Сургалтын үйл ажиллагаа

  2020 ОНЫ СУРГУУЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

Нэг. 2020 оны сургуулийн жилийн зорилго

Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг эзэмшсэн онолын мэдлэгт тулгуурлан дадлага олгох хэлбэрт шилжүүлж, бие бүрэлдэхүүний мэргэшсэн байдлыг хангаж, үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг дээшлүүлнэ.

Хоёр. Сургалт бэлтгэлийн зохион байгуулалт

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/437 дугаар тушаал, Үндэсний аврах бригадын захирагчийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/02 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээндбие бүрэлдэхүүний мэдлэг болон мэргэжлийн ур чадвар дээшлүүлэх танхимын сургалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-наас 12 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл Мягмар гарагт өдрийн 8 цагаар, офицер бүрэлдэхүүний сургалтыг Лхагва гарагт энгийн алба хаагчдын сургалтыг Пүрэв гарагт Салбар, бүлгийнөдөр тутмын дадлагыг, Даваа, Пүрэв гарагт үдээс хойш зохион байгуулна.

Бригадын бэлэн байдлын жигдрэлтийн  үйл ажиллагааг хангах зорилгоор штаб, салбар, бүлгийн бие бүрэлдэхүүнийг дадлагажуулах дадлага сургуулийг бригадын штаб болон штабын даргын орлогч, дайчилгаа, төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн хичээлийн жилд 2, 9 дүгээр сард төлөвлөж, удирдан зохион байгуулна.

Бие бүрэлдэхүүний сургалтыг дараах хэлбэрээр зохион байгуулна.

Сургалтыг  онол болон дадлагын хэлбэрээр зохион байгуулна.

Салбар, бүлгүүдийн  хээрийн гаралт, дадлагыг сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу аврах багаж, техник хэрэгсэлтэйгээр  Төв, орон нутгийн онцгой байдлын газар, аж ахуйн нэгжтэй хамтран сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулна.

Офицер бүрэлдэхүүний сургалтыг Штаб болон Сургалт, соёл хүмүүжлийн алба хамтран сар бүрийн 1, 3 дугаар долоо хоногийн Лхагва гарагт, энгийн албан хаагчдын сургалтыг сар бүрийн 2 дугаар долоо хоногийн Пүрэв гарагт зохион байгуулна.

Сургуулийн жилийн шалгалтыг эхний хагас, сүүлийн хагас жилд авч  2020 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор зохион байгуулна.

Үндэсний аврах бригадын Facebook нүүр хуудас, “Аврагч” сонин, www.uab.nema.gov.mn цахим хуудас, Онцгой байдлын ерөнхий газрын www.nema.gov.mnцахим хуудас, “Онцгой мэдээ” сонинд сургалтын мэдээ, материалыг цахимаар олон нийтэд түгээнэ.

 Гурав. Соёл хүмүүжил, мэдээлэл, сурталчилгаа

Мэдээллийн цагийг сар бүр 1 удаа Баасан гарагт зохион байгуулна.

2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу бие бүрэлдэхүүний дунд соёл хүмүүжлийн ажил, спортын уралдаан, тэмцээнийг зохион байгуулна.

 

зөвшөөрсөн.                                                                                           хянасан.

үндэсний аврах бригадын захирагчийн                                   сургалт, соёл хүмүүжлийн албаны дарга

нэгдүгээр орлогч,                                                                                дэд хурандаа                                   м.мөнхөө

штабын дарга

хурандаа                                        у.ганхөлөг

 

 Офицер бүрэлдэхүүний “АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС” хичээлийн төлөвлөгөө

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

хичээл 1. Хууль, эрх зүй

1

Сэдэв 1

Монгол Улсын Үндсэн хууль

1

 

 

1

2

Сэдэв 2

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолоос урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, ХАСХОМ мэдүүлэх тухай

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Батлан хамгаалах бодлогын үндэс, Батлан хамгаалах салбарын багц хууль

2

 

 

2

4

Сэдэв 4

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

1

 

 

1

 

Сэдэв 5

Гамшгаас хамгаалах төрийн бодлого

1

 

 

1

5

Сэдэв 6

Төрийн албаны тухай хууль: шинэчилсэн найруулага

1

 

 

1

6

Сэдэв 7

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль

1

 

 

1

7

Сэдэв 8

Хөдөлмөрийн тухай хууль

1

 

 

1

8

Сэдэв 9

Онцгой байдлын байгууллагад алба хаах журам

2

 

 

2

9

Сэдэв 10

Зөрчлийн тухай хууль

2

 

 

2

                                           Нийт цаг

14

 

 

14

 Офицер бүрэлдэхүүний ГАМШГИЙН МЕНЕЖМЕНТ хичээлийн хөтөлбөр

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоо

1

Сэдэв 1

Гамшгаас хамгаалах менежментийн онол, үзэл баримтлал, түүхэн хөгжил

1

 

 

1

2

Сэдэв 2

Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоо

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Хичээл  2. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа

3

Сэдэв 1

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт

1

 

 

1

4

Сэдэв 2

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэг, түүнд шилжүүлэх журам, бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед гүйцэтгэх арга хэмжээ

1

 

 

