоо үргэлжлэх цаг (I am doing ),Энгийн одоо цаг  

 (I dо )

1

30

30

1

3

11.

Дүрэм 2

 Ирээдүйн тухай өгүүлэх одоо цаг, ( I am doing / I  

 do) Going to ( I am going to), Will

 

1

30

30

1

3

 

12.

Дүрэм 3

 When ба if өгүүлбэрүүд (when I do…/ if I do)

 

1

30

30

1

3

13.

Дүрэм 4

 Will be doing ба will have done

 

1

30

30

1

3

14.

Дүрэм 5

 Энгийн өнгөрсөн цаг ( I did ) Өнгөрсөнд үргэлжлэ

 цаг ( I was doing)

 

1

30

30

1

3

15.

Дүрэм 6

 Одоо төгс цаг (I have done), (I have been doing

 

1

30

30

1

3

16.

Дүрэм 7

 Одоо төгс цаг (I have been doing) цаг уу, энгийн

 одоо төгс (I have done) цаг уу?

 

1

30

30

1

3

17.

Дүрэм 8

 Өнгөрсөн төгс цаг (I had done)

 

1

30

30

1

3

18.

Дүрэм 9

 Англи хэлний дүрмийн бус үйл үг

1

30

30

1

3

Бүгд

16

10/15

8/45

18

53

Хичээл 2. Дунд шат

19.

Сэдэв 1

 Англи хэлний дүрмийн үйл үг ба
бус үйл үг ялгаа. /үйл үгийн
энгийн өнгөрсөн болон төгс
өнгөрсөн цагуудын хувиргал/

1

30

30

1

3

20.

Сэдэв 2

 Байршил заах үгс /In, on, under, up, down, here, 

 there etc/

 

1

30

30

1

3

21.

Сэдэв 3

 Үйлдэхийн тийн ялгал /through, from, with, by, of, 

 for, along, about, in, as, at the, out of the, up the/

 

1

30

30

1

3

22.

Сэдэв 4

 How long бүхий одоо төгс цаг. When бүхий

 өнгөрсөн цаг. Since

 

1

30

30

1

3

23.

Сэдэв 5

 Хамтрахын тийн ялгал /with/

 

 

1

30

30

1

3

24.

Сэдэв 6

 Чиглэлийн тийн ялгал /to, at, for /

 

1

30

30

1

3

25.

Сэдэв 7

 Одоо төгс цаг (I have done) уу? Энгийн өнгөрсөн

( I did ) цаг уу? /1/

 

1

30

30

1

3

26.

Сэдэв 8

 Жишихийн тийн ялгал /as, like, same/

 

1

30

30

1

3

27.

Сэдэв 9

 Одоо төгс цаг (I have done) уу? Энгийн өнгөрсөн

 ( I did ) цаг уу? /2/

 

1

30

30

1

3

28.

Дүрэм 1

 Ганц ба олон тооны утга

1

30

30

1

3

29.

Дүрэм 2

 Орон зай, цагийн нэр үг

1

30

30

1

3

30.

Дүрэм 3

 Англи хэлний үйл үгийн цаг

1

30

30

1

3

 

 

 

31.

Дүрэм 4

 Мэргэжлийн хэллэг 1

1

30

30

1

3

32.

Дүрэм 5

 Өнгөрсөн төгс цаг (I Ьаб бопе)

1

30

30

1

3

33.

Дүрэм 6

 Мэргэжлийн хэллэг 2

1

30

30

1

3

34.

Дүрэм 7

 Өнгөрсөн төгс үргэлжлэх цаг (I had been doing)

 

1

30

30

1

3

35.

Дүрэм 8

 Have ба have got

 

1

30

30

1

3

36.

Дүрэм 9

 Used to (I used to do)

 

1

30

30

1

3

Бүгд

18

9

9

18

54

Нийт цаг

34

19

18

36

107

 

