Сургалтын үйл ажиллагаа

  2020 ОНЫ СУРГУУЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

Нэг. 2020 оны сургуулийн жилийн зорилго

Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг эзэмшсэн онолын мэдлэгт тулгуурлан дадлага олгох хэлбэрт шилжүүлж, бие бүрэлдэхүүний мэргэшсэн байдлыг хангаж, үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг дээшлүүлнэ.

Хоёр. Сургалт бэлтгэлийн зохион байгуулалт

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/437 дугаар тушаал, Үндэсний аврах бригадын захирагчийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/02 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээндбие бүрэлдэхүүний мэдлэг болон мэргэжлийн ур чадвар дээшлүүлэх танхимын сургалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-наас 12 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл Мягмар гарагт өдрийн 8 цагаар, офицер бүрэлдэхүүний сургалтыг Лхагва гарагт энгийн алба хаагчдын сургалтыг Пүрэв гарагт Салбар, бүлгийнөдөр тутмын дадлагыг, Даваа, Пүрэв гарагт үдээс хойш зохион байгуулна.

Бригадын бэлэн байдлын жигдрэлтийн  үйл ажиллагааг хангах зорилгоор штаб, салбар, бүлгийн бие бүрэлдэхүүнийг дадлагажуулах дадлага сургуулийг бригадын штаб болон штабын даргын орлогч, дайчилгаа, төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн хичээлийн жилд 2, 9 дүгээр сард төлөвлөж, удирдан зохион байгуулна.

Бие бүрэлдэхүүний сургалтыг дараах хэлбэрээр зохион байгуулна.

Сургалтыг  онол болон дадлагын хэлбэрээр зохион байгуулна.

Салбар, бүлгүүдийн  хээрийн гаралт, дадлагыг сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу аврах багаж, техник хэрэгсэлтэйгээр  Төв, орон нутгийн онцгой байдлын газар, аж ахуйн нэгжтэй хамтран сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулна.

Офицер бүрэлдэхүүний сургалтыг Штаб болон Сургалт, соёл хүмүүжлийн алба хамтран сар бүрийн 1, 3 дугаар долоо хоногийн Лхагва гарагт, энгийн албан хаагчдын сургалтыг сар бүрийн 2 дугаар долоо хоногийн Пүрэв гарагт зохион байгуулна.

Сургуулийн жилийн шалгалтыг эхний хагас, сүүлийн хагас жилд авч  2020 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор зохион байгуулна.

Үндэсний аврах бригадын Facebook нүүр хуудас, “Аврагч” сонин, www.uab.nema.gov.mn цахим хуудас, Онцгой байдлын ерөнхий газрын www.nema.gov.mnцахим хуудас, “Онцгой мэдээ” сонинд сургалтын мэдээ, материалыг цахимаар олон нийтэд түгээнэ.

 Гурав. Соёл хүмүүжил, мэдээлэл, сурталчилгаа

Мэдээллийн цагийг сар бүр 1 удаа Баасан гарагт зохион байгуулна.

2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу бие бүрэлдэхүүний дунд соёл хүмүүжлийн ажил, спортын уралдаан, тэмцээнийг зохион байгуулна.

 

зөвшөөрсөн.                                                                                           хянасан.

үндэсний аврах бригадын захирагчийн                                   сургалт, соёл хүмүүжлийн албаны дарга

нэгдүгээр орлогч,                                                                                дэд хурандаа                                   м.мөнхөө

штабын дарга

хурандаа                                        у.ганхөлөг

 

 Офицер бүрэлдэхүүний “АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС” хичээлийн төлөвлөгөө

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

хичээл 1. Хууль, эрх зүй

1

Сэдэв 1

Монгол Улсын Үндсэн хууль

1

 

 

1

2

Сэдэв 2

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолоос урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, ХАСХОМ мэдүүлэх тухай

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Батлан хамгаалах бодлогын үндэс, Батлан хамгаалах салбарын багц хууль

2

 

 

2

4

Сэдэв 4

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

1

 

 

1

 

Сэдэв 5

Гамшгаас хамгаалах төрийн бодлого

1

 

 

1

5

Сэдэв 6

Төрийн албаны тухай хууль: шинэчилсэн найруулага

1

 

 

1

6

Сэдэв 7

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль

1

 

 

1

7

Сэдэв 8

Хөдөлмөрийн тухай хууль

1

 

 

1

8

Сэдэв 9

Онцгой байдлын байгууллагад алба хаах журам

2

 

 

2

9

Сэдэв 10

Зөрчлийн тухай хууль

2

 

 

2

                                           Нийт цаг

14

 

 

14

 Офицер бүрэлдэхүүний ГАМШГИЙН МЕНЕЖМЕНТ хичээлийн хөтөлбөр

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоо

1

Сэдэв 1

Гамшгаас хамгаалах менежментийн онол, үзэл баримтлал, түүхэн хөгжил

1

 

 

1

2

Сэдэв 2

Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоо

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Хичээл  2. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа

3

Сэдэв 1

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт

1

 

 

1

4

Сэдэв 2

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэг, түүнд шилжүүлэх журам, бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед гүйцэтгэх арга хэмжээ

1

 

 

1

5

Сэдэв 3

Онцгой байдлын албаны томьёолсон тэмдэг

1

 

 

1

6

Сэдэв 4

Байр зүйн зургийн томьёолсон тэмдэглэгээ

2

4

 

6

7

Сэдэв 5

Даргын ажлын зураг хөтлөх дараалал

2

4

 

4

8

Сэдэв 6

Зураг дээр зай, өнцөг хэмжих, солбицол,  талбай тодорхойлох

2

4

 

4

Бүгд

10

12

 

22

Хичээл 3. Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

9

Сэдэв 1

Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, албан даалгавар хөтлөлт

1

 

 

1

 

10

Сэдэв 2

Усанд живсэн хүнийг аврах, уснаас гаргах,   амилуулах тусламж үзүүлэх

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Хичээл 4. Гал түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагаа

11

Сэдэв 1

Ой, хээрийн түймрийн тухай ойлголт

1

 

 

1

12

Сэдэв 2

Ой, хээрийн түймэр унтраах арга зүй

1

 

 

1

                                                Бүгд

2

 

 

2

 

Хичээл 5. Холбооны бэлтгэл

13

Сэдэв 1

Байршил тогтоогч /GPS/-ын ажиллагаа

1

 

 

1

14

Сэдэв 2

Долгионы тархалт

1

 

 

1

Бүгд

2

 

 

2

Хичээл 6. Малын гоц халдварт өвчний үед хэрэгжүүлэх арга зам

15

Сэдэв 1

Шувууны томуу өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх үйл ажиллагааны заавар

1

 

 

1

16

Сэдэв 2

Шүлхий, тарваган тахал, галзуу өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээ

1

 

 

1

17

Сэдэв 3

Мал, амьтныг зориуд устгах, булшлах үйл ажиллагааны заавар

1

 

 

1

18

Сэдэв 4

Хамгаалах хувцас  өмсөх, тайлах заавар

1

 

 

1

Бүгд

4

 

 

4

Хичээл 7. Баримт бичиг боловсруулалт, албан хэрэг хөтлөлт

19

Сэдэв 1

Албан бичгийн стандарт, ангилал, баримт бичигт тавигдах шаардлагын хангах

2

2

 

4

20

Сэдэв 2

Монгол хэл найруулга зүйг баримтлах

2

2

 

4

21

 

Албанд  хөтлөгдөх баримт бичгүүд, түүний бүрдлийг хангах

2

2

 

4

Бүгд

6

6

 

12

Хичээл 8. Сэтгэл зүй

22

Сэдэв 1

Харилцааны сэтгэл зүй

1

 

 

1

23

Сэдэв 2

Бүлэг, хамт олны сэтгэл зүй

1

 

 

1

24

Сэдэв 3

Стресс, депресс тухай

2

 

 

2

25

Сэдэв 4

Гэр бүлийн сэтгэл зүй

2

 

 

2

                                                                                             Бүгд

    6

 

 

6

Хичээл 9. Мөр судлал

26

Сэдэв 1

Ерөнхий ойлголт

2

 

 

2

27

Сэдэв 2

Хүнээс үлдсэн мөрөөр эрэн хайх аврах ажиллагаа явуулах

2

 

 

2

28

Сэдэв 3

Тээврийн хэрэгслээс үлдсэн мөрөөр эрэн хайх аврах ажиллагаа явуулах

2

 

 

2

29

Дадлага

                   Мөр таних

 

4

 

 

Бүгд

6

4

 

10

Нийт цаг

40

22

 

62

                 

 АХЛАГЧ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Хууль, Эрх зүй

1

Сэдэв 1

Монгол Улсын үндсэн хууль

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Батлан хамгаалах бодлогын үндэс, Батлан хамгаалах багц хууль

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

2

 

 

2

4

Сэдэв 4

Гамшгаас хамгаалах төрийн бодлого

2

 

 

2

5

Сэдэв 5

Цэргийн албаны тухай хууль, Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль,

2

 

 

2

6

Сэдэв 6

Хөдөлмөрийн тухай хууль

2

 

 

2

7

Сэдэв 7

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хууль

2

 

 

2

8

Сэдэв 8

Зөрчлийн тухай хууль

2

 

 

2

Бүгд

15

 

 

15

Хичээл 2. Дүрэм, журам

1

Сэдэв 1

Алба хаах журам

2

 

 

2

Бүгд

2

 

 

2

Нийт цаг

20

 

 

20

                                                                   ТУСГАЙ БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл  1. Ой, хээрийн түймэр унтраах ажиллагаа

1

Сэдэв 1

Ой, хээрийн түймрийн гарах шалтгаан, нөлөөлөх хүчин зүйлс

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Ой, хээрийн түймэр унтраах арга зүй

2

 

 

2

Бүгд

6

 

 

6

Хичээл  2. Холбооны бэлтгэл

4

Сэдэв 1

Харилцаа, холбооны тухай ойлголт

1

 

 

1

5

Сэдэв 2

Гамшгийн аюулын тухай дохио дамжуулах журам

1

 

 

1

6

Сэдэв 3

Сансрын холбооны тухай ойлголт

1

 

 

1

7

Сэдэв 4

Байршил тогтоох систем /GPS/ -ын ажиллагаа

1

2

 

3

Бүгд

4

2

 