1

5

Сэдэв 3

Онцгой байдлын албаны томьёолсон тэмдэг

1

 

 

1

6

Сэдэв 4

Байр зүйн зургийн томьёолсон тэмдэглэгээ

2

4

 

6

7

Сэдэв 5

Даргын ажлын зураг хөтлөх дараалал

2

4

 

4

8

Сэдэв 6

Зураг дээр зай, өнцөг хэмжих, солбицол,  талбай тодорхойлох

2

4

 

4

Бүгд

10

12

 

22

Хичээл 3. Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

9

Сэдэв 1

Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, албан даалгавар хөтлөлт

1

 

 

1

 

10

Сэдэв 2

Усанд живсэн хүнийг аврах, уснаас гаргах,   амилуулах тусламж үзүүлэх

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Хичээл 4. Гал түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагаа

11

Сэдэв 1

Ой, хээрийн түймрийн тухай ойлголт

1

 

 

1

12

Сэдэв 2

Ой, хээрийн түймэр унтраах арга зүй

1

 

 

1

                                                Бүгд

2

 

 

2

 

Хичээл 5. Холбооны бэлтгэл

13

Сэдэв 1

Байршил тогтоогч /GPS/-ын ажиллагаа

1

 

 

1

14

Сэдэв 2

Долгионы тархалт

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Хичээл 6. Малын гоц халдварт өвчний үед хэрэгжүүлэх арга зам

15

Сэдэв 1

Шувууны томуу өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх үйл ажиллагааны заавар

1

 

 

1

16

Сэдэв 2

Шүлхий, тарваган тахал, галзуу өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээ

1

 

 

1

17

Сэдэв 3

Мал, амьтныг зориуд устгах, булшлах үйл ажиллагааны заавар

1

 

 

1

18

Сэдэв 4

Хамгаалах хувцас  өмсөх, тайлах заавар

1

 

 

1

Бүгд

4

 

 

4

Хичээл 7. Баримт бичиг боловсруулалт, албан хэрэг хөтлөлт

19

Сэдэв 1

Албан бичгийн стандарт, ангилал, баримт бичигт тавигдах шаардлагын хангах

2

2

 

4

20

Сэдэв 2

Монгол хэл найруулга зүйг баримтлах

2

2

 

4

21

 

Албанд  хөтлөгдөх баримт бичгүүд, түүний бүрдлийг хангах

2

2

 

4

Бүгд

6

6

 

12

Хичээл 8. Сэтгэл зүй

22

Сэдэв 1

Харилцааны сэтгэл зүй

1

 

 

1

23

Сэдэв 2

Бүлэг, хамт олны сэтгэл зүй

1

 

 

1

24

Сэдэв 3

Стресс, депресс тухай

2

 

 

2

25

Сэдэв 4

Гэр бүлийн сэтгэл зүй

2

 

 

2

                                                                                             Бүгд

    6

 

 

6

Хичээл 9. Мөр судлал

26

Сэдэв 1

Ерөнхий ойлголт

2

 

 

2

27

Сэдэв 2

Хүнээс үлдсэн мөрөөр эрэн хайх аврах ажиллагаа явуулах

2

 

 

2

28

Сэдэв 3

Тээврийн хэрэгслээс үлдсэн мөрөөр эрэн хайх аврах ажиллагаа явуулах

2

 

 

2

29

Дадлага

                   Мөр таних

 

4

 

 

Бүгд

6

4

 

10

Нийт цаг

40

22

 

62

                 

 АХЛАГЧ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Хууль, Эрх зүй

1

Сэдэв 1

Монгол Улсын үндсэн хууль

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Батлан хамгаалах бодлогын үндэс, Батлан хамгаалах багц хууль

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

2

 

 

2

4

Сэдэв 4

Гамшгаас хамгаалах төрийн бодлого

2

 

 

2

5

Сэдэв 5

Цэргийн албаны тухай хууль, Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль,

2

 

 

2

6

Сэдэв 6

Хөдөлмөрийн тухай хууль

2

 

 

2

7

Сэдэв 7

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хууль

2

 

 

2

8

Сэдэв 8

Зөрчлийн тухай хууль

2

 

 

2

Бүгд

15

 

 

15

Хичээл 2. Дүрэм, журам

1

Сэдэв 1

Алба хаах журам

2

 

 

2

Бүгд

2

 

 

2

Нийт цаг

20

 

 

20

                                                                   ТУСГАЙ БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл  1. Ой, хээрийн түймэр унтраах ажиллагаа

1

Сэдэв 1

Ой, хээрийн түймрийн гарах шалтгаан, нөлөөлөх хүчин зүйлс

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Ой, хээрийн түймэр унтраах арга зүй

2

 

 

2

Бүгд

6

 

 

6

Хичээл  2. Холбооны бэлтгэл

4

Сэдэв 1

Харилцаа, холбооны тухай ойлголт

1

 

 

1

5

Сэдэв 2

Гамшгийн аюулын тухай дохио дамжуулах журам

1

 

 

1

6

Сэдэв 3

Сансрын холбооны тухай ойлголт

1

 

 

1

7

Сэдэв 4

Байршил тогтоох систем /GPS/ -ын ажиллагаа

1

2

 