ЖАГСААЛЫН БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хуваарилалт

Дадлага

Бүгд

Хичээл 1. Нэг бүрийн бэлтгэл

1

Сэдэв 1

 Жагсаал, түүний элементүүдийг судлах, жагсаалын үндсэн

 зогсолтод шилжих

1

1

2

Сэдэв 2

 Жагсаалыг удирдах командууд тэдгээрийг хэрэгжүүлэх  

 /анхааруулах болон гүйцэтгэх/

1

1

3

Сэдэв 3

 Жагсаалын өмнө, жагсаалд байгаа захирагч /дарга/ болон албан

 хаагчдын үүрэг

1

1

4

Сэдэв 4

 Жагсаалын ажиллагаа, хөдөлгөөн, жагсаалын зогсолт                     /ЖАГС,

 НОМХОН, БОЛНО, командуудад биелүүлэх/

1

1

5

Сэдэв 5

‘Болно ЗАС’, малгай-АВ,малгай-ӨМС, командууд биелүүлэх

1

1

6

Сэдэв 6

 Байран дээрх эргэлт ‘баруун тийш-ЭРГЭ’, ‘ЭРГЭ’ командууд

 биелүүлэх

1

1

7

Сэдэв 7

 Явдал дундах эргэлтүүд ‘баруун тийш-ЭРГЭ', ‘эргээд-МАРШ',  

 командууд биелүүлэх

1

1

8

Сэдэв 8

 Жагсаалын алхаагаар алхах ‘алхаад-МАРШ', команд биелүүлэх

1

1

9

Сэдэв 9

 Хөдөлгөөн үйлдэх үед гар хаях арга ажиллагаа /хуваарьтай ба

 хуваарьгүй ажиллагаа хийх /

1

1

10

Сэдэв 10

 Байран дээрээ алхах ажиллагаа ‘дорооалхаад-МАРШ',‘ДОРОО',

 командууд

биелүүлэх

1

1

11

Сэдэв 11

 Явдал дунд эргэлт хийх ажиллагаа ‘баруун
 (зүүн) тийш-ЭРГЭ', ‘эргээд-МАРШ', командууд
биелүүлэх

1

1

12

Сэдэв 12

 Ёсолж хүндлэх ажиллагаа, байран дээр болон явдал дунд үйлдэх

1

1

13

Сэдэв 13

 Жагсаалаас гарах болон жагсаалд орох ажиллагаа

1

1

14

Сэдэв 14

 Захирагч /дарга/-д очих буцах ажиллагаа

1

1

 

 

15

Сэдэв 15

 Жагсаалын хөдөлгөөнүүдийг байран дээрээ
 хуваарьтайгаар үйлдэх ажиллагаа

1

1

16

Сэдэв16

 Шүүлэг авах

1

1

Бүгд

16

16

Хичээл  2. Анги,салбарын явган жагсаал

17

Сэдэв  1

 Анги, салбарын дэлгээ жагсаал “ЖАГС” “ЗЭРЭГЦ” командуудыг

 биелүүлэх /нэг эгнээ, хоёр эгнээгээр жагсах/

1

1

18

Сэдэв 2

 Нэг эгнээ жагсаалаас хоёр эгнээ жагсаалд, хоёр эгнээ жагсаалаас  

 нэг эгнээ жагсаалд шилжих ажиллагаа

1

1

19

Сэдэв3

 Тасаг, салааны жагсаал тэдгээрийн ажиллагаа хөдөлгөөнүүд

1

1

20

Сэдэв 4

 Анги, салбарыг байран дээр нь салгах,нийлүүлэх   ажиллагаа “анги, салбар /баруун зүүн тийш,дундаас/....алхам-САЛ, НИЙЛ” 

  Командуудыг биелүүлэх,удирдах ажиллагаа

1

1

21

Сэдэв 5

 Анги, салбарын жагсаалаар баруун зүүн тийш эргэх, эргэх

 ажиллагаа,/тасгийн цуваанд жагсах,салааны      цуваанд  

 жагсах,нэг хоёр,гурав.ийн цуваанд жагсах/

1

1

22

Сэдэв 6

 Аяны жагсаал,тасаг,салааг цуваанд жагсах ажиллагаа /тасгийн

 цуваанд жагсах,салааны цуваанд жагсах, нэг хоёр, гурав.-ийн

 цуваанд жагсах/

1

1

23

Сэдэв 7

 Анги, байгууллагын жагсаал, тэдгээрийн жагсаалд байгуулах  

 ажиллагаа /Дэлгээ жагсаал, цуваанд жагсах/

1

1

24

Сэдэв 8

 Анги, салбаруудыг нэгийн цуваанаас хоёрынцуваанд

 оруулах,хоёрын цуваанаас нэгийн цуваанд оруулах ажиллагаа  

 түүнийг удирдах

1

1

25

Сэдэв 9

 

 Анги салбарууд байран дээрээ ёсолж хүндэтгэх ажиллагаа

 

1

1

 

26

Сэдэв 10

 Анги салбарууд хөдөлгөөн дунд ёсолж хүндэтгэх ажиллагаа

1

1

27

Сэдэв 11

 Анги салбаруудын дуутай жагсаалын ажиллагаа

1

1

28

Сэдэв 12

 Анги салбарт дарга /захирагч/ нар мэндлэх болон баяр хүргэх  

 үеийн ажиллагаа

1

1

29

Сэдэв 13

 Анги, салбарын жагсаалын үзлэг явуулах ажиллагаа

1

1

30

Сэдэв 14

 Жагсаалын дүрмээр цогцолбор шалгалт авах

1

1

Бүгд

14

14

Нийт

30

30

 БИЕ БЯЛДРЫН БЭЛТГЭЛ  ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хуваарилалт

Дадлага

Нийт цаг

Хичээл 1. Бие бялдрын ерөнхий хөгжлийн дасгал

1.