4

Хичээл 3. Эрэн хайх, аврах ажиллагаа

8

Сэдэв 1

Цацраг идэвхт бодис алдагдах үеийн ажиллагаа

1

2

 

3

9

Сэдэв 2

“Хүн, мал, амьтаны гоц халдварт өвчин дэгдсэн үеийн ариутгалын цэгт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1

2

 

3

10

Сэдэв 3

Химийн хорт бодис алдагдах үеийн ажиллагаа

1

2

 

3

11

Сэдэв 4

Уулнаас  эрэн хайх,  аврах ажиллагаа

1

2

 

3

12

Сэдэв 5

Уснаас  эрэн хайх,  аврах ажиллагаа

1

2

 

3

13

Сэдэв 6

Нурангинаас  эрэн хайх, аврах ажиллагаа

1

2

 

3

14

Сэдэв 7

Техникийн холбогдолтой ослоос аврах ажиллагаа

1

2

 

3

15

Сэдэв 8

Байгалийн аюулт үзэгдлийн үед эрэн хайх, аврах ажиллагаа

2

2

 

3

16

Сэдэв 9

Аврах ажиллагаа явуулах, техник, багаж хэрэгсэлтэй ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа

1

2

 

3

Бүгд

10

18

 

28

 

Хичээл 4.  Тэсэлгээний бэлтгэл

16

Сэдэв 1

Тэсэрч дэлбэрэх бодисын талаарх хууль тогтоомж, бүлгийн ажиллах заавар

2

 

 

2

17

Сэдэв 2

Тэсрэх бодисын тухай үндсэн ойлголт, төрөл ангилал, цэнэгүүд, илрүүлэх багаж хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл, тэсэлгээ хийх аргууд,

1

2

 

2

18

Сэдэв 3

Зэвсэгт Хүчин болон Аж ахуйн нэгж байгууллагад ашиглагдаж буй тэсрэх бодисын төрөл ангилал, аюулгүй болгох ажиллагаа

1

2

 

2

Бүгд

6

4

 

6

Хичээл  5. Мөр судлал

19

Сэдэв 1

Мөр судлал ерөнхий ойлголт

2

 

 

2

20

Сэдэв 2

Хүнээс үлдсэн мөрөөр эрэн хайх аврах ажиллагаа явуулах

2

 

 

2

21

Сэдэв 3

Тээврийн хэрэгслээс үлдсэн мөрөөр эрэн хайх аврах ажиллагаа явуулах

2

 

 

2

              Дадлага

Мөр таних

 

4

 

4

Бүгд

6

4

 

10

Нийт цаг

32

28

 

60

               

 ШҮХЭРЧИН-АВРАГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

 

Сэдэв

 

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл  1. Агаарын ажиллагааны зааврын бэлтгэл

1

Сэдэв 1

Агаарын ажиллагааны албан тушаалтан, тэдгээрийн эрх үүрэг

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Агаарын ажиллагааны ангилал, техник хэрэгсэл

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Аюулт үзэгдэл, ослыг үед нисдэг тэрэг, бага оврын нисэх төхөөрөмж ашиглах

 

 

2

 

2

4

Сэдэв 4

Дүүжин нислэг хийх, онгоцноос аврах ажиллагаа зохион байгуулах

 

 

2

 

2

5

Сэдэв 5

Агаарын ажиллагааны дадлага, сургууль, үйлдвэрлэлийн нислэг буулт хийх

2

 

 

2

6

Сэдэв 6

Ачааг агаарын хөлгөөс болон төхөөрөмжөөр буулгах

 

2

 

2

7

Сэдэв 7

Хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагаа, хориглох зүйл

2

 

 

2

                                                                           Бүгд

8

6

 

16

Хичээл 2. Шүхрийн бэлтгэл

9

Сэдэв 1

Онгоц, нисдэг тэрэгнээс шүхэр болон буулгах төхөөрөмжөөр буух тухай

2

 

 

2

10

Сэдэв 2

Чөлөөт уналтын тухай

2

 

 

2

11

Сэдэв 3

Шүхэр задлах арга ажиллагаа

 

2

 

2

12

Сэдэв 4

Шүхэрчин агаарт болон газардах үеийн аюулгүй ажиллагаа

2

2

 

4

13

Сэдэв 5

Нөөц шүхэр ашиглах тохиолдол

1

2

 

3

14

Сэдэв 6

Шүхрийн удирдлага

2

4

 

6

                                                                           Бүгд

9

10

 

19

Хичээл 3. Агаараас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

15

Сэдэв 1

Нисдэг тэргийг эрэн хайх, аврах ажиллагаанд ашиглах

2

 

 

2

16

Сэдэв 2

Нисдэг тэргийг буух үед газраас удирдах дохио

2

 

 

2

17

Сэдэв 3

Нисдэг тэрэгний өргөгч /лебедки/ ашиглан сандал болон дамнуургаар нэрвэгдэгчийг нисдэг тэргэнд оруулах

 

2

 

2

18

 

Дадлага

Нислэг/цаг

Агаарын ажиллагааны  шүхрийн буулт,  нисдэг тэргээр аврах ажиллагааны  дадлага сургалт бэлтгэл     /Хавар, намрын/

 

20

 

20

19

Шүхрийн сарын сургалт бэлтгэл

 

9

 

9

20

Хөдөлгүүрт шүхрийн сургалт бэлтгэл

 

16

 

16

                                                                             Бүгд

4

47

 

51

 

Хичээл 4. Ой, хээрийн түймэр

21

Сэдэв 1

Ой, хээрийн түймрийн тухай ойлголт

2

 

 

2

22

Сэдэв 2

Ой, хээрийн түймэр гарах шалтгаан нөхцөл

2

 

 

2

23

Сэдэв 3

Ой, хээрийн түймэр гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга

2

 

 

2

24

Сэдэв 4

Ой, хээрийн түймрийн тархалтад нөлөөлөх хүчин зүйл

2

 

 

2

25

Сэдэв 5

Ой, хээрийн түймэр унтраах арга

2

8

 

2

26

Сэдэв 6

Ой, хээрийн түймэр унтраах үеийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа

2

 

 

2

27

Сэдэв 7

Ой, хээрийн түймэр унтраах багаж хэрэгсэл ашиглах

2

8

 

2

                                                                            Бүгд

14

 

 

14

                                                                            Нийт цаг                                 

116

79

 

195

 ШҮХЭР, ШҮХРИЙН ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Шүхэр, шүхрийн дагалдах хэрэгслийн тактик техникийн өгөгдөхүүн, ажиллагааны зарчим

1

Сэдэв 1

Агаарын ажиллагааны техник хэрэгслийн ашиглалт, хадгалалт

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Үндсэн шүхэр /RL-16/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

2

 

2

3

Сэдэв 3

Үндсэн шүхэр /RL-18/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

2

 

2

4

Сэдэв 4

Нөөц шүхэр /SPEED-2000/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

2

 

2

5

Сэдэв 5

2 хүний шүхэр /Tandem/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим

2

 

 

2

6

Сэдэв 6

Үндсэн шүхэр /Segma/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

2

 

2

7

Сэдэв 7

Нөөц шүхэр /Vector/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

2

 

2

8

Сэдэв 8

Шүхэр задлагч /CYPRES-2/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, тохиргоо хийх

1

1

 

2

9

Сэдэв 9

Нөөц шүхэр /RUSH/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим, эвхэлтийн дадлага

 

2

 

2

 

 

                           Нийт цаг

5

13

 

18

 НИСЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БЭЛТГЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Нисэх төхөөрөмжийн ТТӨ, ажиллагааны зарчим

1

Сэдэв 1

Нисэх загварын тухай

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Нисэх төхөөрөмжийн /Leptron/ ТТӨ, ажиллагааны зарчим

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Далавчны ТТӨ,ажиллагааны зарчим, далавч тогтоох дадлага

 

2

 

2

                                                                          Бүгд

4

2

 

6

Хичээл 2. Хөдөлгүүрт шүхрийн бэлтгэл

4

Сэдэв 1

Хөдөлгүүрт шүхрийн тухай ойлголт /SOLO-209/, /JPX-320/

2

 

 

2

5

Сэдэв 2

Аэродинамикийн тухай

2

 

 

2

6

Сэдэв 3

Далавчийг агаарын урсгалд тогтоох, хөөрөх, нислэг хийх

 

2

 

2

                                                                           Бүгд

4

2

 

2

Хичээл 3.Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмөжийн бэлтгэл

7

Сэдэв 1

Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжний үүсэл хөгжил, төрөл

2

 

 

2

8

Сэдэв 2

Нислэгийн үеийн аюулгүй ажиллагаа

2

 

 

2

9

Сэдэв 3

Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжийг хөөргөх, буулгах, ажиллагаа, удирдах зарчим

 

2

 

2

10

Дадлага

Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжийг хөөргөх, буулгах сургалт бэлтгэл

 

12

 

12

                                                                           Бүгд

4

14

 

 

                                                                           Нийт цаг

12

18

 

30

 АВРАГЧ-ХИМИЧИНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

Д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Лекц

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл1. Хими, биологи, цацраг, цөмийн аюулаас хамгаалах үндэс

1

 

Сэдэв 1

Хими, биологи, цацраг, цөмийн аюулаас хамгаалах, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, түүнийг ашиглах

1

2

 

3

2

Сэдэв 2

Цацрагийн ослын үед хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагаа

2

 

 

 

3

Сэдэв 3

Химийн хортой болон аюултай бодисын анхааруулах тэмдэг, тээвэрлэлт, хадгалалтын онцлог /Монгол Улсын стандарт/

1

 

 

1

4

Сэдэв 4

Цэвэрлэгээ, ариутгалын бодис уусмалыг найруулах

1

 

 

1

6

Сэдэв 5

Бохирдсон газар орныг тодорхойлох, хөрс, агаар, уснаас дээж авах арга

1

2

 

3

Бүгд

6

4

 

4

Хичээл 2. Цацраг идэвхт бодисын тухай ойлголт, ослын үе дэх эрэн хайх, аврах ажиллагаа

7

Сэдэв 1

Цацраг идэвхт бодисын тухай ойлголт, түүний биологийн үйлчлэл, цацрагийн хамгаалалтын зарчим

2

 

 

2

8

Сэдэв 2

Цацрагийн ослын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ,

2

 

 

2

9

Сэдэв 3

Цацраг идэвхт үүсгүүрийг илрүүлэх, аюулгүй болгох

1

 

 

1

10

 

Дадлага

 

“Цацрагийн ослын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ” сэдэвт хамтарсан сургалт бэлтгэл

 

8

 

 

Бүгд

5

8

 

13

 

Хичээл 3. Химийн хортой болон аюултай бодисын тухай ойлголт, гамшиг, ослын үе дэх эрэн хайх аврах

ажиллагаа

11

 

Сэдэв 1

Химийн хортой болон аюултай бодисын осол, ослын үед авах хариу арга хэмжээ.