3

Бүгд

4

2

 

4

Хичээл 3. Эрэн хайх, аврах ажиллагаа

8

Сэдэв 1

Цацраг идэвхт бодис алдагдах үеийн ажиллагаа

1

2

 

3

9

Сэдэв 2

“Хүн, мал, амьтаны гоц халдварт өвчин дэгдсэн үеийн ариутгалын цэгт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1

2

 

3

10

Сэдэв 3

Химийн хорт бодис алдагдах үеийн ажиллагаа

1

2

 

3

11

Сэдэв 4

Уулнаас  эрэн хайх,  аврах ажиллагаа

1

2

 

3

12

Сэдэв 5

Уснаас  эрэн хайх,  аврах ажиллагаа

1

2

 

3

13

Сэдэв 6

Нурангинаас  эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

2

 

3

14

Сэдэв 7

Техникийн холбогдолтой ослоос аврах ажиллагаа

1

2

 

3

15

Сэдэв 8

Байгалийн аюулт үзэгдлийн үед эрэн хайх, аврах ажиллагаа

2

2

 

3

16

Сэдэв 9

Аврах ажиллагаа явуулах, техник, багаж хэрэгсэлтэй ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа

1

2

 

3

Бүгд

10

18

 

28

 

Хичээл 4.  Тэсэлгээний бэлтгэл

16

Сэдэв 1

Тэсэрч дэлбэрэх бодисын талаарх хууль тогтоомж, бүлгийн ажиллах заавар

2

 

 

2

17

Сэдэв 2

Тэсрэх бодисын тухай үндсэн ойлголт, төрөл ангилал, цэнэгүүд, илрүүлэх багаж хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл, тэсэлгээ хийх аргууд,

1

2

 

2

18

Сэдэв 3

Зэвсэгт Хүчин болон Аж ахуйн нэгж байгууллагад ашиглагдаж буй тэсрэх бодисын төрөл ангилал, аюулгүй болгох ажиллагаа

1

2

 

2

Бүгд

6

4

 

6

Хичээл  5. Мөр судлал

19

Сэдэв 1

Мөр судлал ерөнхий ойлголт

2

 

 

2

20

Сэдэв 2

Хүнээс үлдсэн мөрөөр эрэн хайх аврах ажиллагаа явуулах

2

 

 

2

21

Сэдэв 3

Тээврийн хэрэгслээс үлдсэн мөрөөр эрэн хайх аврах ажиллагаа явуулах

2

 

 

2

              Дадлага

Мөр таних

 

4

 

4

Бүгд

6

4

 

10

Нийт цаг

32

28

 

60

               

 ШҮХЭРЧИН-АВРАГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

 

Сэдэв

 

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл  1. Агаарын ажиллагааны зааврын бэлтгэл

1

Сэдэв 1

Агаарын ажиллагааны албан тушаалтан, тэдгээрийн эрх үүрэг

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Агаарын ажиллагааны ангилал, техник хэрэгсэл

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Аюулт үзэгдэл, ослыг үед нисдэг тэрэг, бага оврын нисэх төхөөрөмж ашиглах

 

 

2

 

2

4

Сэдэв 4

Дүүжин нислэг хийх, онгоцноос аврах ажиллагаа зохион байгуулах

 

 

2

 

2

5

Сэдэв 5

Агаарын ажиллагааны дадлага, сургууль, үйлдвэрлэлийн нислэг буулт хийх

2

 

 

2

6

Сэдэв 6

Ачааг агаарын хөлгөөс болон төхөөрөмжөөр буулгах

 

2

 

2

7

Сэдэв 7

Хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагаа, хориглох зүйл

2

 

 

2

                                                                           Бүгд

8

6

 

16

Хичээл 2. Шүхрийн бэлтгэл

9

Сэдэв 1

Онгоц, нисдэг тэрэгнээс шүхэр болон буулгах төхөөрөмжөөр буух тухай

2

 

 

2

10

Сэдэв 2

Чөлөөт уналтын тухай

2

 

 

2

11

Сэдэв 3

Шүхэр задлах арга ажиллагаа

 

2

 

2

12

Сэдэв 4

Шүхэрчин агаарт болон газардах үеийн аюулгүй ажиллагаа

2

2

 

4

13

Сэдэв 5

Нөөц шүхэр ашиглах тохиолдол

1

2

 

3

14

Сэдэв 6

Шүхрийн удирдлага

2

4

 

6

                                                                           Бүгд

9

10

 

19

Хичээл 3. Агаараас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

15

Сэдэв 1

Нисдэг тэргийг эрэн хайх, аврах ажиллагаанд ашиглах

2

 

 

2

16

Сэдэв 2

Нисдэг тэргийг буух үед газраас удирдах дохио

2

 

 

2

17

Сэдэв 3

Нисдэг тэрэгний өргөгч /лебедки/ ашиглан сандал болон дамнуургаар нэрвэгдэгчийг нисдэг тэргэнд оруулах

 

2

 

2

18

 

Дадлага

Нислэг/цаг

Агаарын ажиллагааны  шүхрийн буулт,  нисдэг тэргээр аврах ажиллагааны  дадлага сургалт бэлтгэл     /Хавар, намрын/