Сэдэв 1

 Цэргийн биеийн тамирын заавар ЦБТЗ-18, Цэргийн биеийн тамир

 командлах ур чадвар

1

1

2.

Сэдэв 2

 Заал тойргоор зөөлөн гүйх /хурдны дасгал/

1

1

3.

Сэдэв 3

 Хоёр гарыг дээш өргөж өлмий дээр явах /тэнцвэрийн дасгал/

1

1

4.

Сэдэв 4

 Шилбээр арагш савж гүйх /тэсвэрийн дасгал/

1

1

5.

Сэдэв 5

 Өвдөг өндөр өргөж гүйх /Авхаалж самбаа/

1

1

6.

Сэдэв 6

 Тавцанд хөлөө ээлжлэн дээш доош гарч буух
  /хүчний дасгал/

1

1

7.

Сэдэв 7

 Хөлөөс хөлд

1

1

8.

Сэдэв 8

 Сунгалтын дасгалууд

1

1

9.

Сэдэв 9

 Хэвлийн булчингийн дасгалууд

1

1

10.

Сэдэв 10

 Дүүжинд суниах дасгал

1

1

11.

Сэдэв 11

 Дүүжинд өнцөг барих дасгал

1

1

12.

Сэдэв 12

 Дүүжингийн хөндлөвчинд хөл хүргэх дасгал

1

1

13.

Сэдэв 13

 Дүүжинд татаж давах дасгал

1

1

14.

Сэдэв 14

 Суга савлуурт суниах дасгал

1

1

15.

Сэдэв 15

 Суга савлуурт өнцөг барих дасгал

1

1

16.

Сэдэв 16

 Модон морин дээгүүр хөл салгаж уртааш нь харайх дасгал

1

1

17.

Сэдэв 17

 1,2,3-р 16 тоот дасгал өвлийн 3-р 16 тоот дасгал

1

1

Бүгд

17

17

  

Хичээл 2. Спорт тоглоом

18.

Сэдэв 1

 Сагсан бөмбөг дамжуулалт, хууралт, залалт

1

1

19.

Сэдэв 2

 Сагсан      бөмбөгийн       цагаригт довтлох, хамгаалалт

1

1

20.

Сэдэв 3

 Гар      бөмбөгийн      давуулалт,      довтлолт, хамгаалалт дээр 

 доороос авалт

1

1

21.

Сэдэв 4

 Хөл бөмбөг дамжуулалт, хууралт цохилт

1

1

22.

Сэдэв 5

 Хөл бөмбөг хувилбартай довтолгоо

1

1

23.

Сэдэв 6

 Бүлэг, тасаг, салаа салбараар 4x800 метрийн өртөөчлөх буухиа

 уралдаан

1

1

24.

Сэдэв 7

 Спортын хувцастай 25 м, 50 м, 100, метрийн чөлөөт болон мэлхий  

 сэлэлтийн буухиа
уралдаан 00

1

1

Бүгд

8

8

Хичээл 3. Хөнгөн атлетик

25.

Сэдэв 1

 100 м, 200м, ойрын зайн гүйлт

1

1

26.

Сэдэв 2

 4x100, 4х400м-ийн буухиа гүйлт,

1

1

27.

Сэдэв 3

 400 м, 800м-ийн гүйлт

1

1

28.

Сэдэв 4

 3000 м-ийн кросс гүйлт

1

1

Бүгд

4

4

 

Хичээл  4. Түргэвчилсэн хөдөлгөөн, байгалийн саад болон зохиомол саадыг даван
туулах

29.

Сэдэв 1

 Байрнаас уртад харайх, уртын харайлт

1

1

Бүгд

1

1

Хичээл 5. Усны бэлтгэл

30.

Сэдэв 1

 Мэлхий сэлэлт, өврөөр даллаж сэлэх, сэлэлтийн техникийг тавцан 

 дээр бэлтгэх

1

1

31.

Сэдэв 2

 Усны бэлтгэл хичээлийг командлах ур чадвар

1

1

32.

Сэдэв 3

 Спортын хувцастай 25м, 50м, 100 метрийн чөлөөт сэлэлт

1

1

33.

Сэдэв 4

 Спортын хувцастай 25м, 50м, 100 метрийн мэлхий сэлэлт

1

1

34.

Сэдэв 5

 Спортын хувцастай 25м, 50м, 100 метрийн чөлөөт болон мэлхий 

 сэлэлт

1

1

Бүгд

5

5

Хичээл  6. Бялдаржуулах танхимд биеийн ерөнхий хөгжил

35.

Сэдэв 1

 Хурд, хүч, уян хатан, авхаалж самбаа, тэсвэрийн дасгалууд

1

1

36.

Сэдэв 2

60кг 100кг, 120кг-ийн огцом түлхэлт, хэвтээ  байдлаас штанг шахах

1

1

37.

Сэдэв 3

 16кг, 24кг, 32кг-ийн гийр өргөх

1

1

Бүгд

3

3

 

 

Хичээл  7. Биеийн тамирын Тусгай бэлтгэлийн хичээл

38.