1

 

 

1

12

 

Сэдэв 2

˝Химийн ослын үеийн шуурхай хариу арга хэмжээ, ослын үед WISER (Wireless Information System for Emergency Responders) программ ашиглах

1

2

 

3

13

Сэдэв 3

Химийн ослын үедажиллах заавар /ОБЕГ-ын даргын 2016 оны 06 сарын 22-ны өдөр/

1

 

 

1

14

Сэдэв 4

Химийн хортой болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, устгах журам  /БОАЖС, ЭМС, ОБЕГ-ын даргын 2009.2. 03-ны    өдрийн 28/40/29 дугаар хамтарсан  тушаалын/

1

 

 

1

15

Сэдэв 5

Түсгай цэвэрлэгээний бүлгийн ажиллах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013 оны 06 сарын 18/

1

 

 

1

16

 

 

Дадлага

 

Химийн хорт болон аюултай бодис үйлдвэрлэл, үйлчилгээндээ ашигладаг аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтарсан сургалт бэлтгэл

 

24

 

 

17

“Химийн ослын үеийн хариу арга хэмжээ” сэдэвт штабын хэсэгчилсэн сургалт бэлтгэл

 

8

 

 

Бүгд

5

34

 

39

Хичээл 4. Био аюулгүй байдал

18

 

Сэдэв 1

Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэмийн үед хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журам /МУЗГ-ын 2018 оны 266 тогтоол/

2

 

 

2

19

Сэдэв 2

Био аюулгүй байдал ба био хамгаалалт 

2

2

 

4

20

Дадлага

“Хүн, мал, амьтаны гоц халдварт өвчин дэгдсэн үеийн ариутгалын цэгт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ сургалт бэлтгэл

 

16

 

 

Бүгд

4

18

 

22

               

 

Хичээл 5. Цацраг, хими, биологийн холбогдолтой гамшиг, ослын үед ашиглах багаж, техник хэрэгсэл

21

 

 

Сэдэв 1

Химийн хорт бодис хэмжигч /Gastec-TG-1/ /DRAGER-ACCURO ARZA-F003, DRAGER-ACCURO ARZA-F003, DRAGER-CMS D-23560, Sensit gold-02322/ / багажийн иж бүрдэл, үүрэг зориулалт, түүнийг ашиглах.

1

2

 

3

22

 

Сэдэв 2

Цацрагийн хэмжилтийн /ДП-5в, Model -19А/ багажийн иж бүрдэл, үүрэг зориулалт, ажилд бэлтгэх дараалал.

1

2

 

3

23

 

Сэдэв 3

Хүн нэг бүрийн цацрагийн тун хэмжигч /DoseRAY/ багажийн үүрэг зориулалт иж бүрдэл, ажилд бэлтгэх ашиглах.

1

2

 

3

24

Сэдэв 4

Дулаан мэдрэгч камер үүрэг зориулалт, иж бүрдэл, түүнийг аврах ажиллагаанд ашиглах нь.

1

2

 

3

25

Сэдэв 5

Цаг уурын иж /МК-3, Кestre/l  багажнуудын үүрэг зориулалт, иж бүрдэл, ажилд бэлтгэх ашиглах.

1

2

 

3

26

 

Сэдэв 6

Авто юүлэн хуваарилах станц /АРС-14У/, тусгай цэвэрлэгээний ДҮК машинуудын үүрэг зориулалт ТТӨ, ажилд бэлтгэх, ажиллах зарчим

1

2

 

3

27

Сэдэв 7

Эмнэлэг, ариутгалын шүршүүрт суурь /ДДА-3б/ автомашин, тусгай ариутгалын /СДП/ чиргүүл

1

2

 

3

28

Дадлага

“Тусгай цэвэрлэгээ, ариутгалын техник”, хэрэгсэл дээр ажиллах сургалт бэлтгэл

 

16

 

 

Бүгд

7

14

 

21

                                                              Нийт цаг

27

78

 

105

                                                 ЖОЛООЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН  ХӨТӨЛБӨР

 

 

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл  1.Тусгай зориулалтын авто машин

1

Сэдэв 1

Онцгой байдлын байгууллагын тээврийн хэрэгсэл ашиглах журам

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Тээврийн хэрэгсэлд техникийн үйлчилгээ, засвар хийх журам

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Онцгой байдлын байгууллагын Тээврийн хэрэгслийн баримт бичиг хөтлөх журам, ашиглах заавар

2

 

 

2

4

Сэдэв 4

/АРС 14у/, /ДДА 3б/ авто машины төрөл, зориулалт бүтэц, ажиллах зарчим, хүчин чадал

2

2

 

4

5

Сэдэв 5

Аврах ажиллагааны тусгай тоног төхөөрөмжит /Камаз/, /Hyundai Truck/ авто машины төрөл, зориулалт ажиллах хүчин чадал, тактик, техникийн өгөгдөхүүн

2

4

 

6

Бүгд

10

6

 

16

Хичээл 2. Хөдөлгүүрийн систем

5

Сэдэв 1

Тормосны систем,  хөргөлтын систем

2

 

 

2

6

Сэдэв 2

Дотоод шаталтын хөдөлгүүр,

4

 

 

2

7

Сэдэв 3

Жолооны механизм,хүч дамжуулах механизм

2

 

 

2

8

Сэдэв 4

Гэрэлтүүлэх хэрэгсэл, дуут дохио ашиглах эрх зүйн заалтыг судлах

2

 

 

2

9

Сэдэв 5

Явах эд ангийн ажиллагааны зарчим

2

       2

 

4

 

Бүгд

12

       2

 

12

Хичээл 3. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа

10

Сэдэв 1

Байгалийн бартаат зам, шөнө, өдөр, халтиргаа гулгаатай замд хөдөлгөөн үйлдэх

2

 

 

2

11

Сэдэв 2

Замын хөдөлгөөны шинэчилсэн дүрэм, сорил

2

 

 

2

12

 

Сэдэв 3

Тавиуланд авто машин байрлуулах,гарах, засвар үйлчилгээ хийх журам, ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

2

 

     2

 

 

 

 

2

13

 

Сэдэв 4

Тээврийн хэрэгслээр цуваагаар хөдөлгөөн үйлдэх үеийн журам

2

 

 

2

14

Дадлага

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр, явах эд ангийн жигдрүүлэх сургалт бэлтгэл

 

      8

 

8

15

Эрэн хайх, аврах болон тусгай техник тоног төхөөрөмж ажиллуулах сургалт бэлтгэл

 

     16

 

16

16

Аврагч-жолооч нарыг жолооны ангилал ахиулах сургалт бэлтгэл

 

      90

 

90

Бүгд

6

116

 

122

Хичээл.4 Аврах ажиллагааны болон хүнд механизмын  төрөл ангилал, бүтэц зохион байгуулалт

1

Сэдэв 1

Тээврийн хэрэгслийн төрөл ангилал

4

3

-

7

2

Сэдэв 2

Хүнд механизмын агрегатын нэршил, үүрэг чиглэл

4

3

-

7

3

Сэдэв 3

Хүнд механизмын хөдөлгүүрийн төрөл хүчин чадал, зарцуулалт

5

4

-

9

4

Сэдэв 4

Тусгай төхөөрөмж  бүхий тээврийн хэрэгсэл ажлуулах ажлын дараалал зарчим

8

4

-

12

5

Сэдэв 5

Тусгай  тоноглолт  өргөх төхөөрөөмжийг ажиллуулах зарчим

4

4

 

 

6

дадлага

Хүнд механизмын салбарын 2 нэгж ПТС-М загварын хөвөгч тээвэрлэгчийн сургалт бэлтгэл

 

8

-

8

7

ИМР-2 загварын инженерийн саад арилгагч, химийн хорт бодис алдагдсан үед үүрэг гүйцэтгэх механизмын сургалт бэлтгэл

 

16

-

16

8

ПКТ-2 загварын зам засагч механизмын сургалт бэлтгэл

 

40

-

40

9

КразЭОВ-255Б загварын тээврийн хэрэгслийн сургалт бэлтгэл

 

40

-

40

Бүгд

25

122

 

147

Нийт цаг

 

53

299

 

352

                     

 Энгийн ажилчдын ХИЧЭЭЛийн хөтөлбөр

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл  1. Хууль, эрх зүй

1

Сэдэв 1

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

1

1

 

2

2

Сэдэв 2

Тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах

1

 

 

1

 Бүгд

2

1

 

3

Хичээл 2. Дүрэм, журам

5

Сэдэв  1

Онцгой байгууллагын дүрмүүд

1

 

 

1

Хичээл  3. Эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал

6

Сэдэв 1

Анхны тусламж

1

     2

 

3

7

Сэдэв 2

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

2

 

 

2

8

Сэдэв 3

Гал унтраах багаж хэрэгслийг ашиглах, холбоо мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах

2

      2

 

4

Бүгд

6

      4

 

10

Нийт цаг

8

5

 

13

               

 БиеИЙН ТАМИРЫН БЭЛТГЭЛ хичээлийн хөтөлбөр

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах  хэлбэр, цаг

 

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

 

 

Хичээл 1. Бие бялдрын ерөнхий хөгжил

 

1

Сэдэв 1

Байрандаа гүйх /хурдны дасгал/

 

1

 

1

 

2

Сэдэв 2

Гараа урагш өргөх байрандаа алхах /тэнцвэрийн дасгал/

 

1

 

1

 

3

Сэдэв 3

Гүнзгий амьсгаа авч, үлээж гаргах /тэсвэрийн дасгал/

 

1

 

1

 

5

Сэдэв 4

Тавцанд хөлөө ээлжлэн дээш доош гарч буух /хүчний дасгал/

 

1

 

1

 

6

Сэдэв 5

Баруун, зүүн хөл дээр хагас суух дасгал /хүчний дасгал/

 