 

20

 

20

19

Шүхрийн сарын сургалт бэлтгэл

 

9

 

9

20

Хөдөлгүүрт шүхрийн сургалт бэлтгэл

 

16

 

16

                                                                             Бүгд

4

47

 

51

 

Хичээл 4. Ой, хээрийн түймэр

21

Сэдэв 1

Ой, хээрийн түймрийн тухай ойлголт

2

 

 

2

22

Сэдэв 2

Ой, хээрийн түймэр гарах шалтгаан нөхцөл

2

 

 

2

23

Сэдэв 3

Ой, хээрийн түймэр гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга

2

 

 

2

24

Сэдэв 4

Ой, хээрийн түймрийн тархалтад нөлөөлөх хүчин зүйл

2

 

 

2

25

Сэдэв 5

Ой, хээрийн түймэр унтраах арга

2

8

 

2

26

Сэдэв 6

Ой, хээрийн түймэр унтраах үеийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа

2

 

 

2

27

Сэдэв 7

Ой, хээрийн түймэр унтраах багаж хэрэгсэл ашиглах

2

8

 

2

                                                                            Бүгд

14

 

 

14

                                                                            Нийт цаг                                 

116

79

 

195

 ШҮХЭР, ШҮХРИЙН ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Шүхэр, шүхрийн дагалдах хэрэгслийн тактик техникийн өгөгдөхүүн, ажиллагааны зарчим

1

Сэдэв 1

Агаарын ажиллагааны техник хэрэгслийн ашиглалт, хадгалалт

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Үндсэн шүхэр /RL-16/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

2

 

2

3

Сэдэв 3

Үндсэн шүхэр /RL-18/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

2

 

2

4

Сэдэв 4

Нөөц шүхэр /SPEED-2000/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

2

 

2

5

Сэдэв 5

2 хүний шүхэр /Tandem/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим

2

 

 

2

6

Сэдэв 6

Үндсэн шүхэр /Segma/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

2

 

2

7

Сэдэв 7

Нөөц шүхэр /Vector/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

2

 

2

8

Сэдэв 8

Шүхэр задлагч /CYPRES-2/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, тохиргоо хийх

1

1

 

2

9

Сэдэв 9

Нөөц шүхэр /RUSH/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

2

 

2

 

 

                           Нийт цаг

5

13

 

18

 НИСЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БЭЛТГЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Нисэх төхөөрөмжийн ТТӨ, ажиллагааны зарчим

1

Сэдэв 1

Нисэх загварын тухай

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Нисэх төхөөрөмжийн /Leptron/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Далавчны ТТӨ,ажиллагааны зарчим, далавч тогтоох дадлага

 

2

 

2

                                                                          Бүгд

4

2

 

6

Хичээл 2. Хөдөлгүүрт шүхрийн бэлтгэл

4

Сэдэв 1

Хөдөлгүүрт шүхрийн тухай ойлголт /SOLO-209/, /JPX-320/

2

 

 

2

5

Сэдэв 2

Аэродинамикийн тухай

2

 

 

2

6

Сэдэв 3

Далавчийг агаарын урсгалд тогтоох, хөөрөх, нислэг хийх

 

2

 

2

                                                                           Бүгд

4

2

 

2

Хичээл 3.Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмөжийн бэлтгэл

7

Сэдэв 1

Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжний үүсэл хөгжил, төрөл

2

 

 

2

8

Сэдэв 2

Нислэгийн үеийн аюулгүй ажиллагаа

2

 

 

2

9

Сэдэв 3

Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжийг хөөргөх, буулгах, ажиллагаа, удирдах зарчим

 

2

 

2

10

Дадлага

Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжийг хөөргөх, буулгах сургалт бэлтгэл

 

12

 

12

                                                                           Бүгд

4

14

 

 

                                                                           Нийт цаг

12

18

 

30

 АВРАГЧ-ХИМИЧИНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

Д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Лекц

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл1. Хими, биологи, цацраг, цөмийн аюулаас хамгаалах үндэс

1

 

Сэдэв 1

Хими, биологи, цацраг, цөмийн аюулаас хамгаалах, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, түүнийг ашиглах

1

2

 

3

2

Сэдэв 2

Цацрагийн ослын үед хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагаа

2

 

 

 

3

Сэдэв 3

Химийн хортой болон аюултай бодисын анхааруулах тэмдэг, тээвэрлэлт, хадгалалтын онцлог /Монгол Улсын стандарт/

1

 

 

1

4

Сэдэв 4

Цэвэрлэгээ, ариутгалын бодис уусмалыг найруулах

1

 

 

1

6

Сэдэв 5

Бохирдсон газар орныг тодорхойлох, хөрс, агаар, уснаас дээж авах арга

1

2

 

3

Бүгд

6

4

 

4

Хичээл 2. Цацраг идэвхт бодисын тухай ойлголт, ослын үе дэх эрэн хайх, аврах ажиллагаа

7

Сэдэв 1

Цацраг идэвхт бодисын тухай ойлголт, түүний биологийн үйлчлэл, цацрагийн хамгаалалтын зарчим

2

 

 

2

8

Сэдэв 2

Цацрагийн ослын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ,

2

 

 

2

9

Сэдэв 3

Цацраг идэвхт үүсгүүрийг илрүүлэх, аюулгүй болгох

1

 

 

1

10

 

Дадлага

 

“Цацрагийн ослын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ” сэдэвт хамтарсан сургалт бэлтгэл

 

8

 

 

Бүгд

5

8

 

13

 

Хичээл 3. Химийн хортой болон аюултай бодисын тухай ойлголт, гамшиг, ослын үе дэх эрэн хайх аврах

ажиллагаа

11

 

Сэдэв 1

Химийн хортой болон аюултай бодисын осол, ослын үед авах хариу арга хэмжээ.