Сэдэв 1

 16, 24-кг-ын туухайг өргөх эрэгтэй 24кг, эмэгтэй 16кг

1

1

39.

Сэдэв 2

 Туухайг нэг гараар түлхэлттэй өргөх дасгал эрэгтэй 24кг, эмэгтэй   16кг

1

1

40.

Сэдэв 3

 Туухайг хоёр гараар түлхэлттэй өргөх дасгал эрэгтэй 24кг, эмэгтэй

 16кг

1

1

41.

Сэдэв 4

 Туухайг огцом өргөх дасгал эрэгтэй 24кг, эмэгтэй 16кг

1

1

Бүгд

4

4

Нийт

42

42

 СЭТГЭЛ ЗҮЙН БЭЛТГЭЛ  ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах

хуваарилалт

Лекц

Бие

даалт

Нийт

цаг

Хичээл 1. Сэтгэл зүйн бэлтгэл

1.

Сэдэв 1

 Аврагчдад сэтгэл зүйн тогтвортой байдлыг төлөвшүүлэх нь

1

1

2

2.

Сэдэв 2

 Аврах үйл ажиллагаанд мэргэжлийн харилцаа, харилцааны  

 сэтгэл зүй

1

1

2

3.

Сэдэв 3

 Аюулт үзэгдэл ослоос үүдэлтэй айдас, түгшүүрийг намдаах

 арга, техник эзэмших

1

1

2

4.

Сэдэв 4

 Стресс менежмент

1

1

2

5.

Сэдэв 5

 Хүүхэд, гэр бүлийн харилцаа

1

1

2

6.

Сэдэв 6

 Аврах бүлгийн сэтгэл зүйн уур амьсгал, багийн уур амьсгалыг  

 эерэг болгох, Бүлгийн манлайлал

1

1

2

7.

Сэдэв 7

 Сэтгэлзүйн гэмтлийн дараах стрессийн эмгэг, түүнээс  

 урьдчилан сэргийлэх

1

2

3

8.

Сэдэв 8

 Архи, мансууруулах бодист донтох эмгэг, түүнээс урьдчилан  

 сэргийлэх

1

1

2

9.

Сэдэв 9

 Сэтгэл гутрах эмгэг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх

1

1

2

10.

Сэдэв 10

 Амиа хорлолтоос урьдчилан сэргийлэх аргад суралцах

1

1

2

Бүгд

10

11

21

Хичээл 2. Аюулт үзэгдэл, ослын үед аврагч бие хүн өөрийгөө удирдах сэтгэл зүй

11.

Сэдэв 1

 Аврагч бие хүний мэргэжпийн гажилт, түүнээс урьдчилан  

 сэргийлэх аргууд

1

2

3

 

12.

Сэдэв 2

 Удирдагч хүний сэтгэл зүйн онцлог

1

2

3

13.

Сэдэв 3

 Гамшгийн үеийн сэтгэл зүй

1

2

3

14.

Сэдэв 4

 Уурын менежмент

1

1

2

Бүгд

5

7

12

Хичээл  3. Нэрвэгдэгчид болон нэрвэгдэгчийн ар гэрт үзүүлэх сэтгэл зүйн тусламж

15.

Сэдэв 1

 Бага насны нэрвэгдэгчид үзүүлэх сэтгэл зүйн зөвлөмж

1

2

3

16.

Сэдэв 2

 Өсвөр насны нэрвэгдэгчид үзүүлэх сэтгэл зүйн зөвлөмж

1

2

3

17.

Сэдэв 3

 Насанд хүрсэн нэрвэгдэгчид үзүүлэх сэтгэл зүйн зөвлөмж

1

2

3

18.

Сэдэв 4

 Өндөр настан нэрвэгдэгчид үзүүлэх сэтгэл зүйн зөвлөмж

1

2

3

19.

Сэдэв 5

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй нэрвэгдэгчид үзүүлэх сэтгэл зүйн

 зөвлөмж

1

2

3

20.

Сэдэв 6

 Аюулт үзэгдэл, ослын үед нэрвэгдэгчийн ар гэрт үзүүлэх  

 сэтгэл зүйн дэмжпэг, зөвлөмж

1

2

3

Бүгд

6

12

18

Нийт цаг

21

28

49


ХҮН ЭМНЭЛГИЙН БЭЛТГЭЛ  ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах

хуваарилалт

Онол

Дадлага

Нийт цаг

цаг

 

Хичээл1. Эмнэлгийн анхан шатны тусламж /ЭАШТ/, яаралтай анхны тусламжийн
тухай ойлголт

1.

Сэдэв 1

 Хүний биеийн бүтэц зүйн тухай ойлголт,эрхтэн тогтолцоо:

 амьсгалын эрхтэнтогтолцоо, Цусны эргэлтийн тогтолцоо,
 Тунгалагийн тогтолцоо, Мэдрэлийн тогтолцоо,   Хоол

 боловсруулах тогтолцоо, Яс, булчингийн тогтолцоо, арьсны

 тогтолцоо

4

 

4

2.