1

 

1

 

7

Сэдэв 6

Сунгалтын дасгал

 

1

 

1

 

8

Сэдэв 7

Хэвлийн булчингийн дасгал

 

1

 

1

 

9

Сэдэв 8

Дүүжин: Суниах 5 дугаар  дасгал

 

1

 

1

 

10

Сэдэв 9

Дүүжин: Татаж давах 6 дугаар дасгал

 

1

 

1

 

11

Сэдэв 10

Дүүжин: Хүчээр дарж гарах 7 дугаар дасгал

 

1

 

1

 

12

Сэдэв 11

Дүүжин: 5 минутын турш дүүжинд 9 дарах, татаж давах, дүүжинд хөлийн өлмийг хүргэх / цогцолбор дасгал/

 

1

 

1

 

13

Сэдэв 12

Савлуурт: Суниалт 11 дүгээр дасгал /хүндрүүлэгчтэй /

 

1

 

1

 

14

Сэдэв 13

Савлуурт: Булан гаргаж тулах 12 дугаар дасгал

 

1

 

1

 

15

Сэдэв 14

Авирах дасгал  /олсонд, хүндрүүлэгчтэй авирах/

 

1

 

1

 

17

Сэдэв 15

1, 2, 3 дугаар 16 тоот дасгал

 

1

 

1

 

 

Бүгд

 

17

 

17

7

 

Хичээл2. Хөнгөн атлетик

 

18

Сэдэв 1

100 м, 200 м зайн гүйлт

 

1

 

1

 

19

Сэдэв 2

4х100, 4х400 м  гүйлт,

 

1

 

1

 

20

Сэдэв 3

400 м, 800 м гүйлт

 

1

 

1

 

21

Сэдэв 4

3000 м гүйлт

 

1

 

1

 

 

Бүгд

 

4

 

4

4

                 

 

 

Хичээл 3. Хурдасгах хөдөлгөөн, саад, тотгор давах

 

 

22

Сэдэв 1

Байрнаас уртад харайх, уртын харайлт

 

1

 

1

 

23

Сэдэв 2

Тусгай даалгавартай дасгал, нэрвэгдэгчдийг зөөвөрлөх 1500м гүйлт

 

1

 

1

 

24

Сэдэв 3

Саадын зурвасыг ачаагүй болон ачаатай, хүндрүүлсэн нөхцөлд туулах

 

1

 

1

 

25

Сэдэв 4

50 кг ачаатай гүйлт,  10-15 кг жинтэй зээрэнцэг шидэх

 

1

 

1

 

26

Сэдэв 5

Мэлхий сэлэлт, өврөөр даллаж сэлэх, сэлэлтийн техникийг  тавцан дээр бэлтгэх

 

1

 

1

 

27

Сэдэв 6

Бүлгийн холын зайн гүйлт 10 км

 

1

 

1

 

28

Сэдэв 7

Салбарын марш 15 км

 

1

 

1

 

 

 

                                    Бүгд

 

8

 

8

 

 

Нийт цаг

 

28

 

28

 

 БЯЛДАРЖУУЛАХ ТАНХИМЫН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах  хэлбэр, цаг

1

Сэдэв 1

Хурд, хүч, уян хатан, авхаалж самбаа, тэсвэрийн дасгал

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

2

Сэдэв 2

16, 24, 32кгтуухайг огцом түлхэлтээр өргөх

 

2

 

2

3

Сэдэв 3

60 кг,100 кг, 120 кг огцом түлхэлт, хэвтээ байдлаас штанг шахах

 

2

 

2

4

Сэдэв 4

Штангтай үндсэн таталт, суулт

 

2

 

2

5

Сэдэв 5

Бялдаржуулах танхимд бэлтгэлийн хөтөлбөрийн дагуу хичээллэх

 

6

 

6

 

Бүгд

 

12

 

12

 

Нийт цаг

 

12

 

12

 аврагч-Холбоочин мэргэжлийн бэлтгэлийн хичээлийн хөтөлбөр

 

 

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

1

Хичээл  1. Радио долгион, холбоо зохион байгуулалт

2

Сэдэв 1

Долгионы тархалт

2

 

 

2

3

Сэдэв 2

Радио спектор

2

 

 

2

4

Сэдэв 3

Газар орон дээр холбоо зохион байгуулах онцлог

4

16

 

20

5

Сэдэв 4

Радио холбоог зохион байгуулах арга, түүний ашигтай ба дутагдалтай тал

2

16

 

18

Бүгд

10

32

 

42

6

Хичээл  2.Техник үйлчилгээ, ашиглалтын нөхцөл

7

Сэдэв 1

Техник үйлчилгээ явуулах ажлын дараалал

6

 

 

6

8

Сэдэв 2

Радио станцад хийх техник үйлчилгээ, ашиглалтын нөхцөл шаардлага

6

8

 

14

Бүгд

12

8

 

20

9

Хичээл  3. Антенны байгууламжийн ашиглалт

10

Сэдэв 1

Антенны төрөл

8

 

 

8

11

Сэдэв 2

/Codan NGT/, /SRX/ станцын тухай

8

16

 

24

Бүгд

16

16

 

32

12

Хичээл  4.Сансрын холбооны систем

13

Сэдэв 1

Сансраас байршил тодорхойлогч /GPS/ системийн тухай

12

16

 

28

14

Сэдэв 2

Гамшгийн үеийн зарлан мэдээлэл

2

 

 

2

 

15

Дадлага

Уулархаг, ой модонд холбоо зохион байгуулах, удирдлага, салбар, бүлгүүдийн харилцан ажиллагааг зохион байгуулах сургалт бэлтгэл

 

24

 

24

 

 

16

Бригадын аврагч-холбоочин болон

ХСИС-ийн Ахлагчийн сургуулийн холбооны бага мэргэжилтэн бэлтгэх дамжааны сонсогч нарыг дадлагажуулах, хамтарсан сургалт бэлтгэл зохион байгуулах

 

24

 

24

Бүгд

14

64

 

78

Нийт цаг

52

120

 

172

                         


Эрүүл мэнди
Йн хичээлИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Сургалт зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл  1. Ерөнхий хэсэг, анхны тусламж

1

Сэдэв 1

Эрүүлмэндийн боловсрол олгох арга зүй, Ариун материалтай харьцах арга зүй

1

 

 

1

2

Сэдэв 2

Хүний биеийн бүтэц зүйн тухай ойлголт, эрхтэн тогтолцооны үндэс

1

 

 

1

 3.

 

Сэдэв 3

Анхны тусламж (CPR) зүрх, уушиг сэхээн амьдруулах (DRABCF) автомат тохируулгат фибриляторын тусламжтай үзүүлэх тусламж

1

1

 

1

 4.

 

Сэдэв 4

Шарх цус алдалтын тухай ойлголт, цус алдалтын үед үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж, цусны даралт хэмжих арга зүй, боолт, түүний хэлбэрүүд

 

1

1

1

                                                                                         Бүгд

3

2

1

6

Хичээл 2. Эрүүл зөв хооллолт, гэмтэл, гардан үйлдэл

5

 

Сэдэв 1

Уламжлалт хоол хүнсний бүтээгдэхүүний хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл, улиралдаа уялдуулан хооллох

1

 

 

1

6

 

Сэдэв 2

Хордолтын шинж үзүүлэх анхны тусламж, хурц хордлого түүнээс урьдчилан сэргийлэх, хордолтын ангилал

1

 

 

1

7

Сэдэв 3

Химийн бодисын хордлого, амьтанд хазуулах хатгуулах үеийн анхны тусламж

1

 

 

1

8

 

Сэдэв 4

Дулаанд цохиулах, наранд цохиулах цахилгааны гэмтэл, угаарын. Хийн хордлогын тухай ойлголт анхны тусламж

1

 

 

1

9

 

Сэдэв 5

Биеийн халуун хэмжих арга зүй, амьсгал судасны лугшилт тоолох арга зүй, Усанд осолдогчид үзүүлэх анхны тусламж

2

1

1

1

10

Сэдэв 6

Ясны хугарал, мултралын үед зөөвөрлөх, тээвэрлэх үеийн ажиллагаа

1

 

1

 

 Бүгд

7

1

2

9

                 

 

Хичээл 3. Хөдөлгөөн эрүүл мэнд, хүйтэн, дулааны үйлчлэл

11

Сэдэв 1

Дасгал хөдөлгөөн хийсний ач тус хүний биед хэрхэн нөлөөлөх / ажлын байрны дасгал/

1

1

 

2

12

Сэдэв 2

Түлэгдэлтийн үед үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж

1

1

 

1

13

Сэдэв 3

Хөлдөлт, осголтын үед үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж

1

1

 

1

14

Сэдэв 4

Дарагдсан хам шинжийн үед үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж

1

1

 

1

Бүгд

4

4

 

8

Хичээл 4. Төрөл бүрийн гэмтлийн үед үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж

15

Сэдэв 1

Гэмтэл түүний ангилал

1

1

 

1

16

Сэдэв 2

Шарх түүний ангилал

1

1

 

1

17

Сэдэв 3

Мултралтын ангилал эмнэлгийн анхны тусламж

1

 

1

1

18

Сэдэв 4

Хугаралтын ангилал эмнэлгийн анхны тусламж

1

 

1

1

Бүгд

4

2

2

8

Хичээл 5. Гардан хийж дадлагажих ажилбар

19

Сэдэв 1

Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх хэрэгслүүд

1

 

 

1

20

Сэдэв 2

Аврах амьсгал хийх арга техник, автомат тохируулгат фибриллятор ашиглах арга зүй

1

1

 

2

21

Сэдэв 3

Зүрхний шууд бус иллэг хийх арга техник

1

1

 

2

22

Сэдэв 4

Тарилга хийх аргачлал

1

1

 

2

23

Сэдэв 5

Артерийн даралт хэмжих, судасны цохилт шалгах амьсгал тоолох

1

 

1

2

24

Сэдэв 6

Нэрвэгдэгчийг тээвэрлэх

1

 

1

2

Бүгд

6

4

2

11

Хичээл  6. Халдварт өвчнөөс сэргийлэх

25

Сэдэв 1

Хүн, малын халдварт өвчний тухай ойлголт, сэргийлэх арга зам

1

1

 