1

 

 

1

12

 

Сэдэв 2

˝Химийн ослын үеийн шуурхай хариу арга хэмжээ, ослын үед WISER (Wireless Information System for Emergency Responders) программ ашиглах

1

2

 

3

13

Сэдэв 3

Химийн ослын үедажиллах заавар /ОБЕГ-ын даргын 2016 оны 06 сарын 22-ны өдөр/

1

 

 

1

14

Сэдэв 4

Химийн хортой болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, устгах журам  /БОАЖС, ЭМС, ОБЕГ-ын даргын 2009.2. 03-ны    өдрийн 28/40/29 дугаар хамтарсан  тушаалын/

1

 

 

1

15

Сэдэв 5

Түсгай цэвэрлэгээний бүлгийн ажиллах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013 оны 06 сарын 18/

1

 

 

1

16

 

 

Дадлага

 

Химийн хорт болон аюултай бодис үйлдвэрлэл, үйлчилгээндээ ашигладаг аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтарсан сургалт бэлтгэл

 

24

 

 

17

“Химийн ослын үеийн хариу арга хэмжээ” сэдэвт штабын хэсэгчилсэн сургалт бэлтгэл

 

8

 

 

Бүгд

5

34

 

39

Хичээл 4. Био аюулгүй байдал

18

 

Сэдэв 1

Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэмийн үед хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журам /МУЗГ-ын 2018 оны 266 тогтоол/

2

 

 

2

19

Сэдэв 2

Био аюулгүй байдал ба био хамгаалалт 

2

2

 

4

20

Дадлага

“Хүн, мал, амьтаны гоц халдварт өвчин дэгдсэн үеийн ариутгалын цэгт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ сургалт бэлтгэл

 

16

 

 

Бүгд

4

18

 

22

               

 

Хичээл 5. Цацраг, хими, биологийн холбогдолтой гамшиг, ослын үед ашиглах багаж, техник хэрэгсэл

21

 

 

Сэдэв 1

Химийн хорт бодис хэмжигч /Gastec-TG-1/ /DRAGER-ACCURO ARZA-F003, DRAGER-ACCURO ARZA-F003, DRAGER-CMS D-23560, Sensit gold-02322/ / багажийн иж бүрдэл, үүрэг зориулалт, түүнийг ашиглах.

1

2

 

3

22

 

Сэдэв 2

Цацрагийн хэмжилтийн /ДП-5в, Model -19А/ багажийн иж бүрдэл, үүрэг зориулалт, ажилд бэлтгэх дараалал.

1

2

 

3

23

 

Сэдэв 3

Хүн нэг бүрийн цацрагийн тун хэмжигч /DoseRAY/ багажийн үүрэг зориулалт иж бүрдэл, ажилд бэлтгэх ашиглах.

1

2

 

3

24

Сэдэв 4

Дулаан мэдрэгч камер үүрэг зориулалт, иж бүрдэл, түүнийг аврах ажиллагаанд ашиглах нь.

1

2

 

3

25

Сэдэв 5

Цаг уурын иж /МК-3, Кestre/l  багажнуудын үүрэг зориулалт, иж бүрдэл, ажилд бэлтгэх ашиглах.

1

2

 

3

26

 

Сэдэв 6

Авто юүлэн хуваарилах станц /АРС-14У/, тусгай цэвэрлэгээний ДҮК машинуудын үүрэг зориулалт ТТӨ, ажилд бэлтгэх, ажиллах зарчим

1

2

 

3

27

Сэдэв 7

Эмнэлэг, ариутгалын шүршүүрт суурь /ДДА-3б/ автомашин, тусгай ариутгалын /СДП/ чиргүүл

1

2

 

3

28

Дадлага

“Тусгай цэвэрлэгээ, ариутгалын техник”, хэрэгсэл дээр ажиллах сургалт бэлтгэл

 

16

 

 

Бүгд

7

14

 

21

                                                              Нийт цаг

27

78

 

105

                                                 ЖОЛООЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН  ХӨТӨЛБӨР

 

 

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл  1.Тусгай зориулалтын авто машин

1

Сэдэв 1

Онцгой байдлын байгууллагын тээврийн хэрэгсэл ашиглах журам

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Тээврийн хэрэгсэлд техникийн үйлчилгээ, засвар хийх журам

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Онцгой байдлын байгууллагын Тээврийн хэрэгслийн баримт бичиг хөтлөх журам, ашиглах заавар

2

 

 

2

4

Сэдэв 4

/АРС 14у/, /ДДА 3б/ авто машины төрөл, зориулалт бүтэц, ажиллах зарчим, хүчин чадал