Сэдэв 2

 Анхны тусламж тухай, зарчмууд,яаралтай анхны тусламж: Шарх,

 Цус алдалтын тухай ойлголт, цус алдалтынүед үзүүлэх эмнэлгийн

 анхны тусламж,цусны даралт хэмжих арга зүй,

 Амилуулах суурь тусламж: СРК-Зүрх, уушги сэхээн амьдруулах   

 ОКАВСР-аюулаас холдуулах, ухаантай эсэх,амьсгалтай эсэх,  

 амьсгалын замыг чөлөөлж хиймэл амьсгал, цусны эргэлтийг   

 шалгах зүрхний шахалт хийх,автомат тохируулга фибрилляторын
 тусламжтай тусламж үзүүлэх, Нүд, чих хамар, амьсгалын зам,  

 улаан хоолойд гаднын биет орох үед үзүүлэханхны тусламж,  

 зөөлөн эд холбоосныэдийн суналт, арьс урагдах үед үзүүлэх

 эмнэлгийн анхны тусламж

6

4

6

Бүгд

10

4

14

 

Хичээл 2. Хордлогын шинж, үзүүлэх эмнэлгийн анхан тусламж

3.

Сэдэв 1

 Хордолтын шинж үзүүлэх анхны тусламж, хордлогын ангилал,   

 Наранд цохиулах,  цахилгааны гэмтэл, угаарын хий хордлогын

 тухай ойлголт, угаарын хийн хордлого, Химийн бодисоор хордсон  

 үед үзүүлэх тусламж

1

4

5

4.

Сэдэв 2

 Аврах амьсгал хийх аргууд: Амьтанд хазуулах:  Зөгий шавж,

 Могойнд хатгуулах, нохойнд хазуулсан үеийн эмнэлгийн анхны

 тусламж

1

2

3

5.

Сэдэв 3

 Биеийн халуун хэмжих арга зүй, амьсгал, судасны лугшилт тоолох  

 арга зүй  Живэх үед үзүүлэх анхны тусламж Бумба гич, тавих арга  

 зүй: Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний тухай ойлголт,урьдчилан сэргийлэлт

1

2

3

Бүгд

3

8

11

Хичээл З. Байгаль цаг уурын нөлөөгөөр үүсэх эмгэгийн тухай ойлголт

6.

Сэдэв 1

 Шок /оврого/-ийн шинж үзүүлэхтусламж: Түлэгдэлтийн үед үзүүлэх
 эмнэлгийн анхны тусламж

2

4

4

7.

Сэдэв 2

 Нэрвэгдэгчийн биеийн байдал, гэмтлийн зэргийг тодорхойлох  

 аргууд, Хөлдөлтийн үед үзүүлэх эмнэлгийн анхны  тусламж

2

4

4

8.

Сэдэв 3

 Амин үзүүлэлтийг хэмжих арга зүй: Дарагдсан хам шинжийн үед

 Үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж

2

4

4

9.

Сэдэв 4

 Халдварт өвчин зооноз, байгалийн гоц халдварт өвчин:  Шүлхий,

 боом,тарваган тахал, бруцеллёзын үед авахарга хэмжээ

 урьдчилан сэргийлэлт,

 

 

 

2

4

4

Бүгд

8

16

24

 

Хичээл 4. Гэмтлийн үед үзүүлэх эмнэлгийн анхан тусламж,тарилга хийх аргачлал, нэрвэгдэгчийг

зөөж тээвэрлэх зарчим

10.

Сэдэв 1

Үе мөчдийн тасралт: Ясны хугаралтын үед үзүүлэх эмнэлгийн

анхны тусламж Ясны гэмтэл: гэмтлийн мултралын үедүзүүлэх анхны тусламж

үзүүлэх

2

4

4

11.

Сэдэв 2

Аюулгүй тарилгын тухай ойлголт: Аюулгүй хайрцгийг хэрэглэх,

устгах, ариун зүү тариуртай харьцах арга зүй,эмийг туншил,

флаконоос соруулах аргачлал Тарилга хийх арга, аргачлал
арьсан доторх, арьсан дор, булчин тариа хийх, хураагуур судсанд тарилга хийх, шингэн дуслаар хийх үйлдлийн дараалалтай танилцах

2

4

4

12.

Сэдэв 3

Цусны бүлэг тодорхойлох: Халуун,хүйтэн жин тавих аргачлал,

Нэрвэгдэгсдийг зөөж тээвэрлэх ажиллагааны үндэс

2

4

4

13.