2

26

Сэдэв 2

Халдварт шар, салхин цэцэг, улаанууд өвчнөөс сэргийлэх

1

 

1

2

27

 

Сэдэв 3

Халдварт өвчин зооноз, байгалийн гоц халдварт өвчин: Боом, тарваган тахал, шүлхийн үед авах арга хэмжээ урьдчилан сэргийлэлт

1

 

1

2

28

Сэдэв 4

Томуу өвчний тухай ерөнхий ойлголт урьдчилан сэргийлэх

1

 

1

2

Бүгд

4

1

3

8

                   

 

Хичээл  7. Эмнэлгийн зааварлагчийн бэлтгэл

29

Сэдэв 1

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл түүнээс урьдчилан сэргийлэх

2

 

 

1

30

Сэдэв 2

Нэрвэгдэгчийн биеийн байдлыг үнэлэх ба зүрх амьсгал зогссоныг тодорхойлох

1

1

 

2

31

Сэдэв 3

Амилуулах суурь тусламжийн менежментийн алгоритм

1

 

1

2

32

Сэдэв 4

Аврах амьсгал хийх арга техник, автомат тохируулгат фибриллятор ашиглах арга зүй

1

 

1

2

33

Сэдэв 5

Зүрхний шууд бус иллэг хийх арга техник

1

 

1

2

34

Сэдэв 6

Тарилга хийх аргачлал

1

 

1

2

35

Сэдэв 7

Артерийн даралт хэмжих, судасны цохилт шалгах, амьсгал тоолох арга зүй

1

1

 

2

                                                    Бүх цаг

8

3

4

16

                                                      Нийт цаг

33

17

14

64

 СЭТГЭЛЗҮЙН БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл явуулах хэлбэр

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Бие хүний сэтгэл зүй

 

1

Сэдэв 1

Темперамент

1

1

 

2

2

 

Сэдэв 2

Зан төлөв

1

1

 

2

3

 

Сэдэв 3

Сэтгэлийн хөдөлгөөн

1

1

 

2

4

Сэдэв 4

Харилцаа

1

1

 

2

5

Сэдэв 5

Стрессийн менежмент

1

1

 

2

6

Сэдэв 6

Депресс

1

1

 

2

                                                                               Бүгд

6

6

 

12

Хичээл 2. Аюулт үзэгдэл, ослын голомтод ажиллах үеийн сэтгэл зүй

7

 

Сэдэв 1

Буцалтгүй нэрвэгдэгчтэй ажиллах үеийн сэтгэл зүйн бэлтгэл

1

1

 

2

8

 

Сэдэв 2

Байгалийн гамшгийн үед ажиллах сэтгэл зүйн бэлтгэл

1

1

 

2

9

 

Сэдэв 3

Үйлдвэрлэлийн болон зам тээврийн ослын үед ажиллах сэтгэл зүйн бэлтгэл

1

1

 

2

10

Сэдэв 4

Аюулт үзэгдэл, ослоос үүдэлтэй айдас, түгшүүрийг намжаах арга

1

1

 

2

                                                                               Бүгд

4

4

 

8

Хичээл 3. Аврах бүлгийн сэтгэл зүй

11

Сэдэв 1

Бүлгийн манлайлал

1

1

 

2

12

Сэдэв 2

Аврах бүлгийн харилцаа нэгдэл, нягтралыг бэхжүүлэх

1

1

 

2

                                                                              Бүгд

2

2

 

4

 Нийт цаг

12

12

 

24 


БАЙР ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

 Хичээлийн нэр

Сургалт явуулах хэлбэр

Ноогдох цаг

Онол

Даддага

1

Сэдэв 1

Цэргийн байр зүй түүний судлах зүйл

2

-

2

2

Сэдэв 2

Газар зүйн солбицолын тогтолцоо

2

-

2

3

Сэдэв 3

Байр зүйн зургийн томьёолсон тэмдэглэгээ

2

2

4

4

Сэдэв 4

Даргын ажлын зураг хөтлөх дараалал

2

-

2

5

Сэдэв 5

Байр зүйн зураг дээр зай, өнцөг хэмжих, солбицол,  талбай тодорхойлох

2

-

2

6

Сэдэв 6

Байр зүйн зургаар газар орон дээр баримжаалах

2

-

2

7

Сэдэв 7

Газар зүйн мэдээллийн системийн тухай

2

-

2

8

Сэдэв 8

Байгалийн юмс үзэгдэлийг ашиглан байрлал тогтоох

2

-

2

9

Сэдэв 9

Байршил тогтоох уламжлалт арга

2

-

4

10

Сэдэв 10

Байршил тодорхойлогчтой ажиллах нь

2

2

2

11

Сэдэв 11

Солбицол хоорондын хамаарал

2

2

4

12

Сэдэв 12

Газрын зураг дээр зүг чиг олох

2

-

2

13

Сэдэв 13

Газрын зураггүйгээр зүг чиг баримжаалах

2

 

2

 

БҮГД

26

6

32

 ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Хууль эрх зүй

1

 

Сэдэв 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой эрх зүйн зохицуулалт /Хууль, тогтоол, дүрэм журам  зааврууд

8

 

 

8

2

Сэдэв 2

Онцгой байдлын байгууллагын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм

2

 

 

2

4

Сэдэв 4

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

2

 

 

2

5

Сэдэв 5

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал удирдлага зохион байгуулалт /менежмент/

2

 

 

2

6

Сэдэв 6

Аюул, аюулын эрсдэлийг таних, мэдээлэх аргачлал

2

 

 

2

7

Сэдэв 7

Гамшиг, аюулт үзэгдэл ослын үед ажиллах аюулгүй ажиллагаа

2

 

 

2

 Нийт цаг

22

 

 

22

 аврагч-ТЭСЭЛГЭЭЧИН  мэргэжлийн бэлтгэл хичээлийн хөтөлбөр

 

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1.Тэсэрч дэлбэрэх бодистой холбоотой хууль, тогтоомж

1

Сэдэв 1

Галт зэвсгийн тухай хууль

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Тэсэрч дэлбэрэх бодисоос хамгаалах бүлгийн ажиллах заавар

2

 

 

2

4

Сэдэв 4

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэлтэй харьцах, ослын үед баримтлах хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа

2

 

 

2

Бүгд

8

 

 

8

Хичээл 2.Тэсэрч дэлбэрэх бодис болон тэсэлгээ хийх арга

5

Сэдэв 1

Тэсрэх бөмбөгтэй саадыг тагнах ба туулах, тандалтын бүрэлдэхүүн, ашиглагдах багаж хэрэгсэл

1

1

 

2

6

Сэдэв 2

Тэсрэх бодисын тухай үндсэн ойлголт, төрөл ангилал, цэнэгүүд, тэдгээрийн төрөл, хэлбэр

2

 

 

2

7

Сэдэв 3

 Энгийн тэсэлгээний ажлууд /мод, ган элементүүд ба хөрсөнд /

 

2

 

2

8

Сэдэв 4

Галын болон цахилгааны аргаар тэсэлгээ хийх,  багаж хэрэгсэл, аюулгүй арга хэмжээ 

 

2

 

2

Бүгд

5

7

 

12

Хичээл 3. Тэсэрч дэлбэрэх бодисыг аюулгүй болгох ажиллагаа

11

 

Сэдэв 1

Бүх төрлийн сум, гар бөмбөгийн зориулалт, таних арга, бүтэц, зохион байгуулалт, ажиллагааны зарчим, аюулгүй болгох арга ажиллагаа

2

 

 

2

12

 

Сэдэв 2

Артиллерийн сум, галт хэрэгсэл, таних арга, бүтэц зохион байгуулалт, ажиллагааны зарчим, аюулгүй болгох арга ажиллагаа

2

 

 

2

13

 

Сэдэв 3

Нисэх онгоцны бөмбөгний зориулалт, таних арга, бүтэц зохион байгуулалт, ажиллагааны зарчим, аюулгүй болгох арга ажиллагаа

2

 

 

2

14

 

Сэдэв 4

Удирдлагатай , удирдлагагүй пуужин болон тэсрэх бөмбөгийнтөрөл, бүтэц зохион байгуулалт, таних арга, ажиллагааны зарчим, аюулгүй болгох арга ажиллагаа

2

 

 

2

15

 

Сэдэв 5

Зэвсэгт хүчинд хэрэглэгдэж байгаа танк эсэргүүцэгч, явган цэрэг эсэргүүцэгчтэсрэх бодисын үүрэг зориулалт, бүтэц, зохион байгуулалт,  аюулгүй болгох ажиллагаа

 

2

 

2

16

 

Сэдэв 6

Аж ахуйн нэгж байгууллагад ашиглагдаж байгаа тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, төрөл, бүтэц, зохион байгуулалт, аюулгүй болгох ажиллагаа

2

 

 

2

Бүгд

8

 

 

8

               

 

Хичээл  4.Тэсрэх дэлбэрэх бодисыг хайн илрүүлэх, аюулгүйболгох,

             устгахад ашиглах багаж хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл

15

Сэдэв 1

Метал илрүүлэгч/ИМП/, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг зайнаас харьцах, зөөвөрлөх /МК-4/ багажнуудын үүрэг зориулалт, бүтэц, зохион байгуулалт, ажиллагааны зарчим, ТТӨ

2

 

 

2

16

Сэдэв 2

Тэсрэх бөмбөг илрүүлэгч /КР-1/ үүрэг, зориулалт, ажиллагааны зарчим, хэрэглэх арга, иж бүрдэл

2

2

 

4

17

Сэдэв 3

Тэсэлгээний машин /КПМ-2/, цахилгааны утас /СПП/, /СПП-2/, хэлхээ шалгах багаж Омметр, тэсэлгээчний цүнх, тэдгээрийн үүрэг, зориулалт, иж бүрдэл

2

 

 

2

18

Сэдэв 4

Хүн нэг бүрийн хамгаалах хүнд, дунд, хөнгөн хувцас, дуулга малгайны үүрэг зориулалт, иж бүрдэл

2

2

 

4

Бүгд

8

4

 

12

Хичээл 5. Инженерийн саад

19

 

Сэдэв 1

Инженерийн саадын  тухай ерөнхий ойлголт                     

-Инженерийн саадын зорилго, шинж байдал, саадын төрөл,саадыг байгуулах, туулж гарах

2

 

 

2

20

 