2

2

 

4

5

Сэдэв 5

Аврах ажиллагааны тусгай тоног төхөөрөмжит /Камаз/, /Hyundai Truck/ авто машины төрөл, зориулалт ажиллах хүчин чадал, тактик, техникийн өгөгдөхүүн

2

4

 

6

Бүгд

10

6

 

16

Хичээл 2. Хөдөлгүүрийн систем

5

Сэдэв 1

Тормосны систем,  хөргөлтын систем

2

 

 

2

6

Сэдэв 2

Дотоод шаталтын хөдөлгүүр,

4

 

 

2

7

Сэдэв 3

Жолооны механизм,хүч дамжуулах механизм

2

 

 

2

8

Сэдэв 4

Гэрэлтүүлэх хэрэгсэл, дуут дохио ашиглах эрх зүйн заалтыг судлах

2

 

 

2

9

Сэдэв 5

Явах эд ангийн ажиллагааны зарчим

2

       2

 

4

 

Бүгд

12

       2

 

12

Хичээл 3. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа

10

Сэдэв 1

Байгалийн бартаат зам, шөнө, өдөр, халтиргаа гулгаатай замд хөдөлгөөн үйлдэх

2

 

 

2

11

Сэдэв 2

Замын хөдөлгөөны шинэчилсэн дүрэм, сорил

2

 

 

2

12

 

Сэдэв 3

Тавиуланд авто машин байрлуулах,гарах, засвар үйлчилгээ хийх журам, ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

2

 

     2

 

 

 

 

2

13

 

Сэдэв 4

Тээврийн хэрэгслээр цуваагаар хөдөлгөөн үйлдэх үеийн журам

2

 

 

2

14

Дадлага

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр, явах эд ангийн жигдрүүлэх сургалт бэлтгэл

 

      8

 

8

15

Эрэн хайх, аврах болон тусгай техник тоног төхөөрөмж ажиллуулах сургалт бэлтгэл

 

     16

 

16

16

Аврагч-жолооч нарыг жолооны ангилал ахиулах сургалт бэлтгэл

 

      90

 

90

Бүгд

6

116

 

122

Хичээл.4 Аврах ажиллагааны болон хүнд механизмын  төрөл ангилал, бүтэц зохион байгуулалт

1

Сэдэв 1

Тээврийн хэрэгслийн төрөл ангилал

4

3

-

7

2

Сэдэв 2

Хүнд механизмын агрегатын нэршил, үүрэг чиглэл

4

3

-

7

3

Сэдэв 3

Хүнд механизмын хөдөлгүүрийн төрөл хүчин чадал, зарцуулалт

5

4

-

9

4

Сэдэв 4

Тусгай төхөөрөмж  бүхий тээврийн хэрэгсэл ажлуулах ажлын дараалал зарчим

8

4

-

12

5

Сэдэв 5

Тусгай  тоноглолт  өргөх төхөөрөөмжийг ажиллуулах зарчим

4

4

 

 

6

дадлага

Хүнд механизмын салбарын 2 нэгж ПТС-М загварын хөвөгч тээвэрлэгчийн сургалт бэлтгэл

 

8

-

8

7

ИМР-2 загварын инженерийн саад арилгагч, химийн хорт бодис алдагдсан үед үүрэг гүйцэтгэх механизмын сургалт бэлтгэл

 

16

-

16

8

ПКТ-2 загварын зам засагч механизмын сургалт бэлтгэл

 

40

-

40

9

КразЭОВ-255Б загварын тээврийн хэрэгслийн сургалт бэлтгэл

 

40

-

40

Бүгд

25

122

 

147

Нийт цаг

 

53

299

 

352

                     

 Энгийн ажилчдын ХИЧЭЭЛийн хөтөлбөр

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл  1. Хууль, эрх зүй

1

Сэдэв 1

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

1

1

 

2

2

Сэдэв 2

Тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах

1

 

 

1

 Бүгд

2

1

 

3

Хичээл 2. Дүрэм, журам

5

Сэдэв  1

Онцгой байгууллагын дүрмүүд

1

 

 

1

Хичээл  3. Эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал

6

Сэдэв 1

Анхны тусламж

1

     2

 

3

7

Сэдэв 2

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

2

 

 

2

8

Сэдэв 3

Гал унтраах багаж хэрэгслийг ашиглах, холбоо мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах

2

      2

 

4

Бүгд

6

      4

 

10

Нийт цаг

8

5

 

13

               

 БиеИЙН ТАМИРЫН БЭЛТГЭЛ хичээлийн хөтөлбөр

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах  хэлбэр, цаг

 

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

 

 

Хичээл 1. Бие бялдрын ерөнхий хөгжил

 

1

Сэдэв 1

Байрандаа гүйх /хурдны дасгал/

 

1

 

1

 

2

Сэдэв 2

Гараа урагш өргөх байрандаа алхах /тэнцвэрийн дасгал/

 

1

 

1

 

3

Сэдэв 3

Гүнзгий амьсгаа авч, үлээж гаргах /тэсвэрийн дасгал/

 

1

 

1

 

5

Сэдэв 4

Тавцанд хөлөө ээлжлэн дээш доош гарч буух /хүчний дасгал/

 