Сэдэв 4

Гэмтэгсдийг зөөж тээвэрлэх зарчим,анхны тусламж үзүүлэх үеийн халдвар хамгааллын дэглэм, нэрвэгдэгчийг гарын доорх материал ашиглан өвчтөнийг тээврийн хэрэгслээр зөөвөрлөх,

 

Боолт, түүний хэлбэрүүд: Зөөлөн боолт,цавуугаар нааж тогтоох

 боолт, Гоюу,алчуур боолт, цуулбар боолт, ретелист бинт боолт, маштафаровийн хэмнэлттэй боолт, даавуун боолт, бинт боолт  гөлтгөнөн боолт хийх аргачлал

2

4

4

Бүгд

8

16

16

Нийт

29

44

76

 

                                           ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах

хуваарилалт

Лекц

Дадлага

Нийт цаг

Хичээл 1. Өвчнөөс сэргийлэх арга

1.

Сэдэв 1

 Эрүүл мэндийн боловсрол олгох арга зүй

 Ариун материалтай харьцах арга зүй

2

 

2

Бүгд

2

 

2

Хичээл 2. Эрүүл, зөв хооллолт

2.

Сэдэв 1

 Багаар ажиллах арга зүй

 Үйлдлээ тайлбарлахын ач холбогдол

1

 

1

3.

Сэдэв 2

 Уламжлалт хоол хүнсний бүтээгдэхүүний хүн  амын эрүүл   

 мэндэд үзүүлэх     нөлөөлөл,    улиралдаа  уялдуулан хооллох 

 Хоол хүнсний талаарх уламжлалт болон   орчин үеийн 

 хандлага

2

 

2

Бүгд

3

 

3

Хичээл 3. Хөдөлгөөн эрүүл мэнд

4.

Сэдэв 1

 Дасгал хөдөлгөөн хийсний ач тус хүний биед хэрхэн нөлөөлөх

 Дасгал хийх / ажлын байрны дасгал/

1

1

2

Бүгд

1

1

2

Хичээл 4. Хорт зуршлын хор хөнөөл

5.

Сэдэв 1

 Архи,тамхины хэрэглээ, хор хөнөөл

1

 

1

Бүгд

1

 

1

 

Хичээл 5. Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх

6.

Сэдэв 1

 Зүрх судасны өвчний хоол тэжээлийн байдлын эрсдэлт хүчин зүйлс

 Ходоод гэдэсний замын эрхтний хорт хавдрын эрсдэлт хүчин зүйлс

 Бөөр ялгаруулах эрхтний өвчлөл эрсдэлт хүчин зүйлс

2

 

2

7.

Сэдэв 2

 Таргалалт ба 2-р хэлбэрийн чихрийн шижин өвчний тархалт хүчин зүйлс
 сэргийлэлт

 Цусны даралт ихсэх өвчин, урьдчилан сэргийлэлт

1

 

1

Бүгд

3

 

3

Хичээл 6. Халдварт өвчнөөс сэргийлэх

8.

Сэдэв 1

 Хүн, малын халдварт өвчний тухай ойлголт,  хүнээс хүнд халдварладаг   

 Өвчний хүндрэл сэргийлэх арга зам

1

 

1

Бүгд

1

 

1

Хичээл 7. Эмнэлгийн анхны тусламж

9.

Сэдэв1

 Эмнэлгийн анхны тусламж хэрхэн үзүүлэх тухай
үзүүлэх арга, техник

1

6

7

Бүгд

1

6

7

Хичээл 8. Эрүүл хүүхэд

10.

Сэдэв 1

 Гараа хэрхэн зөв угаах арга

 Халдварт шар, салхин цэцэг, улаанууд өвчнөөс сэргийлэх

1

 

1

Бүгд

1

 

1

Нийт

13

7

20

 

БАЙР ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах

хуваарилалт

Онол

Даддага

Нийт цаг

1

Сэдэв 1

 Цэргийн байр зүй түүний судлах зүйл

1

-

1

2

Сэдэв 2

 Даргын ажлын зураг хөтлөх дараалал,  Байр зүйн зургийн томьёолсон тэмдэглэгээ

1

-

1

3

Сэдэв 3

Газар зүйн солбицолын тогтолцоо, Солбицол хоорондын хамаарал

1

2

3

4

Сэдэв 4

Байр зүйн зураг дээр зай, өнцөг хэмжих, солбицол,  талбай тодорхойлох , газар орон дээр баримжаалах , Байгалийн юмс үзэгдэлийг ашиглан байрлал тогтоох

1

2

3

5

Сэдэв 5

Газрын зураг дээр зүг чиг олох, Байршил тогтоох уламжлалт арга,

1

-

1

6

Сэдэв 6

Байршил тодорхойлогчтой ажиллах нь, Газрын зураггүйгээр зүг чиг баримжаалах

1

2

3

 

Бүгд

6

6

12

 

ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХИЧЭЭЛИЙН СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хуваарилалт

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Хууль эрх зүй

1

 

Сэдэв 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой эрх зүйн зохицуулалт /Хууль, тогтоол, дүрэм журам  зааврууд