Сэдэв 2

Хээрийн бэхлэлт /окоп, траншей, харилцах шуудуу,байлдааны техникийн окоп, өнгөлөн далдлалт, бие бүрэлдэхүүнийг хамгаалах байгууламж бэлтгэх/

2

 

 

2

21

Дадлага

Тэсэрч, дэлбэрэх бодисыг илрүүлэн аюулгүй болгох сургалт бэлтгэл 

/Мера болон Бласт ХХК/

 

8

 

 

22

Зэвсэгт хүчний анги байгууллагатай “Тэсэрч, дэлбэрэх бодисыг  аюулгүй болгох”  хамтарсан сургалт бэлтгэл хийх

 

 

112

 

 

23

Зэвсэгт хүчний анги байгууллагад ашигладаг сум, галт хэрэгсэлтэй танилцах сургалт бэлтгэл

 

 

8

 

 

24

Тэсэрч дэлбэрэх бодис үйлдвэрлэдэг, ашигладаг аж ахуйн нэгж, байгууллагатай аюулгүй байдлыг хангах хамтарсан сургалт бэлтгэл 

 

 

8

 

 

Бүгд

4

136

 

4

Нийт цаг

40

147

 

187

               

 

ГАДААД ХЭЛ БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

             
             

д/д

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

1

Сэдэв 1

Бататгах хичээл

 

1

1

2

2

Сэдэв 2

Descriptive adjectives

1

 

 

1

3

Сэдэв 3

Descriptive adjectives

 

1

1

2

4

Сэдэв 4

Possessive adjectives

1

 

 

1

5

Сэдэв 5

Possessive adjectives

 

1

1

2

6

Сэдэв 6

Prepositions of place

1

 

 

1

7

Сэдэв 7

Prepositions of place

 

1

1

2

8

Сэдэв 8

WH-Questions

1

 

 

1

9

Сэдэв 9

WH-Questions

 

1

1

2

10

Сэдэв 10

Have got / Has got = Have / Has

1

 

 

1

11

Сэдэв 11

Have got / Has got = Have / Has

 

1

1

2

12

Сэдэв 12

Speak English

 

1

1

2

13

Сэдэв 13

Telling time

1

 

 

1

14

Сэдэв 14

Telling time

 

1

1

2

15

Сэдэв 15

Numbers and ordinal numbers

1

 

 

1

16

Сэдэв 16

Numbers and ordinal numbers

 

1

1

2

17

Сэдэв 17

There is / There are

1

 

 

1

18

Сэдэв 18

There is / There are

 

1

1

2

19

Сэдэв 19

Can/ Can't

1

 

 

1

20

Сэдэв 20

Can/ Can't

 

1

1

2

21

Сэдэв 21

Imperatives

1

 

 

1

22

Сэдэв 22

Imperatives

 

1

1

2

Нийт цаг

10

12

12

34

             
             
             
             
   

 

       
             

ЦЭРГИЙН ХЭРЭГ, ЖАГСААЛЫН БЭЛТГЭЛ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

 

 

Сэдэв

 

Хичээлийн нэр

Сургалт зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл1. Албаны дүрмүүд

1

Сэдэв 1

Цэргийн албаны” Дотоод албаны дүрэм”

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Цэргийн албаны” Сахилгын дүрэм”

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Цэргийн албаны “Жагсаалын дүрэм”

2

 

 

2

4

Сэдэв 4

Цэргийн албаны  “Харуулын албаны дүрэм”

2

 

 

2

                                                                                      Бүгд

8

 

 

8

Хичээл 2.Хүн нэг бүрийн бэлтгэл

1

Сэдэв 1

Жагсаал, түүний элемэнтүүдийг судлах, жагсаалын үндсэн зогсолтонд шилжих

 

1

 

1

2

Сэдэв 2

Жагсаалыг удирдах командууд тэдгээрийг хэрэгжүүлэх /анхааруулах болон гүйцэтгэх/

 

1

 

1

3

Сэдэв 3

Жагсаалын өмнө, жагсаалд байгаа захирагч /дарга/ болон албан хаагчдын үүрэг

 

1

 

1

4

 

Сэдэв 4

Жагсаалын ажиллагаа, хөдөлгөөн, жагсаалын зогсолт /”ЖАГС”, “НОМХОН”, “БОЛНО” командуудад биелүүлэх /

 

1

 

1

5

Сэдэв 5

“Болно ЗАС”, “малгай-АВ”, “малгай-ӨМС”, командууд биелүүлэх

 

1

 

1

6

Сэдэв 6

Байран дээрх эргэлт “баруун тийш-ЭРГЭ”, “ЭРГЭ” командууд биелүүлэх

 

1

 

1

7

Сэдэв 7

Явдал дундах эргэлтүүд “баруун тийш-ЭРГЭ” “эргээд-МАРШ”, командууд биелүүлэх

 

1

 

1

8

Сэдэв 8

Жагсаалын алхаагаар алхах “алхаад-МАРШ” команд биелүүлэх

 

1

 

1

9

Сэдэв 9

Хөдөлгөөн үйлдэх үед гар хаях арга ажиллагаа /хуваарьтай ба хуваарьгүй ажиллагаа хийх /

 

1

 

1

10

Сэдэв10

Байран дээрээ алхах ажиллагаа “дороо алхаад-МАРШ”, “ДОРОО”, командууд биелүүлэх

 

1

 

1

11

Сэдэв 11

Явдал дунд эргэлт хийх ажиллагаа “баруун (зүүн) тийш-ЭРГЭ”, “эргээд-МАРШ” командууд биелүүлэх

 

1

 

1

12

Сэдэв 12

Ёсолж хүндлэх ажиллагаа, байран дээр болон явдал дунд үйлдэх

 

1

 

1

13

Сэдэв 13

Жагсаалаас гарах болон жагсаалд орох ажиллагаа

 

1

 

1

14

Сэдэв 14

Захирагч /дарга/-д очих, буцах ажиллагаа

 

1

 

1

15

Сэдэв 15

Жагсаалын хөдөлгөөнүүдийг байран дээрээ хуваарьтайг үйлдэх ажиллагаа

 

1

 

1

Бүгд

 

15

 

15

Хичээл 3. Салбар, бүлгийн бэлтгэл

16

 

Сэдэв 1

Анги, салбарын дэлгээ жагсаал “ЖАГС” “ЗЭРЭГЦ” командуудыг биелүүлэх /нэг эгнээ, хоёр эгнээгээр жагсах/

 

1

 

1

17

Сэдэв 2

Нэг эгнээ жагсаалаас хоёр эгнээ жагсаалд, хоёр эгнээ жагсаалаас нэг эгнээ жагсаалд шилжих ажиллагаа

 

1

 

1

18

Сэдэв 3

Тасаг, салааны жагсаал тэдгээрийн ажиллагаа хөдөлгөөнүүд

 

1

 

1

19

 

Сэдэв 4

Анги, салбарыг байран дээр нь салгах,нийлүүлэх ажиллагаа“анги, салбар /баруун зүүн тийш,дундаас/…алхам-САЛ”, “НИЙЛ”командуудыг биелүүлэх,удирдах ажиллагаа

 

1

 

1

20

 

Сэдэв 5

Анги, салбарын жагсаалаар баруун зүүн тийш эргэх, эргэх ажиллагаа,/тасгийн цуваанд жагсах,салааны цуваанд жагсах,нэг, хоёр,гурав…-ийн цуваанд жагсах/

 

1

 

1

21

 

Сэдэв 6

Аяны жагсаал,тасаг,салааг цуваанд жагсах ажиллагаа /тасгийн цуваанд жагсах,салааны цуваанд жагсах, нэг, хоёр,гурав…-ийн цуваанд жагсах/

 

1

 

1

22

 

Сэдэв 7

Анги, байгууллагын жагсаал, тэдгээрийн жагсаалд байгуулах ажиллагаа /Дэлгээ жагсаал, цуваанд жагсах/

 

1

 

1

23

 

Сэдэв 8

Анги, салбаруудыг нэгийн цуваанаас хоёрын цуваанд оруулах,хоёрын цуваанаас нэгийн цуваанд оруулах ажиллагаа,түүнийг удирдах

 

1

 

1

24

Сэдэв 9

Анги, салбарууд байран дээрээ ёсолж хүндэтгэх ажиллагаа

 

1

 

1

25

Сэдэв 10

Анги салбарууд хөдөлгөөн дунд ёсолж хүндэтгэх ажиллагаа

 

1

 

1

26

Сэдэв 11

Анги, салбаруудын дуутай жагсаалын ажиллагаа

 

1

 

1

27

Сэдэв 12

Анги, салбарт дарга /захирагч/ нар мэндлэх болон баяр хүргэх үеийн ажиллагаа

 

1

 

1

28

Сэдэв 13

Анги, салбарын жагсаалын үзлэг явуулах ажиллагаа

 

1

 

1

Бүгд

 

13

 

13

Нийт  цаг

8

28

 

36

               

 эрэн хайх, аврах ажиллагааны мэргэжлийн бэлтгэл хичээлийн хөтөлбөр

д/д

Сэдэв

 

Хичээлийн нэр

 

 

Хичээл зохион байгуулах хэлбэр, цаг

 

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Байгалийн аюулт үзэгдлээс үүсэх гамшиг, техникийн холбогдолтой осол

1

Сэдэв 1

Байгалийн аюулт үзэгдлээс үүсэх гамшиг

2

2

 

4

2

Сэдэв 2

Барилга байгууламжийн нуралт

1

1

 

2

3

Сэдэв 3

Авто тээврийн осол

1

1

 

2

4

Сэдэв 4

Агаарын тээврийн осол

 

1

 

1

5

Сэдэв 5

Төмөр замын тээврийн осол

1

1

 

2

Бүгд

5

6

 

11

Хичээл 2. Эрэн хайх, аврах ажиллагааны үеийн тандалтыг зохион байгуулах, хөдөлгөөн үйлдэх аргачлал

6

Сэдэв 1

Газрын тандалт

 

1

 

1

7

Сэдэв 2

Агаарын тандалт

 

1

 

1

8

Сэдэв 3

Усны орчны тандалт

 

1

 

1

9

Сэдэв 4

Байгалийн бартаат газар хөдөлгөөн үйлдэх

 

1

 

1

10

Сэдэв 5

Нурангийн нөхцөлд хөдөлгөөн үйлдэх

 