1

 

1

 

6

Сэдэв 5

Баруун, зүүн хөл дээр хагас суух дасгал /хүчний дасгал/

 

1

 

1

 

7

Сэдэв 6

Сунгалтын дасгал

 

1

 

1

 

8

Сэдэв 7

Хэвлийн булчингийн дасгал

 

1

 

1

 

9

Сэдэв 8

Дүүжин: Суниах 5 дугаар  дасгал

 

1

 

1

 

10

Сэдэв 9

Дүүжин: Татаж давах 6 дугаар дасгал

 

1

 

1

 

11

Сэдэв 10

Дүүжин: Хүчээр дарж гарах 7 дугаар дасгал

 

1

 

1

 

12

Сэдэв 11

Дүүжин: 5 минутын турш дүүжинд 9 дарах, татаж давах, дүүжинд хөлийн өлмийг хүргэх / цогцолбор дасгал/

 

1

 

1

 

13

Сэдэв 12

Савлуурт: Суниалт 11 дүгээр дасгал /хүндрүүлэгчтэй /

 

1

 

1

 

14

Сэдэв 13

Савлуурт: Булан гаргаж тулах 12 дугаар дасгал

 

1

 

1

 

15

Сэдэв 14

Авирах дасгал  /олсонд, хүндрүүлэгчтэй авирах/

 

1

 

1

 

17

Сэдэв 15

1, 2, 3 дугаар 16 тоот дасгал

 

1

 

1

 

 

Бүгд

 

17

 

17

7

 

Хичээл2. Хөнгөн атлетик

 

18

Сэдэв 1

100 м, 200 м зайн гүйлт

 

1

 

1

 

19

Сэдэв 2

4х100, 4х400 м  гүйлт,

 

1

 

1

 

20

Сэдэв 3

400 м, 800 м гүйлт

 

1

 

1

 

21

Сэдэв 4

3000 м гүйлт

 

1

 

1

 

 

Бүгд

 

4

 

4

4

                 

 

 

Хичээл 3. Хурдасгах хөдөлгөөн, саад, тотгор давах

 

 

22

Сэдэв 1

Байрнаас уртад харайх, уртын харайлт

 

1

 

1

 

23

Сэдэв 2

Тусгай даалгавартай дасгал, нэрвэгдэгчдийг зөөвөрлөх 1500м гүйлт

 

1

 

1

 

24

Сэдэв 3

Саадын зурвасыг ачаагүй болон ачаатай, хүндрүүлсэн нөхцөлд туулах

 

1

 

1

 

25

Сэдэв 4

50 кг ачаатай гүйлт,  10-15 кг жинтэй зээрэнцэг шидэх

 

1

 

1

 

26

Сэдэв 5

Мэлхий сэлэлт, өврөөр даллаж сэлэх, сэлэлтийн техникийг  тавцан дээр бэлтгэх

 

1

 

1

 

27

Сэдэв 6

Бүлгийн холын зайн гүйлт 10 км

 

1

 

1

 

28

Сэдэв 7

Салбарын марш 15 км

 

1

 

1

 

 

 

                                    Бүгд

 

8

 

8

 

 

Нийт цаг

 

28

 

28

 

 БЯЛДАРЖУУЛАХ ТАНХИМЫН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах  хэлбэр, цаг

1

Сэдэв 1

Хурд, хүч, уян хатан, авхаалж самбаа, тэсвэрийн дасгал

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

2

Сэдэв 2

16, 24, 32кгтуухайг огцом түлхэлтээр өргөх

 

2

 

2

3

Сэдэв 3

60 кг,100 кг, 120 кг огцом түлхэлт, хэвтээ байдлаас штанг шахах

 

2

 

2

4

Сэдэв 4

Штангтай үндсэн таталт, суулт

 

2

 

2

5

Сэдэв 5

Бялдаржуулах танхимд бэлтгэлийн хөтөлбөрийн дагуу хичээллэх

 

6

 

6

 

Бүгд

 

12

 

12

 

Нийт цаг

 

12

 

12

 аврагч-Холбоочин мэргэжлийн бэлтгэлийн хичээлийн хөтөлбөр

 

 

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

1

Хичээл  1. Радио долгион, холбоо зохион байгуулалт

2

Сэдэв 1

Долгионы тархалт

2

 

 

2

3

Сэдэв 2

Радио спектор

2

 

 

2

4

Сэдэв 3

Газар орон дээр холбоо зохион байгуулах онцлог

4

16

 

20

5

Сэдэв 4

Радио холбоог зохион байгуулах арга, түүний ашигтай ба дутагдалтай тал

2

16

 

18

Бүгд

10

32

 

42

6

Хичээл  2.Техник үйлчилгээ, ашиглалтын нөхцөл

7

Сэдэв 1

Техник үйлчилгээ явуулах ажлын дараалал

6

 

 

6

8

Сэдэв 2

Радио станцад хийх техник үйлчилгээ, ашиглалтын нөхцөл шаардлага

6

8

 

14

Бүгд

12

8

 

20

9

Хичээл  3. Антенны байгууламжийн ашиглалт

10

Сэдэв 1

Антенны төрөл

8

 