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Онцгой байдлын байгууллагын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм

1

 

 

1

3

Сэдэв 3

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм

1

 

 

1

4

Сэдэв 4

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

1

 

 

1

5

Сэдэв 5

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал удирдлага зохион байгуулалт /менежмент/

1

 

 

1

6

Сэдэв 6

Аюул, аюулын эрсдэлийг таних, мэдээлэх аргачлал

1

 

 

1

7

Сэдэв 7

Гамшиг, аюулт үзэгдэл ослын үед ажиллах аюулгүй ажиллагаа

1

 

 

1

Нийт

8

 

 

8

                   


ЁС ЗҮЙН ХҮМҮҮЖИЛ хичээлийн СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

дд

 

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хуваарилалт

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

1

Сэдэв 1

Ёс зүйн хүмүүжлийн тухай ойлголт

1

 

 

1

2

Сэдэв 2

Хувь хүний төлөвшлийн тухай

1

 

 

1

3

Сэдэв 3

Эх оронч үзлийн тухай

1

 

 

1

4

Сэдэв 4

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын ёс зүйн дүрэм

2

 

 

2

Нийт

5

 

 

5


нохойн албаны сургалтын  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ, ОСЛЫН ҮЕД НУРАНГИНААС ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ ЧИГЛЭЛЭЭР АЛБАНЫ

НОХОЙ СУРГАХ, АЛБА ХААГЧДЫГ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

дд

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хуваарилалт

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

1

Сэдэв 1

Рефлекс

28

-

 

28

2

Сэдэв 2

Нохой сургах үед хэрэглэгддэг цочруулагч

28

 

 

28

3

Сэдэв 3

Сургагч ба түүний туслах

28

-

 

28

4

Сэдэв 4

Нохой сургах арга зүй

28

 

 

28

5

Сэдэв 5

Нохой сургах үед гадаад дотоод цочруулагч

28

-

 

28

6

Сэдэв 6

Нохойн ажлын чадварыг хүндрүүлэх хөнгөрүүлэх нөхцөл

28

-

 

28

7

Сэдэв 7

Нохойн дээд мэдрэлийн үйл ажиллагааны хэв шинжид тохируулан сургах онцлог

56

-

 

56

8

Сэдэв 8

Нохойн гарал үүсэл ба галбир цогц

28

-

 

28

9

Сэдэв 9

Нохойн антоми, физологийн үндэс

28

-

 

28

10

Сэдэв 10

Мал эмнэлгийн бэлтгэл

17

12

 

29

11

Сэдэв 11

Үнэр судлалын шинжлэх ухаан

28

-

 

28

Нийт цаг

325

12

 

337

АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ, ОСЛЫН ҮЕД НУРАНГИНААС ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ ЧИГЛЭЛЭЭР АЛБАНЫ

НОХОЙ СУРГАХ СУРГАЛТ БЭЛТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

дд

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хуваарилалт

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

1

Сэдэв 12

Гадаад цочруулагчид дасгах

-

81

 

81

 

2

Сэдэв 13

Ерөнхий дасгал

-

96

 

96

 

3

Сэдэв 14

Хэрэглэлтэй дасгал

-

81

 

81

 

4

Сэдэв 15

Сургагчид эерэг дохио өгч сургах

-

115

 

 

115

 

5

Сэдэв 16

Хүн болон эд зүйлийн  үнэрт дасгах

-

105

 

105

 

6

Сэдэв 17

Буцалтгүй нэрвэгдэгчийн үнэрт дасгах

-

81

 

81

 

7

Сэдэв 18

Нурангид сургагчийг эрж хайх

-

41

 

41

 

8

Сэдэв 19

Нурангид туслахыг эрж хайх

-

138

 

138

 

9

Сэдэв 20

Нурангид буцалтгүй нэрвэгдэгчийн үнэрийг эрж хайх

-

159

 

159

 

10

Сэдэв 21

Гал, утаатай орчинд ажиллуулж сургах

-

41

 

41

 

11

Сэдэв 22

Буу болон тэсрэлтийн дуу чимээ, хүчтэй гэрэлт дасгах

-

21

 

21

 

12

Сэдэв 23

Өндрөөс буулгах, гаргах дасгал

-

21

 

21

 

Нийт цаг

-

988

 

988

 


УСНААС ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ ЧИГЛЭЛЭЭР АЛБАНЫ НОХОЙ

БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

дд

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хуваарилалт

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

1

Сэдэв 1

Ерөнхий дасгал

-

31

 

31

2

Сэдэв 2

Хэрэглэлтэй дасгал

-

31

 

31

3

Сэдэв 3

Усанд сургагчийн хамт сэлүүлж сургах

-

11

 

11

4

Сэдэв 4

Уснаас эд зүйл авхуулж сургах

-

41

 

41

5

Сэдэв 5

Усанд сургагчид олс авчирж өгч сургах

-

41

 