1

 

1

11

Сэдэв 6

Хязгаарлагдмал орчинд хөдөлгөөн үйлдэх

 

1

 

1

12

Сэдэв 7

Аврагчид усан саадыг гатлах

 

1

 

1

Бүгд

 

7

 

7

Хичээл 3. Нурсан барилга, байгууламжаас нэрвэгдэгчийг эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах

13

Сэдэв 1

Эрэн хайх, аврах ажиллагааны зорилго, үүрэг, аргачлал хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа

1

 

 

1

14

Сэдэв 2

Хэсэг газар орныг үзэх, шалгах ажиллагаа

 

1

 

1

15

Сэдэв 3

Чагнах арга

1

1

 

2

16

Сэдэв 4

Цасан нурангинаас  эрэн хайх, аврах ажиллагаа

 

 

 

 

17

Сэдэв 5

Гэрчийн мэдүүлэгээр нэрвэгдэгчийг эрэн хайх ажиллагаа

 

1

 

1

18

Сэдэв 6

Нэрвэгдэгчдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаа

 

1

 

1

19

Сэдэв 7

Нурангийн төрөл, тэдгээрийн шинж чанар

 

1

 

1

20

Сэдэв 8

Олон улсын эрэн хайх, аврах ажиллагааны тэмдэг, тэмдэглэгээ тавих зарчим

 

1

 

1

Бүгд

6

10

 

16

                               Хичээл 4. Зам тээврийн ослын үеийн аврах ажиллагаа

22

Сэдэв 1

Зам тээврийн ослыг аюулгүй болгох ажлын дараалал ба нэрвэгдэгчдийг аврах ажиллагааг явуулах үндсэн аргачлал

 

1

 

1

23

Сэдэв 2

Автомашин гол, нуурын усанд унасан буюу мөсөнд цөмөрсөн үед нэрвэгдэгчдийг  аврах ажиллагаа

 

1

 

1

Бүгд

 

2

 

2

 

Хичээл 5. Уулнаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

24

Сэдэв 1

Уулын шинж чанар нэрвэгдэгчдийг эрэн хайх, аврах ажиллагаа

 

1

 

1

25

Сэдэв 2

Эрэн хайх, аврах ажиллагаа явуулахад ашиглах аврах олс тэдгээрийн үндсэн зангилгаанууд

 

1

 

1

26

Сэдэв 3

Эрэн хайх, аврах ажиллагааг гүйцэтгэх үед зайлшгүй анхаарах санамж, ашиглах дохио

1

 

 

1

27

Дадлага

 

Уулын ангал, хавцалын гүнийг тодорхойлох, нэрвэгдэгчидийг татан гаргах, өндрөөс буулгах, татан гаргах, сургалт бэлтгэл

 

24

 

24

Бүгд

1

26

 

27

Хичээл 6. Нэрвэгдэгчийг зөөж тээвэрлэх ажиллагаа

28

Сэдэв 1

Нэрвэгдэгчийг гар дээр болон гарын доорх хэрэгслийг ашиглан зөөвөрлөх

 

1

 

1

29

Сэдэв 2

Нэрвэгдэгчийг зөөж тээвэрлэх ажиллагаа

 

1

 

1

Бүгд

 

2

 

2

Хичээл 7. Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагаа

30

Сэдэв 1

Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах журам

1

1

 

2

 

Сэдэв 2

Аврагч-усчин шумбагчийн аюулгүй ажиллагаа

2

 

 

2

31

Сэдэв 3

Урсгал,  тогтмол уснаас нэрвэгдэгчийг эрэн хайх, аврах ажиллагаа

 

1

 

1

32

Сэдэв 4

Хөлдсөн гол, нуураас машин техник болон нэрвэгдэгчдийг татан гаргах

 

1

 

1

33

Сэдэв 5

Урсгал усны урсгалын хурд тодорхойлох арга

1

 

 

1

34

Дадлага

Усан сэлэлтийн анхан дунд шатны сургалт, бэлтгэл

 

12

 

12

35

Усны гүнд эрэн хайх, аврах ажиллагаа /өвөл, зун/

 

60

 

60

Бүгд

4

65

 

69

Хичээл  8. Аврах ажлын үед дагаж мөрдөх аюулгүй ажиллагаа

36

Сэдэв 1

Эрэн хайх үеийн аюулгүй ажиллагаа

 

1

 

1

37

Сэдэв 2

Нурангид хонгил гаргах аргаар нэрвэгдэгчийг чөлөөлөх

 

1

 

1

38

Сэдэв 3

Өндрөөс аврах ажиллагаа

 

1

 

1

39

Дадлага

Аврах багаж хэрэгсэл, 24 цагийн аврах ажиллагааны сургалт бэлтгэл

 

40

 

40

Бүгд

 

43

 

43

Хичээл 9. Гамшигт өртсөн иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх, амьдрах нөхцөлийг хангах

40

Сэдэв 1

Гамшигт өртсөн иргэдийг түр амьдрах хотхоныг зохион байгуулах, түүнд тавигдах шаардлага

2

 

 

2

41

Сэдэв 2

Нэрвэгдэгчийг нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаа

2

 

 

2

Бүгд

4

 

 

4

Нийт цаг

22

157

 

179

 ЁС ЗҮЙН ХҮМҮҮЖИЛ хичээлийн хөтөлбөр

 

дд

 

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

1

Сэдэв 1

Ёс зүйн хүмүүжлийн тухай ойлголт

2

 

 

2

2

Сэдэв 2

Хувь хүний төлөвшлийн тухай

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Эх оронч үзлийн тухай

2

 

 

2

4

Сэдэв 4

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын ёс зүйн дүрэм

4

 

 

4

Нийт цаг

10

 

 

10

                                                       АВТО МАШИНЫ ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

дд

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Тээврийн хэрэгслийн ашиглалт

 

1

Сэдэв 1

Тээврийн хэрэгсэл ашиглах журам

2

-

-

2

2

Сэдэв 2

Тээврийн хэрэгсэлд техникийн үйлчилгээ, засвар хийх журам

2

 

 

2

3

Сэдэв 3

Тээврийн хэрэгслийн баримт бичиг хөтлөх журам, ашиглах заавар

2

 

 

2

4

Сэдэв 4

Засварын төв дотор ажиллах хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны заавчирлагаа

2

 

 

2

                                                                Бүгд

8

 

 

8

 Хичээл 2. Тусгай зориулалтын авто машин

5

Сэдэв 1

Аврах ажиллагааны автомашины төрөл ангилал, бүтэц зохион байгуулалт

8

-

-

2

6

Сэдэв 2

ОБА-нд ашиглаж байгаа аврах ажиллагааны автомашин, техникийн оношлогоо

6

-

-

2

7

Сэдэв 3

Тормосны систем, хүч дамжуулах механизм, дотоод шаталтын хөдөлгүүр, хөргөлтын систем дэхь засвар үйлчилгээ

 

8

-

-

2

8

Сэдэв 4

Гал унтраах авто машинд хийх техникийн үйлчилгээний онцлог

4

-

-

4

9

Сэдэв 5

Аврах ажиллагааны автомашин, техник тоног төхөөхөмжийн   хөгжил, төрөл зориулалт бүтэц зохион байгуулалт, хийх техникийн үйлчилгээний онцлог

4

4

-

8

10

Сэдэв 6

 Электрон, техник тоног төхөөрөмжтэй ажиллах зарчим

4

8

 

10

11

Дадлага

Авто машины тэнхлэг тохиргооны багаж ашиглах дадлага, сургалт зохион байгуулах

 

240

 

240

12

Авто машины комьпютер оношлогооны багаж хэрэгслийг онолын мэдлэг олгох, ашиглах сургалтад хамруулах

 

240

 

240

 Бүгд

34

480

 

484

Нийт цаг

42

492

 

534

 

 

 

 

 

 

               нохойн албаны сургалтын хөтөлбөр

 

 АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ, ОСЛЫН ҮЕД НУРАНГИНААС ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ ЧИГЛЭЛЭЭР АЛБАНЫ

НОХОЙ СУРГАХ, АЛБА ХААГЧДЫГ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

 

дд

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

1

Сэдэв 1

Рефлекс

2

-

 

2

2

Сэдэв 2

Нохой сургах үед хэрэглэгддэг цочруулагч

2

2

 

2

3

Сэдэв 3

Сургагч ба түүний туслах

2

-

 

2

4

Сэдэв 4

Нохой сургах арга зүй

2

4

 

4

5

Сэдэв 5

Нохой сургах үед гадаад дотоод цочруулагч

2

-

 

2

6

Сэдэв 6

Нохойн ажлын чадварыг хүндрүүлэх хөнгөрүүлэх нөхцөл

2

-

 

2

7

Сэдэв 7

Нохойн дээд мэдрэлийн үйл ажиллагааны хэв шинжид тохируулан сургах онцлог

4

-

 

4

8

Сэдэв 8

Нохойн гарал үүсэл ба галбир цогц

2

-

 

2

9

Сэдэв 9

Нохойн антоми, физологийн үндэс

2

-

 

2

10

Сэдэв 10

Мал эмнэлгийн бэлтгэл

6

2

 

8

11

Сэдэв 11

Үнэр судлалын шинжлэх ухаан

2

-

 

2

 

 

 

 

 

Албаны нохой сургалтын хөтөлбөр

12

Сэдэв 12

Гадаад цочируулагчид дасгах

-

81

 

81

 

13

Сэдэв 13

Ерөнхий дасгал

-

96

 

96

14

Сэдэв 14

Хэрэглэлтэй дасгал

-

81

 

81

 

15

Сэдэв 15

Сургагчид эерэг дохио өгч сургах

-

115

 

 

115

 

16

Сэдэв 16

Хүн болон эд зүйлийн  үнэрт дасгах

-

105

 

105

 

17

Сэдэв 17

Цогцосны үнэрт дасгах

-

81

 

81

 

18

Сэдэв 18

Нурангид сургагчийг эрж хайх

-

41

 

41

 

19

Сэдэв 19

Нурангид туслахыг эрж хайх

-

138

 

138

 

20

Сэдэв 20

Нурангид цогцосны үнэрийг эрж хайх

-

159

 

159

 

21

Сэдэв 21

Гал, утаатай орчинд ажиллуулж сургах

-

41

 

41

 