 

8

11

Сэдэв 2

/Codan NGT/, /SRX/ станцын тухай

8

16

 

24

Бүгд

16

16

 

32

12

Хичээл  4.Сансрын холбооны систем

13

Сэдэв 1

Сансраас байршил тодорхойлогч /GPS/ системийн тухай

12

16

 

28

14

Сэдэв 2

Гамшгийн үеийн зарлан мэдээлэл

2

 

 

2

 

15

Дадлага

Уулархаг, ой модонд холбоо зохион байгуулах, удирдлага, салбар, бүлгүүдийн харилцан ажиллагааг зохион байгуулах сургалт бэлтгэл

 

24

 

24

 

 

16

Бригадын аврагч-холбоочин болон

ХСИС-ийн Ахлагчийн сургуулийн холбооны бага мэргэжилтэн бэлтгэх дамжааны сонсогч нарыг дадлагажуулах, хамтарсан сургалт бэлтгэл зохион байгуулах

 

24

 

24

Бүгд

14

64

 

78

Нийт цаг

52

120

 

172

                         


Эрүүл мэнди
Йн хичээлИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Сургалт зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл  1. Ерөнхий хэсэг, анхны тусламж

1

Сэдэв 1

Эрүүлмэндийн боловсрол олгох арга зүй, Ариун материалтай харьцах арга зүй

1

 

 

1

2

Сэдэв 2

Хүний биеийн бүтэц зүйн тухай ойлголт, эрхтэн тогтолцооны үндэс

1

 

 

1

 3.

 

Сэдэв 3

Анхны тусламж (CPR) зүрх, уушиг сэхээн амьдруулах (DRABCF) автомат тохируулгат фибриляторын тусламжтай үзүүлэх тусламж

1

1

 

1

 4.

 

Сэдэв 4

Шарх цус алдалтын тухай ойлголт, цус алдалтын үед үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж, цусны даралт хэмжих арга зүй, боолт, түүний хэлбэрүүд

 

1

1

1

                                                                                         Бүгд

3

2

1

6

Хичээл 2. Эрүүл зөв хооллолт, гэмтэл, гардан үйлдэл

5

 

Сэдэв 1

Уламжлалт хоол хүнсний бүтээгдэхүүний хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл, улиралдаа уялдуулан хооллох

1

 

 

1

6

 

Сэдэв 2

Хордолтын шинж үзүүлэх анхны тусламж, хурц хордлого түүнээс урьдчилан сэргийлэх, хордолтын ангилал

1

 

 

1

7

Сэдэв 3

Химийн бодисын хордлого, амьтанд хазуулах хатгуулах үеийн анхны тусламж

1

 

 

1

8

 

Сэдэв 4

Дулаанд цохиулах, наранд цохиулах цахилгааны гэмтэл, угаарын. Хийн хордлогын тухай ойлголт анхны тусламж

1

 

 

1

9

 

Сэдэв 5

Биеийн халуун хэмжих арга зүй, амьсгал судасны лугшилт тоолох арга зүй, Усанд осолдогчид үзүүлэх анхны тусламж

2

1

1

1

10

Сэдэв 6

Ясны хугарал, мултралын үед зөөвөрлөх, тээвэрлэх үеийн ажиллагаа

1

 

1

 

 Бүгд

7

1

2

9

                 

 

Хичээл 3. Хөдөлгөөн эрүүл мэнд, хүйтэн, дулааны үйлчлэл

11

Сэдэв 1

Дасгал хөдөлгөөн хийсний ач тус хүний биед хэрхэн нөлөөлөх / ажлын байрны дасгал/

1

1

 

2

12

Сэдэв 2

Түлэгдэлтийн үед үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж

1

1

 

1

13

Сэдэв 3

Хөлдөлт, осголтын үед үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж

1

1

 

1

14

Сэдэв 4

Дарагдсан хам шинжийн үед үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж

1

1

 

1

Бүгд

4

4

 

8

Хичээл 4. Төрөл бүрийн гэмтлийн үед үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж

15

Сэдэв 1

Гэмтэл түүний ангилал

1

1

 

1

16

Сэдэв 2

Шарх түүний ангилал

1

1

 

1

17

Сэдэв 3

Мултралтын ангилал эмнэлгийн анхны тусламж

1

 

1

1

18

Сэдэв 4

Хугаралтын ангилал эмнэлгийн анхны тусламж

1

 

1

1

Бүгд

4

2

2

8

Хичээл 5. Гардан хийж дадлагажих ажилбар

19

Сэдэв 1

Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх хэрэгслүүд

1

 

 

1

20

Сэдэв 2

Аврах амьсгал хийх арга техник, автомат тохируулгат фибриллятор ашиглах арга зүй

1

1

 

2

21

Сэдэв 3

Зүрхний шууд бус иллэг хийх арга техник

1

1

 

2

22

Сэдэв 4

Тарилга хийх аргачлал

1

1

 

2

23

Сэдэв 5

Артерийн даралт хэмжих, судасны цохилт шалгах амьсгал тоолох

1

 

1

2

24

Сэдэв 6

Нэрвэгдэгчийг тээвэрлэх

1

 

1

2