41

6

Сэдэв 6

Усанд туслахад олс авчирж өгч сургах

-

31

 

31

7

Сэдэв 7

Уснаас аврах, туслах

-

45

 

45

8

Сэдэв 8

Завин дээр ажиллуулж сургах

-

19

 

19

9

Сэдэв 9

Сургагчид эерэг дохио өгч сургах

-

31

 

31

10

Сэдэв 10

Хүн болон эд зүйлийн  үнэрт дасгах

-

18

 

18

11

Сэдэв 11

Буцалтгүй нэрвэгдэгчийн үнэрт дасгах

-

23

 

23

12

Сэдэв 12

Урсгал голын эргээр буцалтгүй нэрвэгдэгчийн үнэрийг эрж хайх

-

47

 

47

13

Сэдэв 13

Нуур, цөөрөм, тогтоол усанд буцалтгүй нэрвэгдэгчийн үнэрийг эрж хайх

-

42

 

42

14

Сэдэв 14

Шавартай дэвсгэр газарт буцалтгүй нэрвэгдэгчийн үнэрийг эрж хайх

-

49

 

49

15

Сэдэв 15

Буу болон тэсрэлтийн дуу чимээ, хүчтэй гэрэлд дасгах

-

16

 

16

Нийт цаг

-

476

 

476

                   


ГАЗАР ОРОНД ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ ЧИГЛЭЛЭЭР АЛБАНЫ НОХОЙ

БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

дд

 

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хуваарилалт

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

1

Сэдэв 1

Гадаад цочруулагчид дасгах

-

81

 

81

2

Сэдэв 2

Ерөнхий дасгал

-

96

 

96

3

Сэдэв 3

Хэрэглэлтэй дасгал

-

81

 

81

4

Сэдэв 4

Сургагчид эерэг дохио өгч сургах

-

115

 

115

5

Сэдэв 5

Хүн болон эд зүйлийн үнэрт дасгах

-

105

 

105

6

Сэдэв 6

Буцалтгүй нэрвэгдэгчийн үнэрт дасгах

-

81

 

81

7

Сэдэв 7

Газар оронд сургагчийг эрж хайх

-

41

 

41

8

Сэдэв 8

Газар оронд туслахыг эрж хайх

-

138

 

138

9

Сэдэв 9

Газар оронд буцалтгүй нэрвэгдэгчийн үнэрийг эрж хайх

-

159

 

159

10

Сэдэв 10

Усанд сэлүүлж сургах

-

41

 

41

11

Сэдэв 11

Буу болон тэсрэлтийн дуу чимээ, хүчтэй гэрэлт дасгах

-

21

 

21

12

Сэдэв 12

Өндрөөс буулгах, гаргах дасгал

-

21

 

21

Бүгд

-

988

 

988

Нийт

325

2472

 

2797


ГЭРЭЭТ АЖИЛЧДЫН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Хичээл

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах

хуваарилалт

Лекц

Бие

даалт

Бүх

цаг

 

 

Хичээл 1. Хууль, эрх зүй

 

 

 

1.

Сэдэв 1

 Хөдөлмөрийн тухай хууль

1

1

2

 

Сэдэв 2

 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

1

1

2

2.

Сэдэв 3

 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

1

1

2

3.

Сэдэв 4

 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

1

1

2

4.

Сэдэв 5

 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

1

1

2

Бүгд

5

5

10

Хичээл 2. Дүрэм журам

5.

Сэдэв 1

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын дүрмүүд

1

1

2

6.

Сэдэв 2

 Харуул хамгаалалтын ажилтны эрх, үүрэг

1

1

2

7.

Сэдэв 3

 Харуул хамгаалалтын ажилтан галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл ашиглах

1

1

2

8.

Сэдэв4

 Холбоо мэдээллийн хэрэгслийг ашиглах

1

1

2

9.

Сэдэв 5

 Объектод үзлэг явуулах тухай

1

1

2

10.

Сэдэв 6

 Гал унтраах багаж хэрэгслийг ашиглах арга

1

1

2

Бүгд

6

6

12

Хичээл 3. Эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал

11.

Сэдэв 1

 Эмнэлгийн анхан шатны тусламж

1

1

2

12.

Сэдэв 2

 Ажлын байрны  эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, зааварчилгаа

2

2

4

Бүгд

3

3

6

Нийт

13

13

26

 

 


Манай хаяг

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ХУРАНДАА ГЕНЕРАЛ С.РАВДАНГИЙН НЭРЭМЖИТ 

ЦЭРГИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОНТ

ҮНДЭСНИЙ АВРАХ БРИГАД

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг,

Хилчин гудамж 22 дугаар хороо

МОНГОЛ УЛС

Утас: 80248101
Факс: 976-11-70182919
Имэйл: undesniiavrahbrigad0702@gmail.com

 

Цаг агаарын мэдээ
Хандалт
 • Өнөөдөр2020
 • Өчигдөр3467
 • Нийт2610297