22

Сэдэв 22

Буу болон тэсрэлтийн дуу чимээ, хүчтэй гэрэлт дасгах

-

21

 

21

 

23

Сэдэв 23

Өндрөөс буулгах, гаргах дасгал

-

21

 

21

 

Нийт цаг

28

988

 

1016

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСНААС ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ ЧИГЛЭЛЭЭР АЛБАНЫ НОХОЙ

БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

 

 

1

Сэдэв 1

Ерөнхий дасгал

-

31

 

31

2

Сэдэв 2

Хэрэглэлтэй дасгал

-

31

 

31

3

Сэдэв 3

Усанд сургагчийн хамт сэлүүлж сургах

-

11

 

11

4

Сэдэв 4

Уснаас эд зүйл авахуулж сургах

-

41

 

41

5

Сэдэв 5

Усанд сургагчид олс авчирж өгч сургах

-

41

 

41

6

Сэдэв 6

Усанд туслахад олс авчирж өгч сургах

-

31

 

31

7

Сэдэв 7

Уснаас аврах, туслах

-

45

 

45

8

Сэдэв 8

Завин дээр ажиллуулж сургах

-

19

 

19

9

Сэдэв 9

Сургагчид эерэг дохио өгч сургах

-

31

 

31

10

Сэдэв 10

Хүн болон эд зүйлийн  үнэрт дасгах

-

18

 

18

11

Сэдэв 11

Цогцосны үнэрт дасгах

-

23

 

23

12

Сэдэв 12

Урсгал голын эргээр цогцосны үнэрийг эрж хайх

-

47

 

47

13

Сэдэв 13

Нуур, цөөрөм, тогтоол усанд цогцосны үнэрийг эрж хайх

-

42

 

42

14

Сэдэв 14

Шавартай дэвсгэр газарт цогцосны үнэрийг эрж хайх

-

49

 

49

15

Сэдэв 15

Буу болон тэсрэлтийн дуу чимээ, хүчтэй гэрэлд дасгах

-

16

 

16

Нийт цаг

-

476

 

476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС ОЛЖ ИЛРҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АЛБАНЫ НОХОЙ

БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

 

 

1

Сэдэв 1

Гадаад цочруулагчид дасгах

-

47

 

47

2

Сэдэв 2

Ерөнхий дасгал

-

47

 

47

3

Сэдэв 3

Хэрэглэлтэй дасгал

-

27

 

27

4

Сэдэв 4

Сургагчид эерэг дохио өгч сургах

-

60

 

60

5

Сэдэв 5

Тэсрэх бодисын үнэрт дасгах

-

58

 

58

6

Сэдэв 6

Газар орон самнан нэгжих

-

59

 

59

7

Сэдэв 7

Орон байранд үзлэг, шалгалт хийх

-

54

 

54

8

Сэдэв 8

Тээврийн хэрэгсэлд үзлэг, шалгалт хийх

-

55

 

55

9

Сэдэв 9

Ачаа тээшинд үзлэг шалгалт хийх

-

52

 

52

10

Сэдэв 10

Буу болон тэсрэлтийн дуу чимээ, хүчтэй гэрэлт дасгах

-

17

 

17

Нийт цаг

-

476

 

476

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЗАР ОРОНД ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ ЧИГЛЭЛЭЭР АЛБАНЫ НОХОЙ

БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

 

1

Сэдэв 1

Гадаад цочируулагчид дасгах

-

81

 

81

2

Сэдэв 2

Ерөнхий дасгал

-

96

 

96

3

Сэдэв 3

Хэрэглэлтэй дасгал

-

81

 

81

4

Сэдэв 4

Сургагчид эерэг дохио өгч сургах

-

115

 

115

5

Сэдэв 5

Хүн болон эд зүйлийн үнэрт дасгах

-

105

 

105

6

Сэдэв 6

Цогцосны үнэрт дасгах

-

81

 

81

7

Сэдэв 7

Газар оронд сургагчийг эрж хайх

-

41

 

41

8

Сэдэв 8

Газар оронд туслахыг эрж хайх

-

138

 

138

9

Сэдэв 9

Газар оронд цогцосны үнэрийг эрж хайх

-

159

 

159

10

Сэдэв 10

Усанд сэлүүлж сургах

-

41

 

41

11

Сэдэв 11

Буу болон тэсрэлтийн дуу чимээ, хүчтэй гэрэлт дасгах

-

21

 

21

12

Сэдэв 12

Өндрөөс буулгах, гаргах дасгал

-

21

 

21

Бүгд

-

988

 

988

Нийт

28

2844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Уул уурхайн аврах ангийн бие бүрэлдэхүүний хичээлийн хөтөлбөр

 

дд

Сэдэв

Хичээлийн нэр

Зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

Хичээл 1. Далд уурхайн ерөнхий ойлголт

1

Сэдэв 1

Дулд уурхайн малталт, тэдгээрийн төрөл

4

-

 

4

2

Сэдэв 2

Уурхайн бэхэлгээ түүний төрөл

2

2

 

4

3

Сэдэв 3

Далд уурхайн агааржуулалт түүний тухай ойлголт

2

-

 

2

4

Сэдэв 4

Агааржуулалтын тооцоо хийх аргачилал

2

4

 

6

5

Сэдэв 5

Далд уурхайн аврах ажиллагаа

1

2

 

3

6

Сэдэв 6

Нурангиас эрэн хайх аврах ажиллагаа

1

2

 

3

7

Сэдэв 7

Агааргүй малталтаас эрэн хайх аврах ажиллагаа

1

2

 

3

8

Сэдэв 8

Уулын даралт

1

-

 

1

9

Сэдэв 9

1990 оны Налайхын их уурхайн ослын талаар /жишээ сургамж/

2

-

 

2

10

Сэдэв 10

Уурхайн модон бэхэлгээ хийх аргачлал

-

2

 

2

Бүгд

16

14

 

30

Хичээл 2. Илуурхайн ерөнхий ойлголт

11

Сэдэв 1

Ил уурхайн ажил түүний ойлголт

4

 

 

4

12

Сэдэв 2

Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны талаар анхаарах зүйлс

2

 

 

2

13

Сэдэв 3

Уулын гулсалтын тухай

2

 

 

2

14

Сэдэв 4

Ил уурхайн ослын үед ажиллаж байсан туршлага /сургамж/

2

 

 

2

15

Сэдэв 5

Чулуулгын бүтэц, физик химийн шинж чанар

2

1

 

3

16

Сэдэв6

Ил уурхайн аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

 

 

 

 

Бүгд

12

1

 

13

Хичээл 3. Багаппаратурын тоног төхөөрөмж

17

Сэдэв 1

КД-10 багажны бүтэц зохион байгуулалт

1

2

 

3

18

Сэдэв 2

Баллон цэнэглэх

1

2

 

3

19

Сэдэв 3

УКП-5 түүний бүтэц зохион байгуулалт

1

5

 

6

20

Сэдэв 4

Р-30 Багны бүтэц үйлчилгээний талаар

2

5

 

7

21

Сэдэв 5

Р-34 багны бүтэц үйлчилгээний талаар

1

5

 

6

22

Сэдэв 6

Гидрант постелет

1

5

 

6

23

Дадлага

Амьсгалын бие даасан төхөөрмжтэй ажиллах сургалт бэлтгэл

-

200

 

200

24

Эрэн хайх аврах ажиллагааны сургалт бэлтгэл

-

200

 

200

Бүгд

7

424

 

431

Хичээл 4. Химийн лаборатори

25

Сэдэв 1

Хроматограф багажны ажиллагааны талаар

1

1

 

2

26

Сэдэв 2

Далд уурхайд ялгардаг аюултай хий түүний төрлүүд

2

-

 

2

27

Сэдэв 3

Химийн нэгдлийн ерөнхий шинж

2

-

 

2

28

Сэдэв 4

Хэмжилт хийх аргачлал

2

2

 

4

29

Сэдэв 5

Аюултай хий ялгарсан үед урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

2

-

 

2

Бүгд

9

3

 

12

Нийт цаг

44

442

 

486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Үндэсний аврах бригадын  сургалтын хөтөлбөр

 

 

Хичээлийн төрөл

Зохион байгуулах хэлбэр, цаг

Онол

Дадлага

Бие даалт

Нийт цаг

1

Офицер бүрэлдэхүүний Аюулгүй байдал, эрх зүйн үндэс хичээл

14

 

 

14

2

Офицер бүрэлдэхүүний Гамшгийн менежмент хичээл

40

22

 

62

3

Ахлагч бүрэлдэхүүний Аюулгүй байдал, эрх зүйн үндэс хичээл

20

 

 

20

4

Тусгай бэлтгэл

32

28

 

60

5

Жагсаалын бэлтгэл

12

28

 

40

6

Эрэн хайх, аврах ажиллагааны мэргэжлийн бэлтгэл

22

157

 

177

7

Шүхэрчин-аврагч мэргэжлийн бэлтгэл

116

79

 

195

8

Шүхэр, шүхрийн дагалдах хэрэгслийн бэлтгэл

5

13

 

18

9

Нисэх төхөөрөмжийн бэлтгэл

12

18

 

30

10

Химичин-аврагч мэргэжлийн бэлтгэл

27

78

 

105

11

Аврагч-тэсэлгээчин мэргэжлийн бэлтгэл

40

147

 

187

12

Байр зүйн хичээл

26

6

 

32

13

Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны бэлтгэл

14

 

 

14

14

Жолоочийн мэргэжлийн бэлтгэл

53

299

 

352

15

Аврагч-холбоочин мэргэжлийн бэлтгэл

52

120

 

172

16

Эрүүл мэнд хичээл

33

17

14

64

17

Биеийн тамирын бэлтгэл

 

54

 

54

18

Бялдаржуулах танхимын бэлтгэл

 

28

 

28

19

Сэтгэл зүйн бэлтгэл

12

12

 

24

20

Гадаад хэл /Англи хэл/

22

12

 

34

21

Ёс зүйн хүмүүжил хичээл

10

 

 

10

22

Энгийн ажилчдын хичээл

8

5

 

13

23

Авто машины засвар үйлчилгээ

42

492

 

534

24

Цэргийн хэрэг жагсаалын бэлтгэл

8

28

 

36

25

Уул уурхайн аврах ангийн сургалт

44

442

 

486

26

Нохойн алба

28

2844

 

2872

Нийт цаг

692

4929

 

5621